В специализацията се подготвят специалисти в областта на икономиката и управлението на туризма. Обучението съчетава широко икономическо образование в областта на икономиката и управлението на туризма, солидна профилирана подготовка, практически умения за адаптиране на придобитите теоретични знания, оценяване и измерване на макро- и микросредата с цел професионално организиране и управление на конкретна туристическа дейност, състоянието и развитието на туристическите ресурси, спецификата на туристическото търсене, предлагане и обслужване.