Еразъм+ офисът осъществява подбор на студенти за мобилност с цел практика, която може да бъде реализирана до 1 година от тяхното дипломиране (т.нар. наскоро завършили). Практикуването със статут на наскоро завършил изисква селекцията да е извършена през последната година от следването и в момент, в който кандидатът има активни студентски права.

Студентът е длъжен сам да намери работната позиция, която трябва да съответства на специалността, по която той се обучава, или да е свързана с усвояването или развиването на дигитални умения.Надежден и полезен сайт, на който можете да намерите оферти за стажантски позиции, е уебсайтът, поддържан от ESN: https://erasmusintern.org/

Кандидатът трябва да притежава среден успех от следването минимум Много добър В. Необходимо условие за участие в мобилност е студентът да притежава ниво на владеене на езика на практиката минимум В2, което се доказва със сертификат. В случай че кандидатът не притежава езиков сертификат, той следва да премине диагностичен езиков изпит, организиран от СА „Д. А. Ценов“. Кандидатите трябва да покрият нивото с минимална оценка Добър С.

За стартиране процеса на организиране мобилността, студентът е длъжен да предостави писмо за намерение на работодателя и писмо-покана, чрез които гарантира, че има осигурена стажантска позиция.

Право на участие в мобилност имат всички студенти и докторанти на СА “Д. А. Ценов”, обучаващи се в редовна, задочна и дистанционна форма, както и лица, които са наскоро дипломирани. Допустими са и докторанти, обучаващи се в редовна, задочна, дистанционна и самостоятелна форма на подготовка.

Грантовете за дългосрочна физическа мобилност с цел практика се определят на месечна база, при минимална продължителност на физическата мобилност от 2 месеца, без дните за пътуване.

Приемаща държава

Месечен индивидуален грант в евро

Транспортен грант в евро

Група 1: Висок стандарт на живот
Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Лихтенщайн, Люксембург, Норвегия, Швеция, трети държави, които не са асоциирани към програмата от
регион 14

674 + 150

- Стандартно пътуване: неприложимо;
- Екологично пътуване: 50 евро и до 4 дни индивидуална финансова подкрепа.

Група 2: Среден стандарт на живот
Австрия, Белгия, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Италия, Малта, Нидерландия, Португалия,
Испания, трети държави, които не са асоциирани към програмата, от регион 13

674 + 150

- Стандартно пътуване: неприложимо;
- Екологично пътуване: 50 евро и до 4 дни индивидуална финансова подкрепа.

Група 3: Нисък стандарт на живот
Хърватия, Чешка република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Северна Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Турция

606 + 150

- Стандартно пътуване: неприложимо;
- Екологично пътуване: 50 евро и до 4 дни индивидуална финансова подкрепа.

Държави от Регион 1 до Регион 12

700

В зависимост от транспортното разстояние между СА “Д. А. Ценов” и приемащото висше
училище и типа транспорт (стандартен или устойчив)


Студентите и докторантите с по-малко възможности (отговарящи на националните критерии за лице с по-малко възможности и доказали го на етапа на кандидатстване с необходимите документи), участващи в дългосрочна физическа мобилност с цел практика, имат право на допълнителна към основната индивидуална подкрепа в размер на 250 евро на месец.

Грантовете за участие в краткосрочна физическа мобилност с цел практика се определят на дневна база, при минимална продължителност от 5 дни, без дните за пътуване.

Студентите и докторантите, участващи в краткосрочна физическа мобилност в която и да е държава, имат право на индивидуална подкрепа в размер на 79 евро на ден (от 5 до 14 ден) и 56 евро на ден (от 15 до 30 ден) и до 2 финансирани дни за пътуване.

Студентите и докторантите с по-малко възможности (отговарящи на националните критерии за лице с по-малко възможности и доказали го на етапа на кандидатстване с необходимите документи), участващи в краткосрочна физически мобилност с цел обучение, имат право на допълнителна към основната индивидуална подкрепа в размер на 100 евро за период между 5 и 14 дни и 150 евро за период между 15 и 30 дни.

Актуален списък на университети-партньори по програма „Еразъм+“
Студентска Еразъм Харта
Катедрени Еразъм+ координатори
Вътрешни правила на СА „Д. А. Ценов“ за академична мобилност по програма „Еразъм+“
Методика за оценка на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма "Еразъм+
Процедура за подбор на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за осъществяване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за отчитане на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за академично признаване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Статут на Еразъм+ студент
Процедура за кандидатстване и отпускане на допълнително финансиране на студенти и персонал от висшите училища/консорциуми със специални нужди по програма “Еразъм+”
Формуляр за кандидатстване за допълнително финансиране на студенти и персонал от висшите училища със специални нужди по програма “Еразъм+"

A. Документи за кандидатстване:

Б. Документи по етапи на мобилността:

Инсталирай своето мобилно приложение Erasmus+ App, чрез което ще можеш да следиш какво е необходимо да направиш по отделните етапи на твоята мобилност в чужбина, да получаваш актуална информация за социални събития, които се организират от локалните секции на ESN.

 

 https://erasmusapp.eu/

 

1. Преди мобилността:

2. По време на мобилността:

3. След мобилността: