Публикации на Живка Тананеева

Тип: Студия (10)
Заглавие на публикацията: Приложение на маркетинга на дестинацията в контекста на устойчивото интегрирано градско развитие (на примера на гр. Плевен)
Съавтори: Пенка Горанова, Ева Цветанова, Евгени Тодоров, Стелиана Василева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, бр.24, с.121-148
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 1312-3815
Страници: 28

Заглавие на публикацията: Методология за разработване на регионален маркетингов профил на периферните области в Североизточен придунавски регион
Съавтори: Ева Цветанова, Евгени Тодоров, Пенка Горанова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, бр.23, с.267-296
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Брандът - катализатор за интелигентен и устойчив регионален растеж
Съавтори: Пенка Горанова, Евгени Тодоров, Стелиана Василева, Димитър Димитров
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, бр.22, с.385-415
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Потенциал за разкриване на зелени работни места в публичния и частен сектор в България
Съавтори: Пенка Горанова, Ева Цветанова, Евгени Тодоров
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, бр.21, с.294-325
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Маркетингов анализ на пазарен сегмент подрастващи пазаруващи on-line
Съавтори: Пенка Горанова, ГЕОРГИ ТОДОРОВ
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, бр.20, с.243-271
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Интегрален анализ на научните изследвания за периода 1996-2010
Съавтори: Пенка Горанова, Стефан Стефанов, Надежда Цветкова, Румяна Михайлова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.418-448
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Маркетингово проучване на пазара на органични продукти
Съавтори: Пенка Горанова, Стефан Стефанов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.14, с.170-212
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 43

Заглавие на публикацията: Разработване на маркетингова стратегиая за аграрен подсектор
Съавтори: Пенка Горанова, Тотка Кънева, Надежда Веселинова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2010, бр.13, с.86-132
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1312-3815
Страници: 46

Заглавие на публикацията: Проектиране на маркетингови стратегии за производство и продажба на биогорива
Съавтори: Пенка Горанова, Петър Банчев, Надежда Веселинова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2009, бр.10, с.265-304
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1312-3815
Страници: 39

Заглавие на публикацията: Развитие и приложение на стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)
Съавтори: Пенка Горанова, Петър Банчев, ВЕНКА ДИНКОВА
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2008, бр.8, с.47-80
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 1312-3815
Страници: 34

Тип: Статия (13)
Заглавие на публикацията: Мерки за популяризиране на перспективните форми на туризъм
Съавтори: Пенка Горанова
Издание: Управление и устойчиво развитие, 2015, бр.4, с.65-71
Издателство: Лесотехнически университет, 2015
ISSN: 1311-4506
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Елементи на стратегията туристически бранд България
Издание: Управление и устойчиво развитие, 2014, бр.5, с.41-45
Издателство: Лесотехнически университет, 2014
ISSN: 1311-4506
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Имиджът като фактор за устойчиво развитие на туристическа дестинация България
Издание: Управление и устойчиво развитие, 2013, бр.5, с.114-118
Издателство: Лесотехнически университет, 2013
ISSN: 1311-4506
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Интегрален анализ на научните изследвания за периода 1996-2010 година
Съавтори: Пенка Горанова, Надежда Цветкова, Румяна Михайлова, Стефан Стефанов
Издание: Народностопански архив, 2012, бр.4, с.115-133
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 0323-9004
Страници: 19

