Наука и образование за интелигентен разтеж - лого
 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2

финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Студентски практики

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ
 • За включване в практическото обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват студенти от СА „Д. А. Ценов”, отговарящи на изискванията на чл. 1, раздел I от Указанията за планиране, изпълнение и отчитане на дейности по проекта и определяне реда за организиране и провеждане практическите обучения на студентите на Министерството на образованието и науката за изпълнение на дейностите по проекта. Това са действащи студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъсналите студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката.
 • Студентите могат да участват един път в проекта в рамките на обучението си в съответната образователно-квалификационна степен.
 • Практическото обучение на студентите се извършва само в съответствие с изучаваната специалност в професионалното направление, в което се обучава студентът в СА „Д. А. Ценов”.
 • Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план за съответната образователно-квалификационна степен и допуснати до държавен изпит или защита на дипломна работа, сключват договор за практическо обучение не по-късно от първата обявена дата за държавен изпит или защита на дипломна работа.
 • Студентите не могат да провеждат практика в обучаваща организация, с която към момента на кандидатстване за включване в практическо обучение е в трудови правоотношения и/или правоотношения по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). За тази цел, при сключване на договор за практическо обучение, студентът подава декларация (по образец) за спазването на тези обстоятелства.
 • Студентите попълват електронен формуляр-регистрация и анкетна карта, подготвени от Кариерния център при Стопанска академия, на следния линк: https://forms.gle/mEZvuX3NeToQ4ahS9
 • Студентите, които при попълването на регистрационния формуляр посочат отговор с текст „Да, ще участвам в проект "Студентски практики-фаза 2", ще получат на личната си поща, посочена във формуляра, следната информация: 1. регистрационен номер; 2. указания; 3. период, в който могат да започнат практиката; 4. дата, до която могат да представят или изпратят документите си за участие в проекта съгласно Указанията по проекта, дадени на сайта на Стопанска академия.
 • Студентите, кандидатстващи за практическо обучение се регистрират на https://praktiki.mon.bg/registration/students и попълват профила си в информационната система.
 • Студентът кандидатства в системата на проекта за практикантски позиции в обучаващи организации, които трябва да съответстват на специалността или професионалното направление, по което се обучава студентът в СА. Обучаваща организация, след преценка на профила на студента, го одобрява за съответната позиция.
 • Студентът избира своя академичен наставник от списък с преподаватели от СА „Д. А. Ценов”, с цел наставникът, с неговите компетенции в областта на изучаваната специалност, да подпомогне прилагането на получените теоретични знания в практиката.
 • Студентът изготвя график за провеждане на практическото обучение в рамките на 240 часа, който се съгласува и потвърждава от ментора и академичния наставник.
 • Обучението на студента в рамките на съответната практика се извършва по предварително съставена от ментора програма също се съгласува и потвърждава от ментора и академичния наставник.
 • При подаване на документи за практиката в Кариерния център студентът предоставя договор със СА „Д. А. Ценов”, който генерира от ПЛАТФОРМАТА на ПРОЕКТА, подписан лично от него, в три екземпляра на хартиен носител. В договора не се посочват дата и номер. Посочената в договора банкова сметка е лична и в български лева.
 • Преди да се депозират в Кариерния център договорът, заедно с декларация и служебна бележка по образец на СА „Д. А. Ценов” се попълват надлежно от студента.
 • Студентите изпращат сканирани документите си на избрания от тях академичен наставник. Академичният наставник проверява и потвърждава изрядността им и едва тогава студентът може да представи или изпрати подписаните оригинални документи.
 • Договорът, заедно с декларацията и служебната бележка по образец на СА „Д. А. Ценов” се депозират лично или изпращат по поща/куриер в Кариерния център на СА „Д. А. Ценов” на адрес: гр. Свищов, ул. Ем. Чакъров 2. Договорът се предава на техническите изпълнители на проекта в Кариерния център на СА „Д. А. Ценов”, при спазване на  следното работно време в работни дни от понеделник до петък, вкл. от 17:00 - 18:00 ч.
 • Получаването на подписаните договори се извършва в Кариерния център на СА „Д. А. Ценов”. Всеки студент следва да получи подписан един екземпляр от договора си през седмицата, следваща, приемането им, при спазване на  следното работно време в работни дни от понеделник до петък , вкл. от 17:00 - 18:00 ч. или се изпращат по куриер за сметка на студента-получателя.
 • По време на практическото обучение студентът въвежда ежедневно в системата на проекта дейностите, които е извършил в обучаващата организация, съгласно одобрената от академичния наставник програма.
 • След приключване на практическото обучение студентът генерира финален отчет (по образец) от системата, който се потвърждава от ментора и академичния наставник. Студентът получава удостоверение (по образец) за осъществено практическо обучение в Кариерния център. Получаването на удостоверението може да се  осъществи във всеки работен ден от понеделник до петък , вкл. от 17:00 до 18:00 ч. или се изпращат по куриер за сметка на студента-получателя.

