Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Маркетинг"
Длъжност Инспектор катедра
Звено Катедра "Маркетинг"
Длъжност Асистент