Целта на специализацията са основни понятия и отчетни категории, свързани с отчитането на стопанската дейност на предприятието, взаимоотношения с външни потребители – измененията на активите по отделни видове разходи и приходи и детайлизирането им по-нататък в управленското счетоводство. Обучаемите се запознават с изискванията за изготвяне и представяне както на финансовите отчети с общо предназначение, така и на финансовите отчети, изисквани от специални закони и други нормативни актове.