В първия учебен план на висшето училище от 1936-1937 г. е заложено изучаването на немски и френски език в 4-те курса. В І и ІІ курс – по 6 учебни часа, а в ІІІ и ІV курс по 5 учебни часа седмично – само лекции. Първите преподаватели по чужди езици са били чужденци – от Германия и Франция. Те идват като преподаватели по чужд език по покана на проф. Д. Бъров. От 1937 г. във висшето училище преподават немски език – ас. Готфрид Грал (1937-1940 г.) и ас. д-р Хайнрих Шамлер (1937-1942 г.), а асистентите д-р Йенс Андреас Бендиксен и д-р Андреас Бендиксен – през 1940 г. са обучавали нашите студенти в продължение на два месеца. Ас. Жорж Ру (от 1937 г.) и Анри Тирион (от 1938 г.) са привлечени да преподават френски език за период съответно от 5 и 2 години. От 1941 г в училището немски език се води от Герхард Заупе от Германската академия в Мюнхен. Заедно с Жорж Ру от 1941 г. френски език преподава и Георги Расолков. В периода 1942-1947 г. френски и немски език са изучавани по учебен план в І, ІІ и ІІІ курс по 5 часа седмично, а в ІV курс по 4 часа седмично  само в лекции. В сравнение с всички останали учебни дисциплини, при които седмичната натовареност се ограничава максимум до 3 часа, то по езиците натовареността е най-голяма. В „Д. А. Ценов” френски език преподава Рачо Казански до 1959 г, а немски език - доц. д-р Стефан Стоянов от 1945 г до 1952 г. През 1966 г. руски език се учи само в І курс, а френски, немски и английски и във ІІ курс. По учебен план руски език е с текуща оценка и се е изучава 124 часа от лекции и семинарни занятия, а западните езици са с 248 часа лекции и семинарни занятия. От учебната 1968-1969 г. френски език във висшето училище преподава  ст. преп. М. Елен Бурдие.

Катедра “Чужди езици” се създава през 1952 г. със Заповед на МНП № 2877 от 7.Х.1952 г.

Катедра ,,Чуждоезиково обучение" сега е част от факултет „Финанси“ при СА „Д. А. Ценов“.

Катедра ,,Чуждоезиково обучение" участва активно в разработването и прилагането на иновативни методи за ефективно  обучение по чужд език на студентите от всички специалности при СА "Д. А. Ценов". Основни цели и приоритетен стремеж на преподавателите от катедрата са повишаване на качеството на чуждоезиковото обучение и мотивацията на обучаемите в овладяването на чужд език; прилагане на конвенционални и съвременни методи при проверка и оценка на знанията и уменията на студентите по икономика. 

Проучванията и научно-изследователската дейност на преподавателите от катедра ,,Чуждоезиково обучение” през последните години са насочени към търсене на оптимално-резултатни  подходи при преподаване на чужд език за специфични цели, а именно максимално използване от страна на студентите на придобитите езикови знания и умения в бизнес среда. Прилагат се както изпитани, традиционни методи за чуждоезиково обучение, така и иновативни, модерни начини  на преподаване. Разработването на интерактивни езикови занятия, използването на онлайн ресурси, мултимедийни презентации на учебния материал са част от работата на всеки езиков преподавател от катедрата. Имплементирането на съвременни  технологии в учебния процес на чуждоезиково преподаване превръщат езиковите занятия в разиграване на ситуации, които биха възникнали в бизнес комуникативна среда и практическо упражняване на придобитите езикови познания във всички сектори на икономиката от страна на обучаващите се студенти-икономисти на един или два чужди езика. От изключително значение тук е ролята на езиковите преподаватели, които прилагат бикултурен, билингвистичен подход в цялостния процес на обучение и  гъвкавостта, която проявяват при избора на конкретни методи на обучение в зависимост от целевата група обучаеми – студенти от различни икономически специалности.

Катедра “Чуждоезиково обучение“ активно участва в дейността на ЦПО (Център за професионално обучение) и ЦСФО (Център следдипломно и факултативно обучение) чрез кадрово обезпечаване с  квалифицирани преподаватели на всички  езикови курсове и сертификатни изпити.   

Крайната цел е една – по-знаещи, по-можещи, по-конкурентни и уверени в себе си бъдещи специалисти, за които отличното владеене на чужди езици ще  се превърне в чудесно  преимущество за бъдещата им професионална реализация в сферата на икономиката.