Еразъм+ офисът осъществява подбор на студенти за мобилност с цел обучение. Базовите изисквания към кандидатите са да имат непрекъснати студентски права, успехът им от следването до момента да е минимум Добър С и да владеят езика, на който планират да осъществят своята мобилност на минимално ниво В1/B2. Езиковите умения на студентите се доказват със сертификат, а при липсата на такъв – се оценяват чрез изпит по чужд език. Кандидатите трябва да покрият нивото с минимална оценка Добър С.

Грантовете за дългосрочна физическа мобилност с цел обучение се определят на месечна база, при минимална продължителност на физическата мобилност от 2 месеца, без дните за пътуване.

Приемаща държава

Месечен индивидуален грант в евро

Транспортен грант в евро

Група 1: Висок стандарт на живот
Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Лихтенщайн, Люксембург, Норвегия, Швеция, трети държави, които не са асоциирани към програмата от
регион 14

674

- Стандартно пътуване: неприложимо;
- Екологично пътуване: 50 евро и до 4 дни индивидуална финансова подкрепа.

Група 2: Среден стандарт на живот

Австрия, Белгия, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Италия, Малта, Нидерландия, Португалия,
Испания, трети държави, които не са асоциирани към програмата, от регион 13

674

- Стандартно пътуване: неприложимо;
- Екологично пътуване: 50 евро и до 4 дни индивидуална финансова подкрепа.

Група 3: Нисък стандарт на живот
Хърватия, Чешка република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Северна Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Турция

606

- Стандартно пътуване: неприложимо;
- Екологично пътуване: 50 евро и до 4 дни индивидуална финансова подкрепа.

Държави от Регион 1 до Регион 12

700

В зависимост от транспортното разстояние между СА “Д. А. Ценов” и приемащото висше
училище и типа транспорт (стандартен или устойчив)


Студентите и докторантите с по-малко възможности (отговарящи на националните критерии за лице с по-малко възможности и доказали го на етапа на кандидатстване с необходимите документи), участващи в дългосрочна физическа мобилност с цел обучение, имат право на допълнителна към основната индивидуална подкрепа в размер на 250 евро на месец.

Грантовете за участие в краткосрочна физическа мобилност с цел обучение се определят на дневна база, при минимална продължителност от 5 дни, без дните за пътуване.

Студентите и докторантите, участващи в краткосрочна физическа мобилност (в т.ч. смесени интензивни програми) в която и да е държава, имат право на индивидуална подкрепа в размер на 79 евро на ден (от 5 до 14 ден) и 56 евро на ден (от 15 до 30 ден) и до 2 финансирани дни за пътуване.

Студентите и докторантите с по-малко възможности (отговарящи на националните критерии за лице с по-малко възможности и доказали го на етапа на кандидатстване с необходимите документи), участващи в краткосрочна физически мобилност с цел обучение, имат право на допълнителна към основната индивидуална подкрепа в размер на 100 евро за период между 5 и 14 дни и 150 евро за период между 15 и 30 дни.


Актуален списък на университети-партньори по програма „Еразъм+“
Студентска Еразъм Харта
Катедрени Еразъм+ координатори
Вътрешни правила на СА „Д. А. Ценов“ за академична мобилност по програма „Еразъм+“
Методика за оценка на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма "Еразъм+
Процедура за подбор на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за осъществяване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за отчитане на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за академично признаване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Статут на Еразъм+ студент
Процедура за кандидатстване и отпускане на допълнително финансиране на студенти и персонал от висшите училища/консорциуми със специални нужди по програма “Еразъм+”
Формуляр за кандидатстване за допълнително финансиране на студенти и персонал от висшите училища със специални нужди по програма “Еразъм+"

A. Документи за кандидатстване:

 

Б. Документи по етапи на мобилността:

Инсталирай своето мобилно приложение Erasmus+ App, чрез което ще можеш да следиш какво е необходимо да направиш по отделните етапи на твоята мобилност в чужбина, да получаваш актуална информация за социални събития, които се организират от локалните секции на ESN.

 

 https://erasmusapp.eu/

1. Преди мобилността:

  • академична справка (в случай че се изисква от приемащото висше училище)
  • писмо за номинация и студентски/докторантски статус (в случай че се изисква от приемащото висше училище)
  • споразумение за обучение (част преди мобилността) (дигитален формат, изготвен и подписан чрез OLA, или на хартия)
  • ЕЗОК (безплатна; издава се след подаване на заявление в клон на банка ДСК)
  • медицинска застраховка, покриваща периода на престой в чужбина
  • финансов договор (изготвя се от Еразъм+ офиса)
  • OLS езиков тест за определяне на входящо ниво (за мобилности в програмни държави)

2. По време на мобилността:

3. След мобилността: