Специализацията подготвя екопредприемачи, които придобиват компетенции в областта на предприемачеството, зеленият бизнес и възможностите за създаване на собствен бизнес. По време на обучението се акцентира върху стратегиите за природоползване, същността на екопредприемачеството, енергоспестяващи технологии и енергия от възобновяеми източници, бизнес идеи и бизнес модели в екопредприемачеството, екопредприемачество в туризма и управление на екопроекти.