1. Кратка история на катедра „Застраховане и социално дело” и събитията, свързани с нея

Благодарение на големия родолюбец и дарител Димитър Апостолов Ценов в град Свищов е открито Висше търговско училище, в което учебният план е съобразен и е по подобие на немското Ханделсхохшуле. Дарителят изрично, в своето завещание, указва, че в това самостоятелно и независимо висше учебно заведение трябва да се изучават науките по застрахователно дело. По този начин Свищов и Стопанска академия се превръщат в единствения в страната център за подготовка на кадри за застраховането.

Началото на застрахователната наука в България е поставено на 1 септември 1936 г. с Указ № 376 на цар Борис III и последващото откриването на ВТУ „Д. А. Ценов“ на 8 ноември същата година. В учебният план на първия випуск са включени дисциплините „Общо учение за застраховането“ и „Специално учение за застраховането“, изучавани в III и IV курс.

Времето налага въвеждането на специализация във висшето икономическо образование. Така през 1949 година, в унисон с традициите при обучението по застраховане, единствено на свищовската академия е дадено правото да развие специалност по застраховане. Във връзка с това, година по-късно е създадена и първата и към настоящия момент единствена в България застрахователна катедра.

Катедра „Застраховане и социално дело” е създадена на 31 януари 1950 г. с ръководител проф. д-р Велеслав Гаврийски. До 1995 г. тя е единствената в България, която подготвя специалисти в областта на застраховането и социалното дело. В катедрата във времето работят изтъкнати преподаватели като акад. Иван Стефанов, проф. Велеслав Гаврийски, проф. Иван Кацаров, доц. Пеню Телбизов, доц. Марин Петров, доц. Георги Беловеждов, доц. Петър Пенков, проф. Христо Драганов, проф. Нено Павлов, доц. Здравко Георгиев, доц. Йото Йотов, доц. Кольо Колев, проф. Боян Илиев. От свищовската застрахователна школа се пренася опитът в обучението по застраховане и социално дело в други висши учебни заведения. Не случайно в професионалната общност е популярен изразът „Академията ковачница на кадри в застраховането и осигуряването“.

2. Образователен и научен профил на катедра „Застраховане и социално дело“

Специалност „Застраховане и социално дело” е водеща в СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов и в страната в сферата на застраховането и осигуряването. Нейната основна образователна цел е подготовката на квалифицирани специалисти, притежаващи задълбочени знания, умения и практически навици за работа в застраховането, социалното осигуряване, здравното осигуряване и социалното подпомагане в България и в страните членки на Европейския съюз. Обучението по специалността включва общо теоретична и практико-приложна подготовка в областта на теорията и практиката на застраховането и социалнозащитните дейности.

Подготовката на студентите в специалност „Застраховане и социално дело“ се извършва в образователно-квалификационните степени: бакалавър и магистър и в образователната и научна степен доктор.

Продължителността на обучението за образователно-квалификационната степен „бакалавър” е осем семестъра, разпределени в четири учебни години. Първите три семестъра се изучават 15 фундаментални дисциплини, които дават основни икономически познания на студентите и една специална дисциплина („Икономически основи на превенцията на риска и социалната политика“), която е свързана с централното за  застраховането и социалнозащитните дейности понятие „риск“. В останалите пет семестъра се изучават учебни дисциплини, свързани със спецификата и особеностите на специалността. От третия семестър се извършва профилиране на обучението в два основни модула: „Застраховане“ и „Социалнозащитни дейности“. От общо 38 учебни дисциплини, отличаващи обучението по „Застраховане и социално дело“ от другите специалности в Стопанска академия, 12 са задължителни за студентите. Те дават облика на специалността и обхващат материя, свързана с общите корени на застраховането и социалното дело. Останалите 26 учебни дисциплини са разпределени по равно в избираеми блокове, като 13 от тях се изучават от студентите обучавани в модул „Застраховане“, а другите 13- от студентите обучавани в модул „Социалнозащитни дейности“. В края на своето обучение, студентите получават практически навици, свързани с тяхната работа, в задължителната преддипломна практика, която те могат да осъществят в: застрахователните и пенсионноосигурителните дружества; застрахователните брокери; Комисията за финансов надзор; поделенията на НОИ, НАП и НЗОК; бюрата по труда.

