Публикации на гл. ас. д-р Юлиян Господинов

Тип: Монография (2)
Заглавие на публикацията: Бенчмаркінг регіонального розвитку краïн Східноï Европи: Болгарія, Польща, Словаччина, Украïна (Бенчмаркинг на регионалното развитие на страните от Източна Европа: България, Полша, Словакия, Украйна)
Съавтори: Борислав Борисов, Маргарита Богданова, Андрей Захариев, Анастасия Марчева, Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова-Великова, Ева Цветанова, Андрій Крисоватий, Эвгений Савельэв-и-други
Издателство: ТНЕУ, 2018
ISBN: 978-966-654-486-8
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Методологически и организационни аспекти на планирането в България (проблеми и решения)
Съавтори: Борислав Борисов, Маргарита Богданова, Елица Лазарова, Мариела Стоянова, Михаил Чиприянов, Надежда Веселинова, Евгени Тодоров, Ева Цветанова, Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1106-5
Страници: 320

Тип: Студия (15)
Заглавие на публикацията: Методика за проучване на административния капацитет на държавната администрация на базата на отразяващи показатели и оценка на капацитета на администрацията за 2022 година
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: Издания, 2023
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: СТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЕЛЕКТРОННОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Съавтори: Елица Лазарова, Надежда Веселинова, Юлиян Господинов, Мариела Стоянова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2023, бр.31, с.237-267
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2023
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Административен капацитет за регионално планиране в контекста на интегрираните териториални инвестиции
Съавтори: Борислав Борисов, Евелина Парашкевова-Великова, Михаил Чиприянов, Христо Сирашки, Елица Лазарова, Надежда Веселинова, Юлиян Господинов, Мариела Стоянова, Йордан Колев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2022, бр.30, с.7-41
Издателство: АИ Ценов, 2022
ISSN: 1312-3815
Страници: 35

Заглавие на публикацията: МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА
Съавтори: Силвия Костова, Пенко Димитров, Любомир Терзиев, Ивана Димова, Юлиян Господинов, Крум Крумов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, бр.25, с.39-69
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2018
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Теоретически и практически аспекти на използването на интерактивните методи в продължаващото обучение на Стопанска академия „Д. А. Ценов“
Съавтори: Пенка Шишманова, Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова-Великова, Кристиян Корелов, Кристияна Димитрова
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2017, бр.СХХ, с.227-268
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 0861-8054
Страници: 42

Заглавие на публикацията: Съвременни планови практики в България - проблеми и предизвикателства
Съавтори: Борислав Борисов, Евелина Парашкевова-Великова, Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1380-9
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Изследване приложението на интерактивни методи на преподаване в продължаващото обучение
Съавтори: Пенка Шишманова, Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова-Великова, Кристиян Корелов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, бр.24, част II, с.259-289
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Нормативна и методологична рамка на плановата дейност в Република България – възможности за подобряване
Съавтори: Борислав Борисов, Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова-Великова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, бр.24, част II, с.37-65
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Управление на качеството в организациите – проблеми и решения
Съавтори: Христо Сирашки, Юлиян Господинов, Милен Динков, Станимир Славов, ПЛАМЕН ПАНТАЛЕЕВ
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, бр.24, част II, с.95-121
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 1312-3815
Страници: 27

Заглавие на публикацията: Изследване капацитета на областните администрации в България
Съавтори: Борислав Борисов, Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова-Великова, КРИСТИНА ПАВЛОВА, Драгомир Маринов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, бр.22, с.205-234
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Практиката на общините при разработване на планови документи за програмния период 2014-2020 година
Съавтори: Борислав Борисов, Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова-Великова, Драгомир Маринов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, бр.22, с.261-291
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Изследване практиката по управление на проекти на територията на областите Плевен и Велико Търново през периода 2007-2013 г.
Съавтори: Юлиян Господинов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, бр.21, с.264-293
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Оценка на въздействието на структурните фондове върху местното икономическо развитие
Съавтори: Маргарита Богданова, Ева Цветанова, Юлиян Господинов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.14, с.372-419
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 48

Заглавие на публикацията: Изследване практиките на прилагане на публично-частното партньорство в дейността на общините в България
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: АСИ Принт, 2011
ISBN: 978-954-9336-60-3
Страници: 21

Заглавие на публикацията: Управлението на общините в България в контекста на регионалната политика на Европейския съюз
Съавтори: Юлиян Господинов
Издание: Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2010, бр.3, с.196-216
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1313-6542
Страници: 21

Тип: Статия (13)
Заглавие на публикацията: CHALLENGES FACED BY MUNICIPALITIES IN BULGARIA IN THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC ADMINISTRATIVE SERVICES
Съавтори: Елица Лазарова, Надежда Веселинова, Юлиян Господинов, Мариела Стоянова
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022
ISBN:
Страници: 11

Заглавие на публикацията: DIGITAL EUROPE – CURRENT STATE OF THE ELECTRONIC ADMINISTRATIVE SERVICES IN THE MUNICIPALITIES IN BULGARIA
Съавтори: Елица Лазарова, Надежда Веселинова, Юлиян Господинов, Мариела Стоянова
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022
ISBN:
Страници: 12

Заглавие на публикацията: THEORETICAL AND CONCEPTUAL ISSUES OF THE DECENTRALIZATION OF REGIONAL DEVELOPMENT POLICY
Съавтори: Борислав Борисов, Евелина Парашкевова-Великова, Юлиян Господинов, Мариела Стоянова
Издателство: OCERINT- International Organization Center of Academic Research, 2022
ISBN: 978-605-06286-4-7
Страници: 12

Заглавие на публикацията: THEORETICAL AND CONCEPTUAL ISSUES OF THE DECENTRALIZATION OF REGIONAL DEVELOPMENT POLICY
Съавтори: Борислав Борисов, Евелина Парашкевова-Великова, Юлиян Господинов, Мариела Стоянова
Издание: International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2022, бр.23, с.445-455
Издателство: OCERINT International Organization Center Of Academic Research, 2022
ISSN: 2411-183X
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Impact of the Territorial Agenda 2030 in the Regional Policy of Bulgaria
Съавтори: Борислав Борисов, Евелина Парашкевова-Великова, Михаил Чиприянов, Христо Сирашки, Надежда Веселинова, Елица Лазарова, Юлиян Господинов, Мариела Стоянова, Йордан Колев
Издателство: BC Publishing, 2021
ISBN: 978-605-70583-5-5
Страници: 23

Заглавие на публикацията: Administrative Capacity for the implementation of Integrated Territorial Investments for Regional Development in Bulgaria
Съавтори: Елица Лазарова, Евелина Парашкевова-Великова, Михаил Чиприянов, Надежда Веселинова, Юлиян Господинов
Издателство: OCERINT- International Organization Center of Academic Research, 2021
ISBN: 978-605-06286-5-4
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Практиката по управление на проекти по линия на Оперативните програми (2007-2013) в България - регионални измерения
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: МВБУ, 2015
ISBN: 978-954-9432-67-1
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Европейският семестър и България
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1006-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Regional Policy of the European Union (2007-2013) and its Impact on Bulgaria and Romania (Регионалната политика на Европейския съюз (2007-2013 г.) и нейното въздействие върху България и Румъния)
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: Valahia University Press, Targoviste, Romania, 2014
ISBN:
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Възможности за повишаване ефективността на публичния сектор в България чрез функционален анализ
Съавтори: Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: МВБУ, 2014
ISBN: 978-954-9432-64-0
Страници: 19

Заглавие на публикацията: Проблеми на регионалната и общинската политика в условията на членство на България в ЕС
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0760-0
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Problems in Implementing Public-Private Partnerships in Bulgaria (Проблеми при осъществяване на публично-частни партньорства в България)
Съавтори: Юлиян Господинов
Издание: Valahian journal of economic studies, 2010, бр.4, с.117-124
Издателство: Valahia University Press, Targoviste, Romania, 2010
ISSN: 2067-9440
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Проблеми при дефинирането на същността и правната рамка на публично-частното партньорство в България
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: Диалог, 2010
ISBN:
Страници: 0

Тип: Доклад (22)
Заглавие на публикацията: За връзката между управлението на проекти и счетоводството
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2020
ISBN: 978-954-23-1920-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Регионални асиметрии в управлението на проекти в България (2014-2020)
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1892-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Местното самоуправление в България – някои основни постановки
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1815-6
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Проектите – същност и логика (практико-приложни аспекти)
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2019
ISBN: 978-954-23-1770-8
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Асиметрии на регионалното развитие в България
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2017
ISBN: 978-954-21-0947-1
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Някои проблеми на регионалната статистика на България в контекста на членството в ЕС
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1371-7
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Възможности за подкрепа на сектор "Туризъм" в България през плановия период 2014-2020 г.
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1185-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Рамка на подкрепата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (2014-2020 г.) за България и възможности за финансиране на МСП
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1086-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: An insight into the revenues and headings of the budget of the European Union (2014-2020) (Поглед към приходите и разходите на бюджета на Европейския съюз (2014-2020))
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: ЖДТУ, 2015
ISBN: 978-966-683-449-5
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Erasmus+ (2014-2020) and the opportunities for studying abroad and scholarship in the European Union (Еразъм+ (2014-2020 г.) и възможностите за обучение в чужбина и отпускане на стипендии в Европейския съюз)
Съавтори: Юлиян Господинов, Драгомир Маринов
Издателство: ЖДТУ, 2015
ISBN: 978-966-683-449-5
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Стандартизацията - организация и ползи
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1079-2
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Стандартизацията - организация и ползи
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1058-7
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Bulgaria’s integration rate into the EU after its first planning period of membership (2007-2013) (Степен на интегриране на България в ЕС след нейния първи период на членство (2007-2013))
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: Aspekt Publishing, 2015
ISBN: 978-0-9860467-9-7
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Връзката висше училище - общини при обучението в специалност „Публична администрация”
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: Абагар, 2014
ISBN: 978-619-168-103-7
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Изследване практиката по управление на проекти по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) в България
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1013-6
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Проблеми на управлението на проекти в България през периода 2007-2013 г.
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0909-3
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Анализ на постиженията на икономическите агенти от областите Плевен и Велико Търново в управлението на проекти през първия планов период (2007-2013 г.)
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: Scientific and Technical Unions - Varna, 2013
ISBN:
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Насърчаване публичността, прозрачността и отчетността в дейността на общините в България
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: Нов бълг. унив., 2013
ISBN: 978-954-535-792-3
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Ефектът от Кохезионната политика на ЕС (2007-2013 г.) върху регионалното развитие в България (резюме)
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0861-4
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Ефектът от Кохезионната политика на ЕС (2007-2013 г.) върху регионалното развитие в България
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0884-3
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Ролята на комуникациите в отношенията община-граждани
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0804-1
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Проблеми при осъществяване на публично-частното партньорство в България
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0480-7
Страници: 6

Тип: Учебник (5)
Заглавие на публикацията: Проекти за регионално развитие
Съавтори: Маргарита Богданова, Юлиян Господинов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2048-7
Страници: 137

Заглавие на публикацията: Трейнинг по управление на проекти
Съавтори: Карина Саркисян-Дикова, Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1586-5
Страници: 100

Заглавие на публикацията: УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ И ЕКИПИТЕ В ПРОЕКТ
Съавтори: Надежда Веселинова, Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN:
Страници: 98

Заглавие на публикацията: Управление на качеството (Избрани лекции)
Съавтори: Христо Сирашки, Елена Йорданова, Станимир Славов, Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1128-7
Страници: 142

Заглавие на публикацията: Управление на проекти
Съавтори: Маргарита Богданова, Юлиян Господинов
Издателство: Интерактивен сайт, 2014
ISBN:
Страници: 0

Тип: Учебно помагало (11)
Заглавие на публикацията: УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ И ЕКИПИТЕ В ПРОЕКТ
Съавтори: Надежда Веселинова, Юлиян Господинов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2019
ISBN:
Страници: 95

Заглавие на публикацията: Интерактивно обучение за формиране на лидерски умения
Съавтори: Христо Сирашки, Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1655-8
Страници: 107

Заглавие на публикацията: Основи на публичната администрация
Съавтори: Христо Сирашки, Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1365-6
Страници: 77

Заглавие на публикацията: Проектно управление в публичния сектор
Съавтори: Маргарита Богданова, Христо Сирашки, Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1368-7
Страници: 199

Заглавие на публикацията: Разработване и оценка на публични политики и програми
Съавтори: Христо Сирашки, Евелина Парашкевова-Великова, Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1485-1
Страници: 85

Заглавие на публикацията: Симулационна игра по грантови програми на ЕС
Съавтори: Борислав Борисов, Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1579-7
Страници: 83

Заглавие на публикацията: Проектно управление в публичния сектор
Съавтори: Маргарита Богданова, Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1233-8
Страници: 178

Заглавие на публикацията: УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ И ЕКИПИТЕ В ПРОЕКТ
Съавтори: Надежда Веселинова, Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 106

Заглавие на публикацията: Въведение в проектното управление
Съавтори: Маргарита Богданова, Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1052-5
Страници: 143

Заглавие на публикацията: Симулационна игра по грантови схеми на ЕС
Съавтори: Борислав Борисов, Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1070-9
Страници: 124

Заглавие на публикацията: Управление на проекти в образованието
Съавтори: Маргарита Богданова, Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0924-6
Страници: 196