С цел обучение

В началото на всеки семестър Еразъм+ офисът осъществява подбор на студенти за мобилност с цел обучение. Базовите изисквания към кандидатите са да имат непрекъснати студентски права, успехът им от следването до момента да е минимум Добър (4.00) и да владеят езика, на който планират да осъществят своята мобилност на минимално ниво B2. Езиковите умения на студентите се оценяват чрез изпит по чужд език. Кандидатите трябва да покрият нивото с минимална оценка Добър (4.00). 
Краен срок за подаване на документи за летен семестър на 2016-2017 академична година: 26 октомври 2016 г. (сряда), 17,00 часа, 
Еразъм+ офис на Център за международна дейност

 

Приемаща държава

Месечен грант

Група 1 - Държави с висок стандарт на живот
Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия.

500

Група 2 - Държави със средно ниво на стандарт на живот
Белгия, Чехия, Германия, Гърция, Испания, Хърватска, Кипър, Люксембург, Холандия, Португалия, Словения, Исландия, Турция.

500

Група 3 - Държави с нисък стандарт на живот
Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Македония

450

 

Актуален списък на университети - партньори по програма „Еразъм+“ 
Студентска Еразъм Харта 
Катедрени Еразъм+ координатори
Вътрешни правила на СА „Д. А. Ценов“ за академична мобилност по програма „Еразъм+“
Методика за оценка на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма "Еразъм+
Процедура за подбор на кандидати за изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за осъществяване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за отчитане на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Процедура за академично признаване на изходяща студентска мобилност по програма Еразъм+
Статут на Еразъм+ студент

 

Документи по етапи на мобилността:

 

Преди мобилността:

По време на мобилността:

  • Споразумението за обучение (част по време на мобилността) – попълва се при промени в учебния план
  • OLS езиков курс
  • OLS езиков тест за определяне на изходящо ниво

След мобилността: