Характеристика на специалност Финанси


Специалността е акредитирана от НАОА. Тя олицетворява духа и волята на Дарителя във Висшето търговско училище в Свищов да се преподават ”…търговските науки; финансовите науки; търговското право; банковото дело; науките по застрахователното дело; и др.” Висшата образователна цел на специалност “Финанси” е трайното осигуряване на квалифицирани специалисти и ръководни кадри, притежаващи конкурентни знания, умения и практически навици за всички звена на финансовата и банковата система в България и Европейския съюз.

Обучението по специалността формира знания по въпросите на публичните и фирмените финанси, данъците и данъчната система, бюджета и бюджетната политика, парите и кредита, организацията и управлението на банките и банковата система, търговското и централно банкерство, валутните пазари и сделки, инвестициите, сделките с ценни книжа и др. Усвояваните знания формират компетенции, ориентирани към управление на процеси, бизнес структури и подчинен персонал.

Възпитаниците на специалност “Финанси” намират успешна реализация в инвестиционните посредници, финансово-брокерските къщи, финансово-кредитните институти, малките и средни предприятия, големите фирми, финансовите отдели на институционалните инвеститори (застрахователните компании, пенсионните и здравноосигурителни фондове), системата на министерство на финансите, митниците, данъчните подразделения, контролните органи, областните и общинските администрации, структурите на Европейския съюз и др. Сред професиите и длъжностите, където възпитаниците на специалността реализират успешна кариера, изпъкват: корпоративен финансов мениджър, валутен дилър, брокер, инвестиционен банкер, кредитен инспектор, митнически агент, данъчен инспектор, инвестиционен посредник, финансов аналитик, държавен експерт в министерства, ведомства, областни и общински администрации, финансов директор в публичния сектор и т.н.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “бакалавър” и квалификационно наименование “икономист”.


 Научни проекти
 

Научноизследоватеската дейност на членовете на катедра "Финанси и кредит" се характеризира с подчертана активност и ярко изразена иновативност, синхронизирани с водещите концепции в световната финансова наука. Ангажираността с въпросите за развитието на новите финансови концепции и проблемите, свързани с приложението им в българската икономическа действителност, намират категоричен израз в работата на катедрата.

Очертаването на научноизследователската дейност на катедра Финанси и кредит предполага нейното разглеждане в две успоредни направления:
 • Общокатедрени научноизследователски проекти;
 • Индивидуална научна изследователска дейност

Изследователската дейност на колектива е тясно свързана с учебния процес. Студентите използват при своята подготовка издадените от отделните членове на катедрата учебници, статии и други публикации, имащи отношение към преподавания материал. За качеството на тези публикации може да се съди по тяхната структура, актуалност и престижност.


Проекти, финансирани от Европейски фондове

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08 – 0015
Изграждане на интегрирана система за управление на СА „Д.А. Ценов"
 

 

ръководител на проекта: проф. д-р Теодора Димитрова
срок на проекта: 2013-2015 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В реализацията на проекта участват преподаватели от катедра „Финанси и кредит“

ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.10-0004-C0001
„Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",схема  BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В реализацията на проекта участват преподаватели от катедра „Финанси и кредит“

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0019 
„Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” Свищов”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема  BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В реализацията на проекта участват преподаватели от катедра „Финанси и кредит“

Проект BG051PO001-3.3.07-0002 
“Студентски практики” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

В реализацията на проекта участват преподаватели от катедра „Финанси и кредит“

 


Инфраструктурни проекти, финансирани от ИНИ

 

Проекти 2013 г.
Докторантско училище по финанси и магистърски научни изследвания по финансови науки 
ръководител на екипа: доц. д-р Валентин Милинов

Научна периодика и научноприложни трудове в СА «Д. А. Ценов» - 2013 г. 
ръководител на екипапроф. д-р Андрей Захариев

Проекти 2012 г.
Изграждане на мултимедийна лаборатория за провеждане на специализирани изследвания и обучения в областта на финансовите науки 
ръководител на екипаДоц.д-р Стефан Симеонов

 


Научни-изследователски проекти, финансирани от ИНИ

 

Проекти 2013 г. 
Усъвършенстване на рейтинговата система ПЕРЛА за дистанционен мониторинг на търговските банки в България 
проф. д-р Божидар Божинов

Проекти 2012 г.
Българският банков сектор в условията на криза – предизвикателства и уроци от миналото 
ръководител на екипа: Доц. д-р Божидар БожиновЗавършени проекти  

 

 • Проекти 2011 г.

 • Състояние и тенденции на онлайн банкирането в България
  ръководител: Доц.д-р Божидар Божинов
 • Изследване и анализ на инвестиционния риск, междуфирмената задлъжнялост и други икономически и социални последствия в условията на криза
  ръководител:Доц.д-р Валентин Милинов,
 • Държавен дълг и макроикономически променливи в контекста на "Стратегия Европа 2020
  ръководител: Доц.д-р Васил Захариев
 • Банковият мениджмънт – фактор за стабилна финансова система
  ръководител: Доц.д-р Теодора Димитрова
 • Данъчната политика като инструмент за устойчив икономически растеж
  ръководител: проф. д-р Величко Адамов
 • Техники за графичен анализ на пазарния тренд
  ръководител: Доц.д-р Ангел Ангелов

  Проекти 2010 г.
 • Изследване влиянието на финансова криза върху ипотечния пазар
  ръководител: Доц.д-р Валентин Милинов
 • Техники за прецизиране на спекулативните решения на валутния пазар
  ръководител:Доц.д-р Ангел Ангелов

  Проекти 2009 г.
 • Развитие и приложение на финансовите деривати в актуалната финансова и икономическа конюнктура
  ръководителДоц. д-р Стефан Симеонов
 • Производство на електроенергия от растителна биомаса – оценка на потенциала и ефективността
  ръководител:Доц. д-р Стефан Симеонов
 • Изследване и анализ на възможностите за приложение на виртуализация в учебно-преподавателския и изследователския процес по дисциплини, свързани с новите информационни технологии
  ръководител: Доц. д-р Божидар Божинов
 • Персоналните финанси – първично звено на финансовата система
  ръководител: Доц.д-р Ангел Ангелов
 • Изследване на въздействието на системата за автоматизирана оценка на студентските знания при усвояването на учебния материал в дистанционна форма на обучение
  ръководител: Доц. д-р Божидар Божинов
 • Изследване въздействието на финансовата криза върху банковия сектор в България
  ръководител: Доц.д-р Жельо Вътев
 • Рейтингова система за оценка на общинските финанси
  ръководител: Доц.д-р Ангел Ангелов
 • Ефективност на портфейлния мениджмънт при колективните инвестиционни схеми в условията на финансова криза
  ръководител: Доц. д-р Пламен Пътев
 • Изграждане на специализиран център за подпомагане на научните изследвания, провеждани от докторанти
  ръководител: Доц. д-р Андрей Захариев
 • ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
  ръководител: Доц. д-р Андрей Захариев

  Проекти 2008 г.
 • Риск и възвръщаемост при фирмените инвестиции в човешкия капитал в икономиката на знанието
 • Изследване динамиката на структурните промени в икономиката, следствие от инвестиционните потоци, в триадата: измерване-прогнозиране-ефекти
 • Юбилейна международна научнопрактическа конференция МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА – МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ, ФИНАНСОВИ И СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ

  Проекти 2007 г.
 • Идентифициране на факторите влияещи върху фискалния капацитет на българските общини

  Проекти 2006 г.
 • Инвестиционна политика и управление на колективните инвестиционни схеми в България

  Проекти 2003 г.
 • Теоретико-приложни аспекти на управлението на персонала в българските фирми

  Проекти 2002 г.
 • Икономически и социални аспекти на бюджета на домакинствата в РБългария
   
 Проведени събития

2014 г.
 • Трета студентска научна сесия „Управление на капиталите във фирмата”, с участието на студенти от магистърска програма „Финансов мениджмънт”.
 • Студентски научен форум на тема „Изграждане на портфейли от инвестиционни инструменти”
 • Кръгла маса с участие на преподаватели от катедра „Финанси и кредит“, специалисти от практиката и студенти по направлението „Публични финанси“.
 • Студентска научна сесия „Финансите в контекста на Стратегия „Европа 2020”.

2013 г.
 • Международна научнопрактическа конференция „Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи”
 • Студентска научна сесия на тема „Решения за бизнес развитие и икономически растеж”, посветена на 60-годишнината на Факултет „Финанси” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.
 • Втора студентска научна сесия „Управление на капиталите във фирмата”, с участието на студенти от магистърска програма „Финансов мениджмънт”.
 • Лекция–дискусия на тема „Управление на общинските финанси” 
  Студентска научна конференция „Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи”, секция „Финансите – теория и практика”
 • Втора методическа кръгла маса-дискусия „Формиране и надграждане на ключови компетенции по финанси и банково дело: средно професионално образо­ва­ние, ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър” и ОНС „Доктор” – 2013”
 • Форум на тема „Второ национално ученическо състезание по банкиране – 2013“ 

2012 г.
 • Научно-методическа конференция „Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България – стратегия „Европа 2020”, организирана по случай 60 години първа българска финансова катедра
 • Съвместна научна конференция на финансовите катедри в УНСС и СА "Д. А. Ценов на тема "Финансовата система на България в контекста на турболенциите в Европа"
 • Национална  студентска конференция „Финансиада 2012“
 • Студентска кръгла маса на тема "Антикризисна политика и финансови решения"
 • Интерактивен семинар по търговия на финансовите пазари Wall Street
 • Семинар на тема "Съвременните тенденции в небанковия финансов сектор в България", съвместно организиран от Комисията за финансов надзор и Студентски съвет
 • Форум на тема „Първо национално ученическо състезание по банкиране – 2012”
 • Първа методическа кръгла маса-дискусия „Формиране и надграждане на ключови компетенции по финанси и банково дело: средно професионално образо­ва­ние, ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър” и ОНС „Доктор” – 2012” 

  2011 г.
 • Студентска научна сесия на тема "Управление на капиталите във фирмaта"
 • Кръгла маса на тема "Развитие и приложение на финансовите деривати в актуалната финансова и икономическа конюнктура" 

  2010 г.
 • Студентска кръгла маса на тема "Управление на персоналните парични потоци"
 • Среща-дискусия на тема: "Актуални проблеми на публичните финанси в България" - организирана от Клуб "Млад икономист" към Съюза на икономистите в България и катедра "Финанси и кредит" към СА "Д.А.Ценов" 

  2005 г.
 • Студентска научна конференция "Финансиада 2005"