Еразъм+ офисът осъществява подбор на студенти за мобилност с цел обучение. Базовите изисквания към кандидатите са да имат непрекъснати студентски права, успехът им от следването до момента да е минимум Добър (4.00) и да владеят езика, на който планират да осъществят своята мобилност на минимално ниво В1/B2. Езиковите умения на студентите се доказват с международен сертификат, а при липсата на такъв – се оценяват чрез изпит по чужд език. Кандидатите трябва да покрият нивото с минимална оценка Добър (4.00).

Приемаща държава

Месечен индивидуален грант в евро

Транспортен грант в евро

Програмни страни

Група 1
Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия

520

Неприложимо

Група 2

Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Гърция, Испания, Кипър, Холандия, Малта, Португалия

520

Неприложимо

Група 3
България, Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Македония, Турция

470

Неприложимо

Партниращи страни

Държави от Регион 1 до Регион 13

700

В зависимост от транспортното разстояние между СА “Д. А. Ценов” и приемащото висше училище


Актуален списък на университети-партньори по програма „Еразъм+“
Студентска Еразъм Харта
Катедрени Еразъм+ координатори
Вътрешни правила на СА „Д. А. Ценов“ за академична мобилност по програма „Еразъм+“
Методика за оценка на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма "Еразъм+
Процедура за подбор на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за осъществяване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за отчитане на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за академично признаване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Статут на Еразъм+ студент
Процедура за кандидатстване и отпускане на допълнително финансиране на студенти и персонал от висшите училища/консорциуми със специални нужди по програма “Еразъм+”
Формуляр за кандидатстване за допълнително финансиране на студенти и персонал от висшите училища със специални нужди по програма “Еразъм+"

A. Документи за кандидатстване:

 

Б. Документи по етапи на мобилността:

Инсталирай своето мобилно приложение Erasmus+ App, чрез което ще можеш да следиш какво е необходимо да направиш по отделните етапи на твоята мобилност в чужбина, да получаваш актуална информация за социални събития, които се организират от локалните секции на ESN. Приложението ти дава директна връзка и към твоите OLS тестове и курс.

 

 https://erasmusapp.eu/

1. Преди мобилността:

  • академична справка (в случай че се изисква от приемащото висше училище)
  • писмо за номинация и студентски/докторантски статус (в случай че се изисква от приемащото висше училище)
  • споразумение за обучение (част преди мобилността) (дигитален формат, изготвен и подписан чрез OLA, или на хартия)
  • ЕЗОК (безплатна; издава се след подаване на заявление в клон на банка ДСК)
  • медицинска застраховка, покриваща периода на престой в чужбина
  • финансов договор (изготвя се от Еразъм+ офиса)
  • OLS езиков тест за определяне на входящо ниво (за мобилности в програмни държави)

2. По време на мобилността:

  • споразумение за обучение (част по време мобилността, в случай на промени в първоначално одобреното споразумение) (дигитален формат, изготвен и подписан чрез OLA, или на хартия)
  • OLS езиков курс (за мобилности в програмни държави)
  • OLS езиков тест за определяне на изходящо ниво (за мобилности в програмни държави и ако е приложимо)

3. След мобилността: