Публикации на доц. д-р Момчил Антов

Тип: Монография (2)
Заглавие на публикацията: Митнически контрол върху одобрените икономически оператори
Съавтори: Момчил Антов
Издание: Библиотека Стопански свят, 2017, бр.133, с.1-253
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 1310-2737
Страници: 253

Заглавие на публикацията: Приложение на митническите режими и проблеми на контрола върху тях
Съавтори: Милка Томева, Зорница Петкова, Момчил Антов
Издание: Библиотека Стопански свят, 2006, бр.81, с.1-154
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 1310-2737
Страници: 154

Тип: Студия (4)
Заглавие на публикацията: Приложение на европейските споразумения за свободна търговия с трети страни и значението им от позицията на митническия контрол в Р България
Съавтори: Момчил Антов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, бр.26, с.261-290
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2018
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Повишаване конкурентоспособността на обучението по контрол и анализ чрез интерактивни модели
Съавтори: Георги Иванов, Емилиян Тананеев, Крум Крумов, Росица Колева, Пепа Стойкова, Силвия Костова, Надежда Цветкова, Зорница Петкова, Момчил Антов, Галя Кушева, Дияна Иванова, Красимир Кулчев, Жельо Желев, Ивелина Станева, Ирина Ефтимова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, бр.23, с.550-579
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Усъвършенстване на митническия контрол и финансовия анализ при оценка на платежоспособността на Одобрените икономически оператори
Съавтори: Момчил Антов, Красимир Кулчев
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2016, бр.119, с.207-239
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 0861-8054
Страници: 33

Заглавие на публикацията: Състояние и възможности за адаптиране към икономическата среда на бакалавърското и магистърското обучение по финансов контрол
Съавтори: Крум Крумов, Емилиян Тананеев, Пепа Стойкова, Надежда Цветкова, Зорница Петкова, Силвия Костова, Момчил Антов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.528-558
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Тип: Статия (15)
Заглавие на публикацията: Customs broker’s profession: national peculiarities in the EU (Професия митнически брокер: национални особености в ЕС)
Съавтори: Момчил Антов, Enrika Naujoke, Athanassios Pantazis
Издание: Customs Compliance & Risk Management Journal for Practitioners in Europe, 2022, бр.15, с.1-10
Издателство: Lithuanian Customs Practitioners Association (LCPA), 2022
ISSN: 2669-2171
Страници: 10

Заглавие на публикацията: The role and importance of customs representation to the customs control system in the Republic of Bulgaria (Роля и значение на митническото представителство за системата за митнически контрол в Република България)
Съавтори: Момчил Антов
Издание: Customs Compliance & Risk Management Journal for Practitioners in Europe, 2021, бр.11, с.100-106
Издателство: Lithuanian Customs Practitioners Association (LCPA), 2021
ISSN: 2669-2171
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Why should importers care to provide quality information to their brokers? (Защо вносителите трябва да се грижат да предоставят качествена информация на своите брокери? )
Съавтори: Момчил Антов, Peter Mitchell, Enrika Naujoke
Издание: Customs Compliance & Risk Management Journal for Practitioners in Europe, 2021, бр.11, с.1-5
Издателство: Lithuanian Customs Practitioners Association (LCPA), 2021
ISSN: 2669-2171
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Възможности за приложение на e-CMR от митническа гледна точка
Съавтори: Момчил Антов
Издание: Митническа хроника, 2021, бр.2, с.16-21
Издателство: Агенция "Митници", 2021
ISSN: 0861-9921
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Possibilities for application of e-CMR from a customs point of view
Съавтори: Момчил Антов
Издателство: SS. Cyril and Methodius University, Faculty of Economics-Skopje, 2020
ISBN: 2671-3705
Страници: 9

Заглавие на публикацията: The role and importance of customs representation to the customs control system in the Republic of Bulgaria
Съавтори: Момчил Антов
Издание: World Customs Journal, 2020, бр.1, с.17-30
Издателство: International Network of Customs Universities, 2020
ISSN: 1834-6707
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Въздействие на нетарифните мерки от трети страни спрямо износа на стоки от Р България
Съавтори: Момчил Антов
Издание: Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2020, бр.2, с.267-277
Издателство: УИ Стопанство, 2020
ISSN: 0861-9344
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Въздействие на електронната търговия върху основните функции на митническия контрол в държавите-членки на ЕС
Съавтори: Момчил Антов
Издание: Митническа хроника, 2019, бр.2, с.14-19
Издателство: Агенция "Митници", 2019
ISSN: 0861-9921
Страници: 6

Заглавие на публикацията: The role of information technologies in the development of customs control in the Republic of Bulgaria
Съавтори: Момчил Антов
Издание: World Customs Journal, 2017, бр.11, с.101-114
Издателство: International Network of Customs Universities, 2017
ISSN: 1834-6707
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Анализът на риска – ключов елемент в митническия контрол
Съавтори: Момчил Антов
Издателство: Издателски комплекс - УНСС, 2017
ISBN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Акцизите в Европейския съюз – източник на средства или средство за защита
Съавтори: Момчил Антов
Издателство: Житомирський державний технологiчний унiверситет, 2011
ISBN:
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Българската митническа администрация – частично регулиране на 500-милионен пазар
Съавтори: Момчил Антов
Издание: Делова седмица, 2008, бр.50, с.1-2
Издателство: Делова седмица Консулт ЕООД, 2008
ISSN: 0861-6272
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Контрол върху производството, съхранението и движението на акцизни стоки
Съавтори: Момчил Антов
Издание: Бизнес управление, 2007, бр.3, с.49-56
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISSN: 0861-6604
Страници: 8

Заглавие на публикацията: СФУК - интегрирана система, реагираща динамично на променящите се условия
Съавтори: Момчил Антов
Издание: Делова седмица, 2006, бр.47, с.1-2
Издателство: Делова седмица Консулт ЕООД, 2006
ISSN: 0861-6272
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Българските митници през 2007 година
Съавтори: Момчил Антов
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN: 954-23-0246-0
Страници: 6

Тип: Доклад (9)
Заглавие на публикацията: Приложение на европейските споразумения за свободна търговия с трети страни и значението им от позицията на митническия контрол в ЕС
Съавтори: Момчил Антов
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2067-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Особености на митническия контрол върху произхода на стоките
Съавтори: Момчил Антов
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1186-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Новите предизвикателства пред обучението по митнически контрол
Съавтори: Момчил Антов
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2015
ISBN: 978-954-21-0799-6
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Теория и практика при приложението на Конвенция TIR
Съавтори: Момчил Антов
Издателство: Издателски комплекс - УНСС, 2014
ISBN: 978-954-644-696-1
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Одобрените икономически оператори в страните-членки на ЕС
Съавтори: Момчил Антов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0910-9
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Функции на митническия контрол
Съавтори: Момчил Антов
Издателство: УНСС, 2013
ISBN: 978-954-644-431-8
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Основни и конкретни форми на митническия контрол
Съавтори: Момчил Антов
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2012
ISBN: 978-954-21-0616-6
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Вътрешен одит – разходи и ползи
Съавтори: Момчил Антов
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0678-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Технология на вътрешния контрол върху оперативната дейност на Агенция Митници
Съавтори: Момчил Антов
Издателство: Унив. изд. Стопанство, 2008
ISBN:
Страници: 6

Тип: Учебник (27)
Заглавие на публикацията: Customs control (Митнически контрол)
Съавтори: Зорница Петкова, Момчил Антов, Милка Томева
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2062-3
Страници: 295

Заглавие на публикацията: Банков и валутен контрол
Съавтори: Зорница Петкова, Момчил Антов, Милка Томева
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2099-9
Страници: 274

Заглавие на публикацията: Валутен и митнически контрол
Съавтори: Зорница Петкова, Момчил Антов, Милка Томева
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2098-2
Страници: 391

Заглавие на публикацията: Митнически контрол
Съавтори: Зорница Петкова, Момчил Антов, Милка Томева
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-1994-8
Страници: 361

Заглавие на публикацията: Митническо представителство
Съавтори: Момчил Антов
Издателство: Сиела, 2021
ISBN: 978-954-28-3715-2
Страници: 307

Заглавие на публикацията: Технология на митническия контрол
Съавтори: Зорница Петкова, Момчил Антов, Милка Томева
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-1995-5
Страници: 253

Заглавие на публикацията: Вътрешен контрол
Съавтори: Георги Иванов, Момчил Антов, Дияна Иванова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2020
ISBN: 978-954-23-1952-8
Страници: 190

Заглавие на публикацията: Митнически контрол
Съавтори: Зорница Петкова, Момчил Антов, Милка Томева
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2020
ISBN: 978-954-23-1797-5
Страници: 355

Заглавие на публикацията: Валутен и митнически контрол
Съавтори: Момчил Антов, Зорница Петкова, Милка Томева
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1614-5
Страници: 266

Заглавие на публикацията: Банков контрол и надзор
Съавтори: Зорница Петкова, Момчил Антов, Милка Томева
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1401-1
Страници: 173

Заглавие на публикацията: Валутен и митнически контрол
Съавтори: Момчил Антов, Зорница Петкова, Милка Томева
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1327-4
Страници: 381

Заглавие на публикацията: Вътрешен контрол
Съавтори: Георги Иванов, Момчил Антов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1632-9
Страници: 165

Заглавие на публикацията: Данъчно облагане на вътрешнообщностната търговия
Съавтори: Зорница Петкова, Момчил Антов, Милка Томева
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1539-1
Страници: 149

Заглавие на публикацията: Митническо представителство
Съавтори: Момчил Антов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1540-7
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Теория на контрола
Съавтори: Георги Иванов, Емилиян Тананеев, Милка Томева, Крум Крумов, Пепа Стойкова, Силвия Костова, Надежда Цветкова, Момчил Антов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1348-9
Страници: 218

Заглавие на публикацията: Технология на данъчния контрол
Съавтори: Момчил Антов, Милка Томева
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1398-4
Страници: 151

Заглавие на публикацията: Технология на митническия контрол
Съавтори: Момчил Антов, Зорница Петкова, Милка Томева
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-0826-3
Страници: 210

Заглавие на публикацията: Валутен и митнически контрол
Съавтори: Милка Томева, Зорница Петкова, Момчил Антов
Издателство: Фабер, 2016
ISBN: 978-619-00-0499-8
Страници: 319

Заглавие на публикацията: Финансов контрол
Съавтори: Милка Томева, Зорница Петкова, Ивелина Станева, Момчил Антов, Жельо Желев
Издателство: Фабер, 2016
ISBN: 978-619-00-0373-1
Страници: 348

Заглавие на публикацията: Валутен и митнически контрол
Съавтори: Момчил Антов, Милка Томева, Зорница Петкова
Издателство: Фабер, 2014
ISBN: 978-619-00-0129-4
Страници: 252

Заглавие на публикацията: Митническо представителство
Съавтори: Момчил Антов
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-0979-6
Страници: 235

Заглавие на публикацията: Данъчно облагане и данъчен контрол
Съавтори: Валери Ненков, Милка Томева, Момчил Антов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0827-0
Страници: 250

Заглавие на публикацията: Финансов контрол
Съавтори: Милка Томева, Зорница Петкова, Момчил Антов
Издателство: Фабер, 2013
ISBN: 978-954-400-833-8
Страници: 313

Заглавие на публикацията: Валутен и митнически контрол
Съавтори: Милка Томева, Зорница Петкова, Момчил Антов
Издателство: Фабер, 2012
ISBN: 978-954-400-680-8
Страници: 272

Заглавие на публикацията: Фирмен контрол
Съавтори: Георги Иванов, Момчил Антов
Издателство: Фабер, 2012
ISBN: 978-954-400-687-7
Страници: 241

Заглавие на публикацията: Банков контрол и надзор
Съавтори: Милка Томева, Зорница Петкова, Момчил Антов
Издателство: Абагар, 2011
ISBN: 978-954-427-949-3
Страници: 146

Заглавие на публикацията: Финансов контрол
Съавтори: Милка Томева, Надежда Цветкова, Зорница Петкова, Момчил Антов
Издателство: Абагар, 2009
ISBN: 978-954-427-857-1
Страници: 207

Тип: Учебно помагало (4)
Заглавие на публикацията: Ръководство за дейността на митническия представител
Съавтори: Момчил Антов
Издателство: Мартилен, 2021
ISBN: 978-954-598-159-3
Страници: 137

Заглавие на публикацията: Ръководство за дейността на митническия представител
Съавтори: Момчил Антов
Издателство: Мартилен, 2016
ISBN: 978-954-598-159-3
Страници: 122

Заглавие на публикацията: Сборник по валутен и митнически контрол (въпроси, тестове и казуси)
Съавтори: Милка Томева, Зорница Петкова, Момчил Антов
Издателство: Фабер, 2013
ISBN: 978-954-400-859-8
Страници: 255

Заглавие на публикацията: Митническа документация (сборник от документи по митническа дейност и митнически контрол)
Съавтори: Милка Томева, Зорница Петкова, Момчил Антов, Албена Василева
Издателство: Делова седмица Консулт ЕООД, 2006
ISBN: 978-954-914-109-2
Страници: 150