1. Кратка история на катедрата и събития, свързани с нея:

 • Създаване
  Катедра „Финанси и кредит” е първата българска академична катедра по финансови науки. Основана е на 8 април 1952 г. с Акт на централната власт в изпълнение на волята на дарителя Димитър Апостолов Ценов да се развие и провежда обучение по финанси в Алма матер в Свищов – „… дисциплините, които ще се преподават трябва да обгръщат … финансовите науки, … банковите науки … и др.” и по инициатива на Академичния съвет на висшето училище. Още през първите години от основаването си, катедрата се превръща в притегателен център за ерудирани и изключително отдадени на науката преподаватели. Техните високи достижения и пионерни разработки дават началото на т.нар. „Свищовска финансова школа“ и поставят основите на финансовата наука в страната като цяло. Първите генерации преподаватели на катедра „Финанси и кредит” имат ключов принос за утвърждаването на финансовото обучение в Р. България – както чрез успешните генерации студенти от Академията, така и чрез разпространението на духа, методите на преподаване и академичните й практики сред останалите водещи университети в страната.

 

 • Изявени представители на катедрата
  Първостроителите на свищовската финансовата школа и видни нейни представители са: академик Иван Стефанов, чл. кор. проф. Тодор Владигеров, проф. Васил Ранков, проф. Минко Русенов, проф. Лазар Ралчев, проф. Радослав Ангелов, проф. Делчо Порязов, проф. Велчо Стоянов, проф. Цветан Коцев, проф. Методи Христов, проф. Радко Радков и проф. Методи Кънев.  

 

 • Научни школи
  Днес, катедра „Финанси и кредит” продължава да се развива, съчетавайки най-новите, авангардни и необходими за практиката достижения в науката с утвърдените през десетилетията високи стандарти при обучението и научната дейност. Катедрата е дала на България и Европа над 30 хиляди възпитаници – финансисти, директори, предприемачи, управленци, банкери и министри.
  Научните изследвания на академичния състав от катедра са съсредоточени в следните направления, респ. школи: „Корпоративни финанси“, „Публични финанси“, „Банково дело“ и „Инвестиционен мениджмънт“. Достигнатите резултати се интегрират своевременно в академичните курсове и са основа на профилираните направления при обучението.

 

 • Друга историческа информация
   Повече информация за създаването и историята на катедра „Финанси и кредит“ можете да прочетете в летописа за нея /Захариев, А., Лилова, Р. (2017)/. Актуални новини за катедрата можете да намерите тук. Чрез собствена уеб-страница www.finance1952.com катедра „Финанси и кредит“ поддържа и публичен Алумни регистър на всички заявили желание за регистрация свои възпитаници. Уеб-страницата е на български и английски и е създадена в рамките на честванията на 65-годишнината на катедрата през 2017 г.

2. Образователен и научен профил на катедрата.

 • Обучение:
  Първата българска финансова катедра предлага на своите възпитаници иновативно и перспективно финансово образование. Атестат за това е поддържането на най-високите акредитационни оценки за спец. „Финанси” в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” с профилиращите обучението магистърски програми „Финансов мениджмънт” (на български и английски език), „Финансово управление в публичния сектор”, „Банков мениджмънт”, „Инвестиционен мениджмънт”, както и в образова¬телната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка” (Финанси), която е с над 100 успешно защитени дисертации и докторанти от 4 континента: Европа, Азия, Северна Америка и Азия.
  В процеса на обучение по „Финанси“ студентите от Стопанска академия полу-чават подготовка с широка изборност по лидерски финансови дисциплини, вкл. „Бизнес оценяване”, „Поведенчески финанси”, „Персонални финанси”, „Финансов анализ”, „Банков анализ”, „Управление на портфейла”, „Финанси на фирмата”, „Корпо¬ративно банкиране”, „Инвестиции”, „Бюджет и бюджетна политика”, Международни финанси”, „Финансови пазари” и мн. др. В основата на живата връзка между преподавателите и студентите–финансисти са колегиалността, екипността и средата за съвместна работа. Мисията да обучаваме и възпитаваме е основа за научни търсения, докторати, хабилитационни трудове и изследвания.
  Катедра „Финанси и кредит“ предлага и атрактивно обучение на английски език, фокусирано основно към нуждите на чуждестранните студенти, чрез бакалавърската специалност „Finance, Banking and Insurance” и магистърските програми „Financial Management” и „International Financial Management” (за придобиванена двойна диплома, съвместно с Катедра „Финанси и банки“ при Икономически факултет на Донецкия национален университет „Василий Стус“, гр. Виница, Украйна).
  Обучението по специалността формира знания по въпросите на публичните и фирмените финанси, данъците и данъчната система, бюджета и бюджетната политика, парите и кредита, организацията и управлението на банките и банковата система, търговското и централно банкерство, валутните пазари и сделки, инвестициите, сделките с ценни книжа и др. Усвояваните знания формират компетенции, ориентирани към управление на процеси, бизнес структури и подчинен персонал.
  Възпитаниците на специалност “Финанси” намират успешна реализация в инвестиционните посредници, финансово-брокерските къщи, финансово-кредитните институти, малките и средни предприятия, големите фирми, финансовите отдели на институционалните инвеститори (застрахователните компании, пенсионните и здравноосигурителни фондове), системата на министерство на финансите, митниците, данъчните подразделения, контролните органи, областните и общинските администрации, структурите на Европейския съюз и др. Сред професиите и длъжностите, където възпитаниците на специалността реализират успешна кариера, изпъкват: корпоративен финансов мениджър, валутен дилър, брокер, инвестиционен банкер, кредитен инспектор, митнически агент, данъчен инспектор, инвестиционен посредник, финансов аналитик, държавен експерт в министерства, ведомства, областни и общински администрации, финансов директор в публичния сектор и т.н. 
   
