Финансово управление и контрол, и ОП
no profile photo

гл. ас. д-р Милен Атанасов

Главен координатор / управление на академична собственост
Красимир Парашкевов

Красимир Парашкевов

Финансов контрольор
гл. ас. д-р Милен Динков

гл. ас. д-р Милен Динков

Организатор СФУК
Красимир Парашкевов

Красимир Парашкевов

Организатор / обществени поръчки