Заемани към момента длъжности:
Звено Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността
Длъжност Координатор "Образователен маркетинг"
Звено Катедра "Стратегическо планиране"
Длъжност Главен асистент