Научноизследователски проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за присъщата на СА «Д. А. Ценов» научна дейност през 2016 г.

НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

1-2016

Предизвикателства пред банковото финансиране на жилищното строителство – ръководител на екипа: проф. д-р Божидар Божинов, ф-т Финанси, к-ра ФК

2-2016

Приложение на иновативните образователни платформи като част от обучението в ОКС „Бакалавър” – Публична администрация и Стратегическо и бизнес планиране – изпълнител на проекта: гл. ас. д-р Ева Цветановаф-т ММ, к-ра СП

3-2016

Етика и компетентност в управлението – ръководител на екипа: гл. ас. д-р Елена Йорданова, ф-т ММ, к-ра Мениджмънт

4-2016

Предизвикателства пред новото счетоводно законодателство – ръководител на екипа: доц. д-р Станислав Александров, ф-т СО, к-ра СО

5-2016

Иновативни управленски практики за добро управление – ръководител на екипа: доц. д-р Анатолий Асенов, ф-т ММ, к-ра Мениджмънт

6-2016

Проучване на ефективни практики за отчитане на емисиите/поглъщанията на парникови газове от селското стопанство – изпълнител на проекта: гл. ас. д-р Радка Неноваф-т ПТБ, к-ра АИ

7-2016

Правни и икономически проблеми в новия Кодекс за застраховането и оценка на капиталовата адекватност на застрахователните дружества в България – ръководител на екипа: проф. д-р Марияна Божинова, ф-т ПТБ, к-ра ТТБ

8-2016

Уязвимост на малките отворени икономики от външни шокове – изпълнител на проекта: гл. ас. д-р Галин Стефановф-т ММ, к-ра МИО

9-2016

Приложение на маркетинга на дестинацията в контекста на устойчивото интегрирано градско развитие – ръководител на екипа: доц. д-р Пенка Горанова, ф-т ММ, к-ра Маркетинг

10-2016

Управление на качеството в организациите – проблеми и решения – ръководител на екипа: доц. д-р Христо Сирашки, ф-т ММ, к-ра Мениджмънт

11-2016

Социална отговорност на българските производители на велосипеди – изпълнител на проекта: гл. ас. д-р Емил Николовф-т ПТБ, к-ра ИБП

12-2016

Изследване на предпоставките и ограниченията пред пространственото планиране в РБългария – ръководител на екипа: проф. д-р Борислав Борисов, ф-т ММ, к-ра СП

13-2016

Оценка значимостта на организираните събития за повишаване конкурентоспособността в туризма – ръководител на екипа: доц. д-р Петя Иванова, ф-т ПТБ, к-ра ТТБ

14-2016

Горската политика и нейната роля за икономическо развитие на аграрния сектор – ръководител на екипа: доц. д-р Виолета Блажева, ф-т ПТБ, к-ра АИ

15-2016

Изследване на процесите на диференциация в Европейския съюз и очертаване на фактори за появата им – ръководител на екипа: доц. д-р Драгомир Илиев, ф-т ММ, к-ра МИО

16-2016

Модел за оптимизиране дейността на бюджетните организации чрез инструментариума на счетоводния анализ – ръководител на екипа: проф. д-р Георги Баташки, ф-т СО, к-ра СО

17-2016

Авангардни изследвания в инвестиционния, финансовия и портфейлния мениджмънт чрез професионална база от икономически данни – ръководител на екипа: проф. д-р Андрей Захариев, ф-т Финанси, к-ра ФК

18-2016

Изследване на възможностите за приложение на обратната логистика в България – изпълнител на проекта: гл. ас. д-р Венцислав Перковф-т ПТБ, к-ра ТТБ

19-2016

Изследване на състоянието и тенденциите в развитието на информационната инфраструктура на телекомуникационните оператори в България – ръководител на екипа: доц. д-р Петя Емилова, ф-т ММ, к-ра БИ

20-2016

Методически проблеми при вътрешния и външния одит върху обществените поръчки в публичния сектор – ръководител на екипа: доц. д-р Силвия Костова, ф-т СО, к-ра КАСД

21-2016

Подходи за оптимизиране на маркетинговите мрежи в туристическия сектор – изпълнител на проекта: гл. ас. д-р Ваня Григороваф-т ММ, к-ра Маркетинг

22-2016

Приобщаващият бизнес – инструмент за намаляване на бедността и социално включване – ръководител на екипа: доц. д-р Анастасия Марчева, ф-т ММ, к-ра СП

23-2016

Съвременни аспекти на анализа на финансовите отчети на банките – ръководител на екипа: доц. д-р Диана Ималова, ф-т СО, к-ра СО

 

ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ПРОЯВИ

К1-2016

Кръгла маса «Застрахователният и осигурителният пазар: оценка на състоянието, визия, приоритети и очаквания за управление на промяната» - ръководител на екипадоц. д-р Румен Ерусалимовф-т Финанси, к-ра ЗСД

К2-2016

20-та юбилейна студентска научно-практическа конференция: «Глобални предизвикателства пред международния бизнес» - ръководител на екипадоц. д-р Здравко Любеновф-т ММ, к-ра МИО

К3-2016

Юбилейна научна конференция, посветена на 50-годишнината на катедра „Бизнес информатика” на тема: «Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на Хоризонт 2020» - ръководител на екипадоц. д-р Веселин Поповф-т ММ, к-ра БИ

К4-2016

Кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра «Търговски и туристически бизнес» на тема: «Търговският и туристическият бизнес в условията на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж» - ръководител на екипадоц. д-р Теодора Филиповаф-т ПТБ, к-ра ТТБ

К5-2016

Кръгла маса: «Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България – икономически и правни проблеми» - ръководител на екипадоц. д-р Пенко Димитровф-т ПТБ, к-ра ПНЕ