Заглавие на публикацията: Маркетинг на туристически продукти и дестинации в контекста на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма
Издание: Управление и устойчиво развитие, 2012, бр.1, с.63-68
Издателство: Лесотехнически университет, 2012
ISSN: 1311-4506
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Маркетингово проучване на пазара на органични продукти в България
Съавтори: Пенка Горанова, Стефан Стефанов
Издание: Диалог, 2011, бр.тематичен ноември, с.49-64
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Market status of organic products in the countries of the european union (СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС)
Издание: Quarterly Marketing Journal, 2010, бр.41, с.256-261
Издателство: Ekonomski fakultet u Beogradu, 2010
ISSN: 0354-3471
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Маркетингови стратегии при производството и предлагането на яйца
Съавтори: Пенка Горанова, Надежда Веселинова, Тотка Кънева
Издание: Диалог, 2010, бр.тематичен юни, с.148-162
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1311-9206
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Стратегии за екологичен маркетинг при производството и продажбата на биогорива
Съавтори: Петър Банчев, Пенка Горанова, Надежда Веселинова
Издание: Диалог, 2009, бр.5, с.93-107
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1311-9206
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Очертаване на проблеми при управление на ключовите клиенти.
Издание: Бизнес управление, 2008, бр.2, с.15-32
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 0861-6604
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Производството на биогорива като възможност за устойчиво развитие на селското стопанство
Издание: Управление и устойчиво развитие, 2008, бр.21, с.150-155
Издателство: Лесотехнически университет, 2008
ISSN: 1311-4506
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Управление на взаимоотношенията с клиенти - стратегии и приложение
Съавтори: Петър Банчев, Пенка Горанова, ВЕНКА ДИНКОВА
Издание: Диалог, 2008, бр.2, с.56-71
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Проблеми на въвеждане на Интернет-маркетинга във фирмите от аграрния сектор
Издание: Икономика и управление на селското стопанство, 2004, бр.2, с.35-40
Издателство: Селскостопанска академия, 2004
ISSN: 0205-3845
Страници: 6

Тип: Доклад (45)
Заглавие на публикацията: Промоционални стратегии и ефекти на въздействие
Съавтори: Пенка Горанова
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1667-1
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Стратегически решения за разработване на мърчандайзинг микс
Съавтори: Пенка Горанова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1375-5
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Маркетингов анализ на продуктовия портфейл на фирма
Съавтори: Пенка Горанова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1371-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Ролята на магазините в търговската мрежа
Съавтори: Пенка Горанова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1251-2
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Вертикалните маркетингови системи и тенденции в развитието им
Съавтори: Пенка Горанова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1187-4
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Фактори влияещи върху продажбения процес на нов продукт
Съавтори: Пенка Горанова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1151-5
Страници: 7

Заглавие на публикацията: ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА ВИРУСНИ МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ
Съавтори: Пенка Горанова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1188-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: КОМУНИКАЦИОННИ СТРАТЕГИИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОДУКТИ НА КУЛТУРНО- ИСТОРИЧЕСКИЯ ТУРИЗЪМ
Издателство: Бургаски свободен унив., 2016
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Regional aspectsof the tourism product (Регионални аспекти на туристическия продукт)
Издателство: Faculty of economics Nis, 2016
ISBN: 978-86-6139-115-6
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Взаимоотношенията с клиентите в съвременния бизнес
Съавтори: Пенка Горанова
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1105-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Социалните медии и политическият маркетинг
Съавтори: Пенка Горанова
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1093-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Приложение на квотите в продажбения процес
Съавтори: Пенка Горанова
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1086-0
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Ролята на туристическият продукт за развитието на регионите
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1075-4
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Strategies for brand positioning (Стратегии за позициониране на бранда)
Издателство: Ekonomski fakultet u Nisu, 2015
ISBN: 978-86-6139-096-8
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Определяне на релевантните парични потоци в инвестиционен проект
Съавтори: Пенка Горанова
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1012-9
Страници: 7

Заглавие на публикацията: МАРКЕТИНГОВИТЕ СТРАТЕГИИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ
Съавтори: Пенка Горанова
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014
ISBN: 978-954-9689-84-6
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Пъблик рилейшънс и общественото мнение
Съавтори: Пенка Горанова
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1006-8
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Комуникационно позициониране на бранд България
Издателство: МВБУ, 2014
ISBN: 978-954-9432-64-0
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Стратегии за изграждане на положително отношение към бранда
Издателство: Бургаски свободен унив., 2014
ISBN:
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Зелената икономика - предпоставки и фактори за развитие
Съавтори: Пенка Горанова
Издателство: Бургаски свободен унив., 2013
ISBN: 978-954-9370-97-3
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Уеб-мрежата като търговска среда
Съавтори: Пенка Горанова
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2013
ISBN: 978-954-21-0667-8
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Маркетингови стратегии в публичната сфера
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0861-4
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Вътрешните комуникации и концепцията за вътрешен маркетинг
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0804-1
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Image as an element of national tourism marketing (Имиджът като елемент на националният туристически маркетинг)
Издателство: Faculty of economics Nis, 2012
ISBN: 978-86-6139-061-6
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Маркетингова характеристика на потребителите на туристически услуги
Издателство: Международно висше бизнес училище, 2012
ISBN: 978-954-9432-57-2
Страници: 11

