Целта на специализацията е да се формират знания и развиват практически умения по счетоводство в звената на банковата система, инвестиционни дружества, договорни фондове, дружества със специална инвестиционна цел, разглеждат се методиката и осъществяването на текущото и периодично отчитане на дейността на застрахователните  и осигурителни дружества. Обучаемите ще получат теоретични знания за особеностите на различните софтуерни продукти и практична демонстрация на технологията за извършване на основните банкови операции в интегрирана банкова информационна система Orasys. С обучението по одит на финансовите отчети се отговаря на потребността от квалифицирани специалисти за нуждите на счетоводството и на одиторската дейност.