С цел практика

Два пъти годишно Еразъм+ офисът осъществява подбор на студенти за мобилност с цел практика, която може да бъде реализирана до 1 година от тяхното дипломиране (наскоро завършили). Студентската мобилност с цел практика може да се реализира директно чрез Академията или опосредствано чрез Асоциацията за подпомагане на академичната общност (АПАО), на която СА “Д. А. Ценов” е член. АПАО подпомага университетите в предлагането на стажантски позиции и администрирането на студентските стажове. Студентът е длъжен сам да намери работната позиция, която трябва да съответства на специалността, по която той се обучава.
Кандидатът трябва да притежава среден успех от следването минимум Много добър (4.50). Стопанска академия осъществява селекцията на студенти за мобилност с цел практика. Студентът е длъжен да предостави писмо за намерение на работодателя и писмо-покана, чрез които гарантира, че има осигурена стажантска позиция. След подаване на необходимите документи, студентът преминава изпит по чужд език за ниво B2. Кандидатите трябва да покрият нивото с минимална оценка Добър (4.00).
Право на участие в мобилност имат всички студенти и докторанти на СА “Д. А. Ценов”, обучаващи се в редовна, задочна и дистанционна форма. Допустими са и докторанти, обучаващи се в самостоятелна форма на подготовка.
 

Приемаща държава

Месечен индивидуален грант в евро

Транспортен грант в евро

Програмни страни

Група 1
Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия

720

Неприложимо

Група 2 
Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Гърция, Испания,  Кипър, Холандия, Малта, Португалия

720

Неприложимо

Група 3
България, Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария,  Полша, Румъния, Словакия, Словения, Македония, Турция

670

Неприложимо

Партниращи страни

Държави от Регион 1 до Регион 14

700

В зависимост от транспортното разстояние между СА “Д. А. Ценов” и приемащото висше училище


Актуален списък на университети - партньори по програма „Еразъм+“
Студентска Еразъм Харта
Катедрени Еразъм+ координатори
Вътрешни правила на СА „Д. А. Ценов“ за академична мобилност по програма „Еразъм+“
Методика за оценка на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма "Еразъм+
Процедура за подбор на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за осъществяване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за отчитане на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за академично признаване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Статут на Еразъм+ студент
Процедура за кандидатстване и отпускане на допълнително финансиране на студенти и персонал от висшите училища/консорсиуми със специални нужди по програма “Еразъм+”
Формуляр за кандидатсване за допълнително финансиране на студенти и персонал от висшите училища със специални нужди по програма “Еразъм+"

Документи по етапи на мобилността:
Преди мобилността:
По време на мобилността:
  • Споразумението за практическо обучение в частта по време на мобилността (при наличие на промени в програмата за практическо обучение)
  • OLS езиков курс (ако е приложимо)
  • OLS езиков тест за определяне на изходящо ниво (ако е приложимо)
След мобилността: