доц. д-р Здравко Любенов

доц. д-р Здравко Любенов

Заемани към момента длъжности:
Звено Академично ръководство
Длъжност Заместник-ректор "Международно сътрудничество, студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение"
Звено Катедра "Международни икономически отношения"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Международни икономически отношения"
Длъжност Доцент
Звено Алманах "Научни изследвания"
Длъжност Член на редакционен съвет