Като ВУЗ с мисия в областта на обучението по застраховане и социално дело, във фундаменталния блок на учебния план на СА „Д. А. Ценов“ е заложена дисциплината „Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности“. Въпреки, че тя не е задължителна, а е поставена в блок от избираеми дисциплини, голяма част от студентите приети в други специалности, имат възможността да се запознаят с основите на застраховането и социалното дело и по този начин да обогатят своята застрахователна и осигурителна култура.

Катедра „Застраховане и социално дело“ развива и три магистърски програми: „Застраховане“, „Социален мениджмънт“ и „Здравен мениджмънт“. Продължителността на обучението е два семестъра, в които се изучават специални учебни дисциплини, свързани със спецификата и особеностите на застраховането и осигуряването и които надграждат познанията получени от студентите в ОКС „Бакалавър“. Обучението се извършва в редовна и в дистанционна форма.

Известно е, че застрахователното дружество е наричано „къщата на стоте професии“. Спецификата на предлаганата застрахователна защита, предполага ползването на услугите на инженери, агрономи, лекари и други специалисти. От друга страна, работата в и особено управлението на Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, пенсионноосигурителните дружества и лечебните заведения, изисква специфични познания и умения. Затова особено полезна е възможността, която Стопанска академия предоставя за обучение по същите три магистърски програми на студенти с придобито висше образование, което е в направление различно от „Икономика“ и „Администрация и управление“. То се предлага в изцяло дистанционна форма, в рамките на две учебни години, разпределени в четири семестъра. Така студентите, освен основните дисциплини от магистърския курс, през първата година изучават и част от учебните дисциплини, свързани с фундамента на застраховането и социалнозащитните дейности, включени в бакалавърския курс на обучение.

Завършилите специалност „Застраховане и социално дело” притежават практически умения за: професионално интерпретиране и прилагане на застрахователното и осигурителното законодателство; прилагане на конкретни методи и технологии в процеса на застрахователната и осигурителната дейност; актюерска оценка на рисковете покривани от застрахователните и пенсионноосигурителните дружества; прогнозиране на бъдещото развитие на ключови параметри на макроикономическо равнище и на пазарите; управление на ресурсите и активите на дружествата. Възпитаниците на специалност „Застраховане и социално дело” намират успешна реализация в застрахователните и пенсионноосигурителните дружества, застрахователните брокерски къщи, Комисията за финансов надзор, в системата на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса, в контролните органи на Националната агенция по приходите, областните и общинските администрации, в структурите на ЕС.

Катедра „Застраховане и социално дело“ е предпочитано научно звено в България, в което се обучават докторанти за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по акредитираната научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Застраховане и социално дело)“. Обучението се провежда в редовна и задочна форма. Тук освен млади научни работници, се обучават и утвърдени в застрахователната и осигурителната практика специалисти, като например: изпълнителни директори на застрахователни дружества; ръководители на централно и регионално ниво в структурата на НОИ, БЧК и многопрофилните болници за активно лечение. Те периодично биват ползвани и като лектори при обучението на студентите от ОКС бакалавър.

Научноизследователските приоритети на катедра “Застраховане и социално дело” са ориентирани към:

• изследване динамиката в развитието на застрахователните и осигурителните пазари;

• оценката на променящите се във времето рискове, покривани в застраховането и осигуряването;

• разработката на нови застрахователни и осигурителни продукти, които да отговорят на съвременните реалности;

• участие в национални и международни научноизследователски проекти по теми свързани със застраховането и осигуряването;

• организиране на кръгли маси и дискусионни студия за усъвършенстване обучението по застраховане и осигуряване и засилване на връзката теория- практика.