Заглавие на публикацията: MARKETING STRATEGIES FOR SERBIA REGIONAL TOURISTIC MARKET (Маркетингови стратегии за регионален туристически пазар Сърбия)
Издателство: Ekonomski fakultet u Nisu, 2012
ISBN: 978-86-6139-048-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Потребителска лоялност на българските туристи и имидж на България като туристическа дестинация
Издателство: Екс-прес, 2012
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Competetiveness of Bulgarian tourist product on the European market (Конкурентноспособност на българският туристически продукт на европейския пазар)
Издателство: Faculty of economics Nis, 2011
ISBN: 978-86-6139-040-1
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Marketing of tourist product and destinations in the context of operational program regional development (Маркетинг на туристически продукти и дестинации в контекста на Оперативна програма Регионално развитие)
Издателство: Ekonomski fakultet u Nisu, 2011
ISBN: 978-86-6139-026-5
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Параметри на емпиричното изследване при релацията “теоретични постановки и практически изледвания
Издателство: Международно висше бизнес училище, 2011
ISBN: 978-954-9432-43-5
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Обща характеристика и същност на туризма в България в години на преход
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0593-4
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Market status of organic products in the countries of Еuropean Union (Състояние на пазара на органични продукти в страните на ЕС)
Издателство: Komino Trade Kraljevo, 2010
ISBN: 978-86-6139-019-7
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Производство и разпространение на органични продукти в България
Издателство: Геа принт, 2010
ISBN: 978-954-9430-59-2
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Изпълнението на критериите от Маастрихт - предизвикателство пред присъединяването към еврозоната
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2010
ISBN: 978-954-21-0489-6
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Изследователският процес и парадигмите в маркетинга
Съавтори: Пенка Горанова
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0442-5
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Управлението на взаимоотношенията с клиенти като средство за конкурентна борба на фирмите от аграрния сектор
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0438-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Мерки за професионално ориентиране и мотивационно обучение
Съавтори: Пенка Горанова
Издателство: Международно висше бизнес училище, 2009
ISBN: 978-954-9432-37-4
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Комплексно оценяване знанията при електронното обучение
Съавтори: Петър Банчев
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0487-6
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Комплексно оценяване на знанията при електронното обучение
Съавтори: Петър Банчев
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0427-2
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Управление на клиентите по време на криза
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2009
ISBN: 978-954-21-0409-4
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Стратегията “зелен” маркетинг – мит или реалност
Издателство: Бургаски свободен унив., 2009
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Възможности и перспективи при потреблението на биогорива
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2008
ISBN: 978-954-21-0369-1
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Ценовата война като маркетингова стратегия за конкурентна борба
Съавтори: Пенка Горанова
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0399-2
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Мениджър ключови клиенти –необходимост или лукс
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISBN: 978-954-23-0372-5
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Маркетингови проучвания на търговските марки в пивоварната промишленост в България
Съавтори: Пенка Горанова
Издателство: Бургаски свободен унив., 2007
ISBN: 978-954-9370-51-5
Страници: 11

Тип: Учебно помагало (8)
Заглавие на публикацията: Маркетингово мислене и решения
Съавтори: Никола Янков, Пенка Горанова, Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-0991-8
Страници: 260

Заглавие на публикацията: тренинг по маркетингови умения
Съавтори: Никола Янков, Пенка Горанова, Ваня Григорова
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2011
ISBN:
Страници: 173

Заглавие на публикацията: Маркетинг - казуси, ситуации, тестове, задачи
Съавтори: Никола Янков, Пенка Горанова, Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0451-7
Страници: 152

Заглавие на публикацията: Принципи на маркетинга. Свитък с изпитни материали
Съавтори: Петър Банчев
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Принципи на маркетинга. Свитък с материали за самоподготовка
Съавтори: Петър Банчев
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Маркетинг – казуси, ситуации, тестове, задачи
Съавтори: Никола Янков, Надежда Веселинова, Пенка Горанова
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2009
ISBN:
Страници: 176

Заглавие на публикацията: Тренинг по стратегиране, планиране, маркетинг
Съавтори: Никола Янков, Пенка Горанова, Надежда Веселинова
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISBN: 978-954-23-0371-8
Страници: 119

Заглавие на публикацията: Тренинг по стратегиране и планиране
Съавтори: Никола Янков, Пенка Горанова, Надежда Веселинова
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISBN: 978-954-23-0336-7
Страници: 90