Заемани към момента длъжности:
Звено Органи на управление
Длъжност Заместник-председател на Общото Събрание на СА
Звено Катедра "Бизнес информатика"
Длъжност Професор