 

3. Академичен състав на катедра „Застраховане и социално дело“

Изгражданата десетилетия, в Стопанска академия, застрахователна и осигурителна школа продължава да се развива. В катедра „Застраховане и социално дело”  работи екип от опитни изследователи и преподаватели, уважавани в българските и чуждестранните институции, занимаващи се със застраховане, актюерство, социално и здравно осигуряване, социално подпомагане, социална  и здравна политика.

Във връзка с динамичните съвременни реалности в областта на застраховането и социалната защита, катедра „Застраховане и социално дело”   отстоява завоюваните през десетилетията достойни позиции. Преподаватели от катедрата, често са канени на дискусии, организирани от професионалната гилдия, при приемането на закони (между първо и второ четене в Народното събрание) и наредби, касаещи застрахователната и осигурителната дейност в страната. Някои от преподавателите участват в изпитни комисии, организирани от Комисията за финансов надзор, за придобиване правото за упражняване на професията „застрахователен брокер“. Значителна част от преподавателите от катедра „Застраховане и социално дело“ се включват като лектори в организирани курсове за професионално и следдипломно обучение по „Застраховане“; „Здравен мениджмънт“ и „Социален мениджмънт“. Особено внимание катедрата обръща на проекти, осъществявани съвместно със застрахователни дружества, застрахователни брокери, Националния осигурителен институт, за повишаване квалификацията на работещите в изброените организации. В тези проекти се търси съчетаване на фундамента, поставен от теорията и прагматизма, разнообразието и  динамиката в развитието, присъщи на практиката. Стартиралата през 2017 г. съвместна инициатива, наречена „Булстрад Академия“ е ярък пример в това отношение. Регулярно провежданите обучения на персонала на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, в които освен преподаватели от катедра „Застраховане и социално дело“ като лектори се включват и специалисти от висшия мениджмънт на застрахователното дружество, говори за тясното сътрудничество между теория и практика и стремежа на катедрата да отговаря на съвременните предизвикателства, свързани със специализираната подготовка на кадрите в застраховането и осигуряването.

 

4. Партньорства и членства

В историята на своето съществуване, катедра „Застраховане и социално дело“ винаги е поддържала контакти и е развивала добри взаимоотношения с различни дружества и организации, представляващи застрахователната и осигурителната практика. Катедрата има сключени договори за партньорство и сътрудничество с:

  • Националния осигурителен институт;
  • Българска асоциация на застрахователните брокери;
  • Асоциация на застрахователните брокери в България;
  • Сдружение „Обединени застрахователни брокери“;
  • Дженерали застраховане АД;
  • ЗД „Евроинс“ АД.

Водеща роля, катедра „Застраховане и социално дело“ има и в партньорските взаимоотношения между СА „Д. А. Ценов“ и застрахователните дружества ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ и ЗК „Лев Инс“ АД. В рамките на Стопанска академия, съвместно с институции и организации като: Комисията за финансов надзор, Асоциацията на българските застрахователи, Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Асоциацията на застрахователните брокери в България и Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ и с активното участие на преподавателите от катедра „Застраховане и социално дело“, ежегодно се провеждат научно-практически форуми (конференции и кръгли маси), на които се дискутират актуалните проблеми на застраховането и осигуряването. На тези форуми участие вземат: български и чуждестранни учени; изтъкнати представители на застрахователната и осигурителната практика както от страната, така и от чужбина; ръководителите на държавните институции, осъществяващи надзор върху застрахователната и осигурителната дейност в страната; представители на европейски сдружения на застрахователите; докторанти и студенти.

Преподавателите от катедра „Застраховане и социално дело“ членуват в редица съюзи, сдружения и неправителствени организации подпомагащи развитието на науката и икономиката на страната като: Съюза на учените в България; Съюза на икономистите в България; Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ и др.