ВАЖНО: Стартирането на практическото обучение става най-рано през седмицата, следваща приемането на договора.

Документи за студенти:
1. Задължителни условия за сключване на договор 
2. Подробни указания за студентите 
3. График за прием на договори 
4. Декларация за студент 
5. Служебна бележка от академичен наставник 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ
 • Обучаващата организация следва да е регистрирана в Търговския регистър най-малко 6 месеца преди регистрацията си в информационната система на проекта.
 • Обучаващата организация се регистрира в електронен формуляр, подготвен от Кариерния център на Стопанска академия на линк: https://forms.gle/r9PCpKZAdYVPX6EB7
 • Обучаващата организация прикачва в него списък с ментори и след верификация получава потвърждение за участие в проекта на посочения имейл във формуляра.
 • Обучаващата организация депозира или изпраща по поща договор за сътрудничество със СА „Д. А. Ценов”, генериран от платформата на проекта в три екземпляра на хартиен носител, подписан и подпечатан от представляващия организацията или упълномощено от него лице. В договора не се посочват дата и номер.
 • Договорът, заедно с изискуемите приложения (списък на менторите) и декларация, по образец на СА „Д. А. Ценов”, се депозират в Кариерния център на СА „Д. А. Ценов” на адрес: гр. Свищов, ул. Ем. Чакъров 2. Тези документи се предават в Кариерния център всеки работен ден от понеделник до  петък, вкл. от 17:00 - 18:00 ч.
 • Обучаващата организация публикува чрез информационната система на проекта обяви за свободни позиции за провеждане на студентска практика в обекти, в които организацията извършва дейност.
 • Обучаващата организация извършва подбор сред кандидатствалите за обявената позиция студенти
 • При обявяването на всяка позиция в системата на проекта, обучаващата организация посочва ментор.
 • Практическото обучение, за което се одобрява студента, трябва да е съобразено с професионалното направление, в което той се обучава.
 • Договорът се сключва след първото потвърждение от студент в информационната система за участие в практика и преди началото на първата практика.
 • Получаването на подписаните договори се извършва в Кариерния център на СА „Д. А. Ценов” през седмицата, следваща приемането им, при спазване на същото работно време или се изпращат по куриер за сметка на обучаващата организация-получателя.
 • Обучаващата организация осигурява условия за провеждане на практическото обучение и следи за изготвяне на програмата за провеждане на студентската практика от определения ментор и съгласуването и с академичния наставник.
 • Обучаващите организации се ръководят при регистрацията си по проекта от Ръководство, намиращо се на електронната платформа на проекта https://praktiki.mon.bg/arti/.
Документи за обучаващите организации
1. Задължителни условия за обучаващи организации 
2. Декларация за обучаващи организации 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕНТОРИ
 • Менторът следва да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 3 (три) месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на практиката.
 • Менторът трябва да притежава висше образование и минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика.
 • За доказване на тези обстоятелства, менторът изпраща сканирани копия на диплома за висше образование, трудова книжка и трудов договор с обучаващата организация на имейл praktiki@uni-svishtov.bg, от който след проверка на информацията получава потвърждение за участие в проекта.
 • Менторът предоставя договор със СА „Д. А. Ценов”, генериран от платформата на проекта в 3 екземпляра на хартиен носител, подписан лично от него. В договора не се посочват дата и номер.
 • Договорът, заедно с декларация (по образец) на СА „Д. А. Ценов”, се депозират лично или се изпращат по пощата в Кариерния център на СА „Д. А. Ценов” на адрес: гр. Свищов, ул. Ем. Чакъров 2. Тези документи се предават в Кариерния център всеки работен ден от понеделник до  петък, вкл. от 17:00 - 18:00 ч.
 • Договорът се сключва преди започването на първата практика и след сключване на договор между обучаващата организация и СА.
 • Получаването на подписаните договори се извършва в Кариерния център на СА „Д. А. Ценов” през седмицата, следваща приемането им, при спазване на същото работно време или по куриер за сметка на ментора-получателя.
 • Един ментор може да отговаря по едно и също време за не повече от 10 потвърдени студенти за практика.
 • Менторът работи със свой личен профил в информационната система на проекта.
 • Менторът изготвя и въвежда в информационната система на проекта, програма за провеждане на студентска практика по съответната обявена позиция. Програмата се съгласува с академичния наставник преди сключването на договор между студента и висшето училище за провеждане на практическо обучение.
 • Менторът съгласува със студента ежедневен график, по дати и часове, за провеждане на практиката и потвърждава електронно въведения от студента график, в т.ч. наложили се промени в този график в хода на провеждане на практическото обучение.
 • Менторът не може да въвежда в системата сумарно повече от 4 часа дневно за работа по всички проекти по оперативни програми.
 • След приключване на практиката менторът изготвя отчет за отработените часове в системата на проекта, за които получава възнаграждение по проекта.
 • С потвърждаване на финалния отчет на студента от ментора същият въвежда и данъчно-осигурителните си обстоятелства в срок до 10-то число на месеца вкл., следващ месеца на приключване на практиката.