Катедра „Чуждоезиково обучение” предлага на студентите в Стопанска академия-гр. Свищов  обучение по следните чужди езици: английски език, немски език, френски език, руски език и испански език за специалност „Международни икономически отношения”.

Чуждоезиковото обучение в СА „Д.А.Ценов” е насочено към качествено езиково обучение на студентите по икономика,  с основна цел придобиване и повишаване на чуждоезиковите умения като част от професионалните им компетенции и реализацията им на бъдещи конкурентноспособни специалисти в сферата на икономиката. 

Катедра „Чуждоезиково обучение” разполага с учебни зали, оборудвани по проекти на програмата “ТЕМПУС” за мултимедийно чуждоезиково обучение по английски, немски, френски, руски и  испански език.Аудиовизуалните средства осигуряват постигане на всички елементи, необходими за ефективно езиково обучение. Катедра “Чуждоезиково обучение” разполага  с езикова лаборатория, оборудвана с техника за провеждане на фонетични курсове на обучение и специализирани чуждоезикови курсове, аудиовизуален кабинет по японски език, аудиовизуален кабинет по немски език и компютърна зала за провеждане на мултимедийни езикови занятия.
Дейността на Катедра“Чуждоезиково обучение“ към факултет „Финанси“ е подчинена на мисията на Стопанска академия „Д.А.Ценов“ в рамките на мандатна програма 2011 – 2015г. в  основните  области от дейността на висшето училище.

  • В областта на образованието и обучението

Висококвалифицирана чуждоезикова  подготовка  на   специалисти - икономисти   по всички бакалавърски и магистърски програми   в редовна, задочна и дистанционна форма  на обучение в    Стопанска академия „Д.А.Ценов“ . 
   
Активно участие на  катедра “Чуждоезиково обучение“ в дейността на ЦПО (Център за професионално обучение) и ЦСФО (Център следдипломно и факултативно обучение) чрез кадрово обезпечаване с  квалифицирани преподаватели на всички  езикови курсове и сертификатни изпити.    
Перманентно повишаване качеството на обучение чрез използването на модерни технологии. 
 

  • В областта на науката, научните изследвания и научните форуми

Следване на успешната политика за научно израстване на академичния състав в средата на новата нормативна уредба на Закона за развитие на академичния състав. Организиране на научни изяви и форуми с цел популяризиране на научната продукция на Академията и като специалисти с повече от един чужд език, говорим в страните от Европейския съюз, обезпечаване на учебния процес с актуални специализирани издания и авторови  учебници и учебни помагала, двуезични и многоезични речници за всички сфери на икономиката, сборници с езикови тестове, сборници с допълнителни езикови упражнения и казуси.

Съвместни инициативи, кръгли маси, дискусии с преподаватели от други катедри, регулярни срещи със студентите от различни специалности с цел актуализиране и осъвременяване на специализираните езикови публикации на катедрата , съобразени с нуждите на  конкретни изучавани дисциплини. 

Развитие на образователни продукти на чужд език, следвайки стратегическите задачи на Академията за усвояване на пълния пазарен потенциал на магистърското обучение.

Стимулиране на студентската дейност чрез организиране на езикови конкурси, написване на есета на актуални теми на един от петте преподавани езици в катедра “Чуждоезиково обучение“, чуждоезикови  викторини и презентации с цел изграждане и развитие на  многоезична компетентност сред  студентите като съществена необходимост за бъдещата им реализация в многоезична Европа и в глобализиращия се свят.