С цел обучение

Два пъти годишно Еразъм+ офисът осъществява подбор на студенти за мобилност с цел обучение. Базовите изисквания към кандидатите са да имат непрекъснати студентски права, успехът им от следването до момента да е минимум Добър (4.00) и да владеят езика, на който планират да осъществят своята мобилност на минимално ниво В1/B2. Езиковите умения на студентите се оценяват чрез изпит по чужд език. Кандидатите трябва да покрият нивото с минимална оценка Добър (4.00).

Приемаща държава

Месечен индивидуален грант в евро

Транспортен грант в евро

Програмни страни

Група 1
Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн,   Норвегия

520

Неприложимо

Група 2                                                          Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Гърция, Испания,  Кипър, Холандия, Малта, Португалия

520

Неприложимо

Група 3
България, Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария,  Полша, Румъния, Словакия, Словения, Македония, Турция

470

Неприложимо

Партниращи страни

Държави от Регион 1 до Регион 13

700

В зависимост от транспортното разстояние между СА “Д. А. Ценов” и приемащото висше училище


Актуален списък на университети - партньори по програма „Еразъм+“
Студентска Еразъм Харта
Катедрени Еразъм+ координатори
Вътрешни правила на СА „Д. А. Ценов“ за академична мобилност по програма „Еразъм+“
Методика за оценка на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма "Еразъм+
Процедура за подбор на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за осъществяване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за отчитане на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за академично признаване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Статут на Еразъм+ студент
Процедура за кандидатстване и отпускане на допълнително финансиране на студенти и персонал от висшите училища/консорсиуми със специални нужди по програма “Еразъм+”
Формуляр за кандидатсване за допълнително финансиране на студенти и персонал от висшите училища със специални нужди по програма “Еразъм+"

Документи по етапи на мобилността:

Преди мобилността: По време на мобилността:
  • Споразумението за обучение в частта по време на мобилността (попълва се при промени в учебния план)
  • OLS езиков курс (ако е приложимо)
  • OLS езиков тест за определяне на изходящо ниво (ако е приложимо)
След мобилността: