Обучението е насочено към основите на счетоводството, финансовото и управленско счетоводство, воденето на делова кореспонденция при съвременните условия за интензивни бизнес комуникации, както и знания и умения относно избора на счетоводни системи – „счетоводен софтуер“ за счетоводно отчитане. Формират се знания за организация на счетоводството и документиране на стопанските операции в нефинансовите предприятия, знания за извършване на безпристрастна оценка доколко информацията във финансовия отчет на одитираното предприятие е в съотвествие с разпоредбите на действащото счетоводно законодателство.