Обучението е насочено към осигуряване на необходимите знания за управлението на материалните и финансови активи, правилността на отчитането на явленията и процесите, спазването на действащото законодателство, постигнатия краен резултат и неговото разпределение. Вниманието е насочено към изучаване системата от проверки, анализи, наблюдения и проучвания върху одитирания обект.