Еразъм+ офисът осъществява подбор на студенти за мобилност с цел практика, която може да бъде реализирана до 1 година от тяхното дипломиране (т.нар. наскоро завършили). Практикуването със статут на наскоро завършил изисква селекцията да е извършена в момент, в който кандидатът има активни студентски права.

Студентската мобилност с цел практика може да се реализира в рамките на проект на СА „Д. А. Ценов“ или чрез Академията или опосредствано чрез Асоциацията за подпомагане на академичната общност (АПАО), на която СА “Д. А. Ценов” е член. АПАО подпомага университетите в предлагането на стажантски позиции и администрирането на студентските стажове. Независимо от това дали мобилността ще бъде реализирана чрез проект на Академията или проект на АПАО, селекцията на студенти за мобилност с цел практика се осъществява от Еразъм+ офиса на СА „Д. А. Ценов“.

Студентът е длъжен сам да намери работната позиция, която трябва да съответства на специалността, по която той се обучава, или да е свързана с усвояването или развиването на дигитални умения.

Кандидатът трябва да притежава среден успех от следването минимум Много добър (4.50). Необходимо условие за участие в мобилност е студентът да притежава ниво на владеене на езика на практиката минимум В2, което се доказва със сертификат. В случай че кандидатът не притежава езиков сертификат, той следва да премине диагностичен езиков изпит, организиран от СА „Д. А. Ценов“. Кандидатите трябва да покрият нивото с минимална оценка Добър (4.00).

За стартиране процеса на организиране мобилността, студентът е длъжен да предостави писмо за намерение на работодателя и писмо-покана, чрез които гарантира, че има осигурена стажантска позиция.

Право на участие в мобилност имат всички студенти и докторанти на СА “Д. А. Ценов”, обучаващи се в редовна, задочна и дистанционна форма. Допустими са и докторанти, обучаващи се в редовна, задочна, дистанционна и самостоятелна форма на подготовка.

Приемаща държава

Месечен индивидуален грант в евро

Транспортен грант в евро

Програмни страни

Група 1
Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия

720

Неприложимо

Група 2
Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Гърция, Испания, Кипър, Холандия, Малта, Португалия

720

Неприложимо

Група 3
България, Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Македония, Турция

670

Неприложимо

Партниращи страни

Държави от Регион 1 до Регион 14

700

В зависимост от транспортното разстояние между СА “Д. А. Ценов” и приемащото висше училище


Актуален списък на университети-партньори по програма „Еразъм+“
Студентска Еразъм Харта
Катедрени Еразъм+ координатори
Вътрешни правила на СА „Д. А. Ценов“ за академична мобилност по програма „Еразъм+“
Методика за оценка на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма "Еразъм+
Процедура за подбор на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за осъществяване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за отчитане на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за академично признаване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Статут на Еразъм+ студент
Процедура за кандидатстване и отпускане на допълнително финансиране на студенти и персонал от висшите училища/консорциуми със специални нужди по програма “Еразъм+”
Формуляр за кандидатстване за допълнително финансиране на студенти и персонал от висшите училища със специални нужди по програма “Еразъм+"

A. Документи за кандидатстване:

Б. Документи по етапи на мобилността:

Инсталирай своето мобилно приложение Erasmus+ App, чрез което ще можеш да следиш какво е необходимо да направиш по отделните етапи на твоята мобилност в чужбина, да получаваш актуална информация за социални събития, които се организират от локалните секции на ESN. Приложението ти дава директна връзка и към твоите OLS тестове и курс.

 

https://erasmusapp.eu/img/erasmus-banner-header-1500x370.jpg

 

1. Преди мобилността:

  • писмо за намерение [по образец А (за проекти на СА „Д. А. Ценов“); по образец В (за проекти на АПАО]
  • покана от приемащата институция [по образец А (за проекти на СА „Д. А. Ценов“); по образец В (за проекти на АПАО]
  • споразумение за практика (част преди мобилността) (дигитален формат, изготвен и подписан чрез OLA, или на хартия)
  • ЕЗОК (безплатна; издава се след подаване на заявление в клон на банка ДСК)
  • медицинска застраховка, покриваща периода на престой в чужбина
  • финансов договор (изготвя се от Еразъм+ офиса)
  • OLS езиков тест за определяне на входящо ниво (за мобилности в програмни държави)

2. По време на мобилността:

  • споразумение за практика (част по време мобилността, в случай на промени в първоначално одобреното споразумение) (дигитален формат, изготвен и подписан чрез OLA, или на хартия)
  • OLS езиков курс (за мобилности в програмни държави)
  • OLS езиков тест за определяне на изходящо ниво (за мобилности в програмни държави и ако е приложимо)

3. След мобилността: