Актуален списък на университети-партньори по програма „Еразъм+“
Вътрешни правила на СА „Д. А. Ценов“ за академична мобилност по програма „Еразъм+“
Методика за оценка на кандидати за изходяща мобилност на персонал по програма Еразъм+
Процедура за подбор на кандидати за изходяща мобилност на персонал по програма Еразъм+
Процедура за осъществяване на изходяща мобилност на персонал по програма Еразъм+
Процедура за отчитане на изходяща мобилност на персонал по програма Еразъм+
Процедура за признаване на изходяща мобилност на персонал по програма Еразъм+
Процедура за кандидатстване и отпускане на допълнително финансиране на студенти и персонал от висшите училища/консорциуми със специални нужди по програма “Еразъм+”
Формуляр за кандидатстване за допълнително финансиране на студенти и персонал от висшите училища със специални нужди по програма “Еразъм+"

A. Документи за кандидатстване:

Б. Документи по етапи на мобилността:

1. Преди мобилността:

  • медицинска застраховка за периода на мобилност
  • тристранно подписано споразумение за мобилност (КД103/КД107)
  • финансов договор (изготвя се от Еразъм+ офиса)

2. След мобилността:

  • сертификат за престой (по образец на приемащата институция)
  • билети, бордни карти, фактура от хотел, фактура за заредено гориво и др.
  • доклад за проведена мобилност (по образец)
  • декларация за липса на двойно финансиране (по образец)
  • копие на застрахователна полица (ако не е предоставена преди мобилността)
  • попълнен EU survey (онлайн допитване на ЕК; получава се на имейл)
  • признаване на мобилността на персонала с цел обучение