ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАТЕДРА „ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКАТА“
 

1. Кратка история на катедрата и събития, свързани с нея:

Катедра „Обща теория на икономиката“ при СА „Д. А. Ценов“  е наследник на катедра „Политическа икономия“, която е създадена с Указ на Министерския съвет на Република България на 31.01.1950 г. Преди това, още със създаването на висшето училище през 1936 г., съобразно желанието на дарителя – Димитър Апостолов Ценов, наред с още няколко други дисциплини, подходящи за всяко реномирано европейско висше търговско училище, задължително се преподава дисциплината „Политическа икономия“. Основоположник на преподаването на тази дисциплина е академик Георги Данаилов.

Катедрата е преименувана през 1991 г. с името “Обща теория на икономиката”. Първоначално катедрата е обслужвала обучението на всички специалности в Академията по Политическа икономия и История на икономическите учения, а понастоящем по Микроикономика, Макроикономика и Икономически теории. Обучението по посочените дисциплини се извършва от висококвалифицирани преподаватели. В катедрата в момента на основен трудов договор работят 9 човека – 2 професори, 3 доценти и 4 асистенти и гл. асистенти. В работата на катедрата през тези 68 години са участвали известни не само у нас, но и в чужбина преподаватели и учени,  като чл. кор. проф. Т. Владигеров, проф. Д. Порязов, проф. Ч. Беязов, доц. Б. Варон, проф. П. Петков, проф. М. Кънев, проф. Н. Чонов, доц.  Л. Ангелов, проф. Л. Кирев, проф. Сн. Найденова, доц. Д. Найденов, доц. П. Маринов, доц. Ив. Петров, доц. Кр. Кунев и др.
 

 

2. Образователен и научен профил на катедрата

През 2006 г., по инициатива на членовете на катедрата и с решение на Академическия съвет, в Стопанска академия е създадена специалност “Приложна макроикономика”, получила програмна акредитация от НАОА. Нейното разкриване бе наложено от растящата зависимост на поведението на микроединиците от националната макросреда и отвореността на икономиката ни, от нуждата икономическата ни политика да се съобразява с международно зададени параметри, поради интегрирането ни в ЕС и пр.

Завършилите специалността могат да реализират придобитите знания като специалисти макроаналитици в национални и международни фирми, в администрацията, в министерства и ведомства, агенции, в структурите на ЕС, изследователски центрове, банки, предприемачески и професионални съюзи и др. Промяната в наименованието на специалността от „Приложна макроикономика” на специалност „Макроикономика” се прави през 2014 г., с цел да се реагира на промените в развитието на икономиката на страната и на образователния пазар.

Освен задължителните фундаментални дисциплини, като Микроикономика, Макроикономика и Икономикс, на студентите бакалавърско обучение се преподава и като задължително избираема дисциплината Икономически теории. Като основна дисциплина пред студентите магистри неикономисти дистанционно обучение  се преподава дисциплината Икономикс. Във  връзка с осъществяване на обучението по специалността към катедрата се преподават и дисциплини, свързани с икономическия растеж и икономическото развитие на страната, използването на човешкия капитал, изграждането и функционирането на икономиката на знанието, ролята и значението на съвкупните разходи в икономиката и държавното регулиране на икономиката. Поставя се акцент на макроикономическата среда и чуждестранните инвестиции, на иновациите и иновационната политика. Засягат се проблеми, свързани с провеждането на икономическата и социалната политика. Разглежда се състоянието на  стопанската конюнктура. Отделя се внимание на предприемачеството, на публичната икономика и избор, на транснационалните корпорации и банки. Студентите се запознават с основните принципи и методи на макроикономическите изследвания и приложната макроикономика.

Академичният състав на катедрата има завоювани трайни традиции в академичното и националното научно пространство в актуални направления на научните изследвания, като: модели на икономическото развитие; структурно преустройство на икономиката; глобализация, транснационализация и регионализация на икономиката; икономиката, основана на знанието; човешкия капитал; модернизацията и конкурентоспособността на икономиката, предприемачеството и малкия бизнес, нестабилността на икономическото развитие, държавното предприемачество, естествените монополи, трансформационните процеси в българската икономика и пр.

Към катедрата има и обучение по докторска програма „Политическа икономия“.

Катедрата перманентно участва в разработката на национални изследователски проекти, финансирани от фонд “Научни изследвания” към МОН и по оперативни програми на ЕС. През последните няколко години членове от академичния състав на катедрата взеха активно в разработката на няколко научноизследователски и образователни проекта. По-известните от тях са: „Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация”, „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” Свищов“, „Изследване приложението на интерактивните методи на преподаване в продължаващото обучение” /финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“/, „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научнопрактически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението“, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Финансово-икономическата интеграция на България и ЕС за 10 години членство – предизвикателства и перспективи” /финансиран с държавна субсидия за научноизследователска дейност/ и др.
 

 

3. Академичен състав

Квалификационните и научните компетентности на членовете на катедрата са свързани с научната и образователна степен доктор по „Политическа икономия“. Тези техни качества дават възможност да се осъществява обучението на студентите по фундаменталните дисциплини Микроикономика,  Макроикономика, Икономикс и Икономически теории, а също и  по специалността „Макроикономика“, като им осигуряват знания по история на икономиката; принципите на функциониране и развитие на националната икономика; моделите, методите, инструментите и техниките за макроикономически анализ; връзката на икономиката с други области на обществения живот; за избора на политики за въздействие върху бизнес средата, развитието на сектори, отрасли, територии, икономиката като цяло и др.

Някои от преподавателите са координатори или ръководители на проекти, финансирани с държавна субсидия за научноизследователска дейност, по оперативни програми на ЕС или от други източници.