Публикации на доц. д-р Здравко Любенов

Тип: Монография (5)
Заглавие на публикацията: Тенденции и перспективи в международната производствена специализация на България
Съавтори: Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров
Издание: Библиотека Стопански свят, 2023, бр.147, с.1-134
Издателство: АИ Ценов, 2023
ISSN: 1310-2737
Страници: 134

Заглавие на публикацията: Процедури за оценка на международното субконтракторство
Съавтори: Здравко Любенов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2018
ISBN: 978-954-23-1718-0
Страници: 247

Заглавие на публикацията: Социалната корпоративна отговорност в международния туризъм
Съавтори: Здравко Любенов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1430-1
Страници: 128

Заглавие на публикацията: Психосемантичен поглед върху нагласите към потребление на вносни стоки у нас
Съавтори: Георги Маринов, Здравко Любенов, Ирена Левкова, Галин Стефанов, Петьо Бошнаков, Ирина Кънчева, Николета Пътова, Михал Стоянов, Александър Хоробец, Лучиян Белашку, Красимир Левков, Тодор Дянков, Иван Русев
Издателство: Онгъл, 2013
ISBN: 978-619-7079-19-7
Страници: 212

Заглавие на публикацията: Теоретико-практически аспекти на външнотърговските режими
Съавтори: Здравко Любенов
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0739-6
Страници: 221

Тип: Студия (11)
Заглавие на публикацията: Европейската зелена сделка – предпоставка за генериране на устойчив и приобщаващ растеж в българската икономика
Съавтори: Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2023, бр.31, с.103-132
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2023
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Международната производствена специализация и мястото на българската икономика - тенденции и перспективи
Съавтори: Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2022, бр.30, с.247-279
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2022
ISSN: 1312-3815
Страници: 33

Заглавие на публикацията: Европейският преход към кръгова икономика - приложение в България
Съавтори: Ивайло Петров, Здравко Любенов, Таня Горчева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, бр.29, с.114-144
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2021
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Предизвикателства пред международния бизнес в Европейския съюз
Съавтори: Здравко Любенов, Ивайло Петров, Диана Ефтимова, Християна Венелинова, Костадинка Шуманова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, бр.27, с.370-399
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2019
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Интернационализация на фирмите от винарската промишленост у нас
Съавтори: Здравко Любенов, Йордан Нейков, София Вергилова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, бр.23, с.387-416
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Социална корпоративна отговорност в европейската практика и у нас
Съавтори: Таня Горчева, Здравко Любенов, ВЕЛИНА САВЧЕВА
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Интернационализация на фирмите от сферата на услугите в България. Извеждане на модели за интернационализация на българските фирми в сферата на услугите
Съавтори: Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.16-46
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Интернационализация на фирмите от сферата на услугите у нас
Съавтори: Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.15, с.53-93
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 41

Заглавие на публикацията: Риск и възвръщаемост при фирмените инвестиции в човешкия капитал в икономиката на знанието
Съавтори: Андрей Захариев, Галина Захариева, Александър Ганчев, Людмил Кръстев, Здравко Любенов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2009, бр.10, с.5-51
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1312-3815
Страници: 47

Заглавие на публикацията: Международното субконтракторство - възможност за интернационално развитие на малките и средни предприятия
Съавтори: Иван Спиридонов, Здравко Любенов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2006, бр.4, с.358-392
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 1312-3815
Страници: 35

Заглавие на публикацията: Модел за взаимодействие в международна субконтракторна верига
Съавтори: Здравко Любенов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2006, бр.5, с.260-281
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 1312-3815
Страници: 22

Тип: Статия (8)
Заглавие на публикацията: РЕАЛИЗИРАНЕ НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ – СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ
Съавтори: Таня Горчева, Здравко Любенов, ВЕЛИНА САВЧЕВА
Издание: Диалог, 2013, бр.II, с.12-26
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1311-9206
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Интернационализация в сферата на услугите
Съавтори: Здравко Любенов
Издателство: ДонНУ, 2012
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Модел на взаимодействието при оказване на международни услуги
Съавтори: Здравко Любенов
Издание: Бизнес управление, 2012, бр.1, с.103-118
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 0861-6604
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Теоретични и емпирични аспекти н а моделирането на интернационализацията на българските фирми в сферата на услугите
Съавтори: Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров
Издание: Диалог, 2012, бр.извънреден брой І, август, с.13-28
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Състояние, проблеми и перспективи пред интернационализацията на български фирми от сферата на услугите
Съавтори: Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров
Издание: Диалог, 2011, бр.октомври, с.168-183
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Аутсорсингът – възможност за интернационализация на български фирми
Съавтори: Здравко Любенов
Издание: Бизнес управление, 2011, бр.2, с.75-93
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 0861-6604
Страници: 19

Заглавие на публикацията: Фирмени инвестиции в човешкия капитал - управление на риска
Съавтори: Андрей Захариев, Людмил Кръстев, Александър Ганчев, Галина Захариева, Здравко Любенов
Издание: Диалог, 2009, бр.3, с.105-121
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1311-9206
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Международното субконтракторство в стратегиите за интернационализация на българските малки и средни предприятия
Съавтори: Здравко Любенов
Издание: Народностопански архив, 2003, бр.4, с.29-37
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISSN: 0323-9004
Страници: 9

Тип: Доклад (15)
Заглавие на публикацията: Глобалните екологични предизвикателства и фирменото устойчиво развитие
Съавтори: Здравко Любенов
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2022
ISBN: 978-954-23-2249-8
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Моделиране на експортната пазарна ориентация
Съавтори: Здравко Любенов
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2069-2
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Европейският преход към кръгова икономика – приложение в България
Съавтори: Таня Горчева, Ивайло Петров, Здравко Любенов
Издателство: ВВВУ "Георги Бенковски", 2020
ISBN: 2738-716X
Страници: 10

Заглавие на публикацията: CONTRIBUTION OF TRANSPORT SERVICES TO BULGARIA'S ECONOMIC DEVELOPMENT (Принос на транспортните услуги за развитие на българската икономика)
Съавтори: Галина Захариева, Здравко Любенов, Карина Саркисян-Дикова
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2019, бр.31.1, с.135-141
Издателство: IKM - Skopje, 2019
ISSN: 2545-4439
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Измерения на фирмената интернационализация през ХХІ век
Съавтори: Здравко Любенов
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1667-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Управление на човешките ресурси в международната фирма
Съавтори: Здравко Любенов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1375-5
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Релацията "Субконтракторство-аутсорсинг"
Съавтори: Здравко Любенов
Издателство: Унив. изд. ИУ - Варна, 2017
ISBN: 978-954-21-0945-7
Страници: 14

Заглавие на публикацията: SUPPORT OF THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT OF THE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN BULGARIA (Подкрепа на международното развитие на Малките и средни предприятия в България)
Съавтори: Здравко Любенов
Издателство: Babes-Bolyai University, 2014
ISBN:
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Управление на човешките ресурси в хода на фирмената интернационализация
Съавтори: Здравко Любенов
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0804-1
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Поддържане на партньорски взаимоотношения в рамките на международния стратегически алианс
Съавтори: Здравко Любенов
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0679-5
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Конкурентни предимства в сектора на услугите в България
Съавтори: Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0480-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Модел за планиране връзките на българските малки и средни предприятия в международните субконтракторни вериги
Съавтори: Здравко Любенов
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN: 954-23-0301-7
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Възможности на международното субконтракторство за интернационалното развитие на българските малки и средни предприятия
Съавтори: Здравко Любенов
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN: 954-23-0240-1
Страници: 9

Заглавие на публикацията: The place of the international subcontracting in the strategies for internationalization of the Bulgarian small and middle size enterprise (Мястото на международното субконтракторство в стратегиите за интернационализация на българските малки и средни предприятия)
Съавтори: Здравко Любенов
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0157-X
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Субконтракторството – перспективна форма за интернационализацията на малкото и средното предприятие
Съавтори: Здравко Любенов
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN: 954-23-0077-8
Страници: 4

Тип: Учебник (10)
Заглавие на публикацията: Международно управление на човешките ресурси
Съавтори: Атанас Дамянов, Галина Захариева, Здравко Любенов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1433-2
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Управление на човешките ресурси
Съавтори: Атанас Дамянов, Галина Захариева, Здравко Любенов
Издателство: Фабер, 2015
ISBN: 978-619-00-0284-0
Страници: 291

Заглавие на публикацията: Фирмена интернационализация
Съавтори: Атанас Дамянов, Драгомир Илиев, Здравко Любенов
Издателство: Фабер, 2014
ISBN: 978-619-00-0040-2
Страници: 201

Заглавие на публикацията: Международен бизнес
Съавтори: Атанас Дамянов, Иван Марчевски, Драгомир Илиев, Здравко Любенов
Издателство: Фабер, 2012
ISBN: 978-954-400-771-3
Страници: 340

Заглавие на публикацията: Управление на човешките ресурси
Съавтори: Галина Захариева, Атанас Дамянов, Здравко Любенов
Издателство: Фабер, 2012
ISBN: 978-954-400-761-4
Страници: 300

Заглавие на публикацията: Международни стратегически алианси
Съавтори: Здравко Любенов, Галин Стефанов
Издателство: Фабер, 2010
ISBN: 978-954-400-362-3
Страници: 263

Заглавие на публикацията: Фирмена интернационализация
Съавтори: Атанас Дамянов, Драгомир Илиев, Здравко Любенов
Издателство: Фабер, 2010
ISBN: 978-954-400-309-8
Страници: 191

Заглавие на публикацията: Международен бизнес
Съавтори: Атанас Дамянов, Иван Марчевски, Драгомир Илиев, Здравко Любенов
Издателство: Фабер, 2009
ISBN: 978-954-400-023-3
Страници: 264

Заглавие на публикацията: Международен маркетинг
Съавтори: Атанас Дамянов, Драгомир Илиев, Здравко Любенов
Издателство: Фабер, 2008
ISBN: 978-954-775-947-3
Страници: 239

Заглавие на публикацията: Фирмена интернационализация
Съавтори: Атанас Дамянов, Драгомир Илиев, Здравко Любенов
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISBN: 978-954-23-0363-3
Страници: 218

Тип: Учебно помагало (7)
Заглавие на публикацията: Международно фирмено поведение
Съавтори: Здравко Любенов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2022
ISBN: 978-954-23-2316-7
Страници: 208

Заглавие на публикацията: Свитък с изпитни материали по Социалната корпоративна отговорност в международния туризъм
Съавтори: Здравко Любенов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN:
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Външнотърговски режими
Съавтори: Здравко Любенов
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2016
ISBN:
Страници: 183

Заглавие на публикацията: Външнотърговски режими - свитък с изпитни материали
Съавтори: Здравко Любенов
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2016
ISBN:
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Стратегически бизнес алианси: Свитък с изпитни материали
Съавтори: Здравко Любенов, Галин Стефанов
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 25

Заглавие на публикацията: Международно управление на човешките ресурси: Свитък с изпитни материали
Съавтори: Галина Захариева, Здравко Любенов
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Международно управление на човешките ресурси: Свитък с учебни материали за самоподготовка
Съавтори: Галина Захариева, Здравко Любенов
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 15