 • Научноизследователски приоритети на катедрата
  Научноизследоватеската дейност на членовете на катедра „Финанси и кредит“ се характеризира с подчертана активност и ярко изразена иновативност, синхронизирани с водещите концепции в световната финансова наука. Ангажираността с въпросите за развитието на новите финансови концепции и проблемите, свързани с приложението им в българската икономическа действителност, намират категоричен израз в работата на катедрата.
  Очертаването на научноизследователската дейност на катедра „Финанси и кредит“ предполага нейното разглеждане в две успоредни направления: 
  •    Общокатедрени научноизследователски проекти;
  •    Индивидуална научна изследователска дейност.
  Изследователската дейност на колектива е тясно свързана с учебния процес. Студентите използват при своята подготовка издадените от отделните членове на катедрата учебници, статии и други публикации, имащи отношение към преподавания материал. За качеството на тези публикации може да се съди по тяхната структура, актуалност и престижност. 
  Катедрата развива приоритетно научни изследвания в шест области: корпоративни финанси; банково дело; публични финанси; инвестиции и капиталови пазари; международни финанси и персонални финанси.
   
 • Проектна дейност 
  Академичният състав на катедра „Финанси и кредит“ имат богат опит в разработването, управлението и успешното приключване на разнообразни научноизследователски, образователни и инфраструктурни проекти. Те са реализирани по линия на оперативни програми на ЕС или финансирани от фондовете на МОН. Проектите са насечи основно към обогатяване на „Свищовската финансова школа“ в основните й направления „Корпоративни финанси“, „Публични финанси“, „Банково дело“ и „Инвестиционен мениджмънт“, вследствие от нуждите на бизнеса, актуалните икономически предизвикателства и концепции в теорията. Чрез инфраструктурни проекти се поддържат със съвременна апаратура и условия за изследвания докторантски училища в споменатите четири научи направления. 
  С финансиране от практиката катедрата реализира и проект за изграждане на докторантско училище с прилежаща научна лаборатория „Банка Пиреос”, която осигурява инфраструктурно работна среда за работа на докторантите в редовна форма към катедрата. Благодарение на лични дарения и проектни инициативи катедрата разполага с модерни кабинети, научни лаборатории и лекционни аудитории.

3. Академичен състав
Катедра „Финанси и кредит“ е съставена от висококвалифициран академичен колектив от професори доценти, главни асистенти и асистенти, доктори по икономика с доказана експертиза и богат изследователски опит. Преподавателският състав осигурява с авторски учебници и пособия всички учебни курсове, развивани от катедрата за нуждите на специалностите, които предлага. Научните изследвания на академичния състав от катедра „Финанси и кредит” (монографиите, докторатите и хабилитационните трудове) обновяват перманентно съдържанието на учебните курсове.
Преподавателите от катедрата са търсени специалисти от държавния и частния сектор. Те прилагат активно достиженията от научните си изследвания в консултантска дейност, насочена в областта на общинските бюджети и дългово финансиране; инфраструктурни проекти, финансирани по Европейски оперативни програми; емисии на ценни книжа; оценка на инвестиционни проекти и финансови активи. 
Публичността на проектната дейност се гарантира и чрез международни научни мрежи, вкл. www.researchgate.net . В посочената мрежа учени от катедрата осигуряват пълен достъп до своите научни изследвания и имат най-високи за институцията индексиращи показатели.

4. Партньорства и членства
Катедра „Финанси и кредит“ развива активни партньорства с научни организации, водещи финансови институции и обществени организации. Сред тях са:

 • Фондация „Проф. д-р Минко Русенов”;
 • Факултет по международен бизнес и икономика, Катедра по международна конкурентоспособност – Познански университет по икономика и бизнес, Полша;
 • Александрийски факултет по наука и техника – Университет „Валахия“, гр. Търговище, Румъния;
 • Банка Пиреос България;
 • ЗД „Бул Инс“;
 • Национална асоциация на председателите на общински съвети в Република България.
 • Катедра „Финанси и банки“ при Икономически факултет на Донецкия нацио-нален университет „Василий Стус“, гр. Виница, Украйна.
 • Финансово-икономически факултет на Одески държавен икономически университет, гр. Одеса, Украйна.

Членове на катедрата имат индивидуално членство в Съюза на учените в България и Съюза на икономистите в България, а като институционални представители респ. в НЦДО, Асоциация на българските застрахователите и др.
Участието в редакционни съвети на научни списание в страната и чужбина е допълващ атестат за качествата на академичния състав на катедра „Финанси и кредит”.