доц. д-р Момчил Антов

Образование и квалификация:
Институция: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, България, Свищов
Образователна степен: Доктор по икономика, от 01.09.2004 до 30.06.2009
Институция: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, България, Свищов
Образователна степен: Магистър, от 01.10.2000 до 01.10.2001
Институция: СА Д.А.Ценов - Свищов, България, Свищов
Образователна степен: Бакалавър, от 01.11.1996 до 30.05.2000
Институция: British Standarts Institution - BSI Group America Inc., USA, Herndon
Образователна степен: Protecting your Global Supply Chain, от 02.01.2018 до 29.01.2018
Институция: British Standarts Institution - BSI Group America Inc., USA, Reston
Образователна степен: Supply Chain Verification, от 28.08.2013
Институция: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, България, Свищов
Образователна степен: Компютърни информационни технологии в управлението, от 01.10.1998 до 01.06.2000
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. Ценов" Свищов, Р България, Свищов
Заемана длъжност: доцент, от 20.12.2017
Работодател: СА "Д. А. Ценов" Свищов, Р България, Свищов
Заемана длъжност: Главен асистент, от 24.07.2012 до 19.12.2017
Работодател: СА "Д. А. Ценов", Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: асистент, от 16.05.2010 до 23.07.2012
Работодател: Национално сдружение на българските спедитори, Р България, София
Заемана длъжност: Изпълнителен директор, от 01.02.2020
Работодател: Национална организация на митническите агенти, Р България, София
Заемана длъжност: Председател на Управителния съвет, от 20.02.2019
Работодател: "3 мекс" ЕООД, Р България, София
Заемана длъжност: Управител, от 01.09.2004
Работодател: "НОРД 1" ООД, Р България, София
Заемана длъжност: Митнически представител, от 01.06.2001 до 01.09.2004
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Немски език B2 C1 B1 B1 B1
Английски език B2 B2 B2 B2 B2
Руски език B2 B2 A2 A2 A2
Проекти:
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, ИНИ , Свищов , България
Заглавие: Възможности за усъвършенстване качеството на обучение на студентите чрез научни и практически изяви , от 01.03.2013 до 01.11.2013
Описание: Създаване на възможност за творческа изява и практическо обучение на студентите по актуални за контрола и анализа проблеми чрез адекватни и интерактивни форми за работа в извънаудиторна заетост
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов", България, Свищов , Р България , Свищов
Заглавие: Състояние и възможности за адаптиране към икономическата среда на бакалавърското и магистърското обучение по финансов контрол , от 01.03.2011 до 01.10.2011
Описание: Изследване на бакалавърското и магистърското обучение по финансов контрол и неговото съответствие с потребностите на финансово-контролните институции в Република България.
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, ИНИ , Р България , Свищов
Заглавие: Инфраструктурен проект №4 – 2012 г. "Създаване на виртуална лаборатория за научни и научно-приложни изследвания по контрол" , от 01.10.2011 до 01.12.2011
Описание: Проектът е насочен към придобиването и усъвършенстването на научно-приложни изследвания по финансов контрол. Основната цел е създаване на специализирана лаборатория по контрол за студентите от специалност "Стопански и финансов контрол".
Организация: Министерство на образованието и науката , България , София
Заглавие: BG051PO001-3.1.08 – 0015 „Изграждане на интегрирана система за управление на СА "Д. А. Ценов" – Свищов“ , от 01.03.2013 до 30.07.2014
Описание: Повишаване качеството на предлагания в Стопанска академия образователен и научно-изследователски продукт чрез усъвършенстване на системата за управление във висшето училище.