доц. д-р Здравко Любенов

Образование и квалификация:
Институция: С. А. "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: доктор по икономика, от 18.05.2009
Институция: Стопанска Академия "Д. А. Ценов", България, гр. Свищов
Образователна степен: висше, от 1991 до 1996
Институция: СОУ "Ал. Константинов", България, гр. Свищов
Образователна степен: средно, от 1989 до 1991
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. Ценов" - , България, Свищов
Заемана длъжност: управител на "Свищовска академия" ЕООД, от 14.01.2013 до 14.01.2016
Работодател: С.А. "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: доцент, от 02.07.2012
Работодател: С. А."Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: доктор по икономика, от 18.05.2009
Работодател: С. А. "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: главен асистент, от 05.03.2008
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: старши асистент, от 03.12.2004 до 04.03.2008
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: асистент, от 29.05.2002 до 02.12.2004
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
руски C1 C1 C1 C1 C1
английски C1 C1 C1 C1 C1
Проекти:
Организация: СА „Д. А. Ценов” , България , Свищов
Заглавие: Социалната корпоративна отговорност в европейската практика и у нас , от 04.2012 до 10.2012
Описание: Иследователският проект се занимава с разкриването на основни аспекти на социалната корпоративна отговорност в практиката на фирмите у нас.
Организация:
Заглавие: Проект 3 - Извеждане на модели за интернационализация на българските фирми в сферата на услугите , от 04.2011 до 10.2011
Описание: Изследване на интернационализацията на български фирми оказващи услуги и извеждане на модел на тази основа
Организация:
Заглавие: Проект 8 - Интернационализация на фирмите от сферата на услугите у нас , от 04.2010 до 10.2010
Описание: Изследване на процеса на интернационализация на българските фирми оказващи услуги
Организация:
Заглавие: Проект 10 - Риск и възвръщаемост при фирмените инвестиции в човешкия капитал в икономиката на знанието , от 04.2009 до 10.2009
Описание: Изследване на фирмените инвестиции направени в областта на човешките ресурси
Организация:
Заглавие: Проект 11 - Международното субконтракторство – възможност за интернационално развитие на малките и средините предприятия , от 04.2005 до 10.2005
Описание: Изследване в областта на Малките и средните предприятия, изпълняващи поръчки като подизпълнители на чуждестранни клиенти
Организация: Икономически университет-Варна , България , Варна
Заглавие: ПСИХОСЕМАНТИЧЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ НАГЛАСИТЕ КЪМ ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВНОСНИ СТОКИ У НАС , от 01.03.2013 до 01.11.2013
Описание: Проектът изследва трайните нагласи на хората в България по отношение на потреблението на вносни стоки, с идеята да се идентифицират потенциали за подкрепа или отхвърляне на кампании за подкрепа на българските производители, както и потенциали за увеличаване или намаляване на обема на вноса, както и замяната му с местни стоки.
Организация:
Заглавие: Програма INTERREG II, M.6.3 Проект “Изследване практиките за управление на човешките ресурси в Гърция и България” с партньори Македонския Университет - Солун и Euroconsultant, Гърция , от 04.2001 до 10.2001
Описание: Изследване в областта на управлението на човешките ресурси в Гърция, Македония и България
Организация:
Заглавие: RSS project: Accession Internationalisation and SMEs in Central and Eastern Europe. , от 2000 до 2002
Описание: Изследване в областа на интернационализацията на Малките и средните предприятие в Централна и Източна Европа