Със своята традиционна популярност и доказан авторитет, със своите дейност, политика, статут и контакти вече 62 години факултет “Финанси” отстоява лидерската си позиция в университетския свят на национално и международно равнище. Началото на факултет “Финанси” е поставено с Указ на Президиума на Народното събрание № 289/20.08.1953 г. за разпределение и прегрупиране на специалностите във ВФСИ в два факултета: Финансово-статистически и Счетоводен. В сегашната си структура факултет “Финанси” функционира от 1991 г. 

Профилът на Факултета напълно отговаря на Завещанието на Дарителя: „Дисциплините, които ще се преподават трябва да обгръщат търговските науки, финансовите науки, търговското право, банковото дело, науките по застрахователно дело и др.“ 

Отличителни характеристики на факултет “Финанси” са: подготовката на висококвалифицирани икономисти със задълбочени общотеоретични, фундаментални и практико-приложни знания, формиращи професионални качества и умения за работа в публичния и в частния сектор на българската и на чуждестранните икономики; създаването на значими научни резултати, обслужващи потребностите на макроикономическата, финансовата, банковата, застрахователната и социалната теория и практика; разширяването на пазарния дял на образователните и консултантските услуги, осигуряващи подготовката и реализацията на проекти за усвояване на средствата по Оперативните програми от фондовете на ЕС. Факултетът е първото основно академично звено в страната, което е инициирало и успешно реализирало проект по Заемното споразумение със Световната банка “Модернизация на образованието“. По проекта “Изграждане на център за интерактивно обучение и изследвания по финансово-банкови и социално-застрахователни науки” образователният процес за студентите от специалностите “Финанси”,  “Застраховане и социално дело” и „Макроикономика“ се провежда в специализирана аудиторна и лабораторна мултимедийна среда, снабдена с високотехнологично оборудване, бази данни и профилиран финансово аналитичен софтуер. 

Обучението по акредитираните специалности във факултет “Финанси” – „Финанси“, „Застраховане и социално дело“ и „Макроиокономика“ – за образователната и квалификационна степен „бакалавър” и образователната и квалификационна степен „магистър“, се осъществява посредством педагогически иновационни подходи, в модерна аудиторна среда, с информационни технологии, чуждоезикова култура и с достатъчен академичен състав от професори, доценти и асистенти. 

Декани на факултет “Финанси” последователно са били: проф. Минко Русенов, проф. Петър Мастиков, доц. Марин Петров, проф. Лазар Ралчев, проф. Иван Дочев, проф. Делчо Порязов, проф. Славчо Славев, проф. Методи Христов, проф. Христо Драганов, проф. Методи Кънев, доц. Софрони Дилков, доц. Кольо Колев, проф. Радко Радков, проф. Нено Павлов, проф. Румяна Лилова, проф. Величко Адамов, а в настояще проф. Румяна Лилова.

СТРУКТУРА
В структурата на факултета са включени катедрите:

"Финанси и кредит"  
"Застраховане и социално дело"
"Обща теория на икономиката"
"Чуждоезиково обучение"
 

Катедрите, непосредствено ръководят обучението по съответните специалности:

  • “Финанси”
  • “Застраховане и социално дело”
  • “Макроикономика”

Специалностите от факултета са акредитирани за обучение в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” и образователната и научна степен “доктор”.