Живка Тананеева

Живка Тананеева

Заемани към момента длъжности:
Звено Институт за научни изследвания
Длъжност Експерт "Програми и проекти"
Звено Отдел "Докторантура и академично развитие"
Длъжност Инспектор