Целта на специализацията е предоставяне на научно-технически знания и създаване на практически умения и навици в областта на операционните системи, базите от данни и компютърните мрежи. Вниманието е насочено към бизнес информационните системи и тяхното проектиране, участие в управлението  на информационните ресурси с цел по-ефективното им използване, интернет технологиите и софтуерния инженеринг.