Живка Тананеева

Образование и квалификация:
Институция: Стопанска Академия "Димитър Ценов" - Свищов,, България, Свищов
Образователна степен: докторант, от 2001 до 2004
Институция: Стопанска Академия "Димитър Ценов" - Свищов, България, Свищов
Образователна степен: икономист-плановик, от 1995 до 2000
Позиции:
Работодател: Стопанска Академя "Димитър Ценов" - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: главен асистент, от 03.2011
Работодател: Стопанска Академия "Димитър Ценов" - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: асистент, от 04.2006 до 11.2008
Работодател: Стопанска Академия Димитър Ценов, , Свищов
Заемана длъжност: Член на Съюза на учените в България, не е посочено
Работодател: Стопанска Академия Димитър Ценов, ,
Заемана длъжност: Член на Българската Асоциация по Маркетиг, не е посочено
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
английски B1 B2 A2 A2 A2
руски A2 A2 A2 A2 A2
Проекти:
Организация: Институт за научни изследвания към С А “Димитър Ценов“ , Свищов
Заглавие: Проучване потенциала за осъществяване на зелена икономика и разкриване на зелени работни места в публичния и частен сектор в България , от 04.2013 до 11.2013
Описание: Основна цел на проучването е да разкрие потенциала за промяна и преориентация на производствения модел в България, към по-устойчива икономика, генерираща нови зелени работни места, и като последица от това постигането на териториално развитие, което да интегрира екологичната, икономическата и социалната стабилност.
Организация: Сторанска Академия Димитър Ценов , България , Свищов
Заглавие: Маркетингов анализ на пазарен сегмент подрастващи пазаруващи онлайн , от 03.2012 до 11.2012
Описание: В тази разработка е направен опит за теоретично обобщаване и практическо разясняване на основните фактори влияещи върху потребителското поведение на подрастващите като пазарен сегмент.
Организация: Стопанска Академия Д.Ценов , България , Свищов
Заглавие: Интегрален анализ на научните изследвания за периода 1996-2010 г. , от 05.2011 до 11.2011
Описание: Храктеризиране състоянието на научно-изследователската дейност в Стопанска академия и да се очертаят потенциали за развитието й.
Организация: Стопанска Академия Д. Ценов , България , Свищов
Заглавие: Маркетингово проучване на пазара на органични продукти в България , от 04.2010 до 11.2010
Описание: Очертаване общата картина на пазара на органични продукти в България чрез изследване на основните субекти на този пазар -потребители, производители, търговци.
Организация: Стопанска Академия Д.Ценов , България , Свищов
Заглавие: Разработване на маркетингови стратегии за аграрен подсектор , от 03.2009 до 11.2009
Описание: Предлагане на насоки за развитие и приложение на маркетинговите стратегиите, които биха могли да се прилагат от аграрните фирми, произвеждащи и предлагащи яйца.
Организация: Стопанска Академия Д. Ценов , България , Свищов
Заглавие: Проектиране на маркетингови стратегии за екологично производство и реализация на биогорива , от 03.2008 до 10.2008
Описание: Проучване на теоретическите насоки и практическите възможности, които една ефективна стратегия за екологичен маркетинг на биогорива дава на стопанските организации да увеличат приходите си чрез: предлагането на биогорива на пазара, които съответстват на потребителските нужди на клиентите; оптимизиране на процеса на договаряне с клиентите на биогорива; падобряването на обслужването и работата с клиентите на биогорива.
Организация: Стопанска Академия Д.Ценов , България , Свищов
Заглавие: Развитие и приложение на стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиенти , от 2007 до 2008
Описание: На база водещите теоретични концепции и изследване на съществуващата у нас практика се предлагат насоки за развитие и приложение на стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиенти, които биха могли да се прилагат от предприятията, които работят в различни сектори на икономика.