гл. ас. д-р Юлиян Господинов

Образование и квалификация:
Институция: Стопанска академия "Димитър А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Доктор по икономика - научна специалност 05.02.20 Социално управление, от 30.10.2012
Институция: Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, България, Свищов
Образователна степен: Докторант към Катедра "Мениджмънт" (задочна форма), от 01.03.2007 до 28.02.2011
Институция: Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, България, Свищов
Образователна степен: Икономист-финансист, от 1995 до 2000
Институция: Център за следдипломно и факултативно обучение при Стопанска академия "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Учител, от 09.10.2018 до 30.11.2019
Институция: Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, Център за следдипломно и факултативно обучение, България, Свищов
Образователна степен: Методология на емпиричното изследване, от 12.06.2010 до 27.11.2010
Институция: Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, България, София
Образователна степен: Разработване и управление на проекти по програми на ЕС, от 01.06.2007 до 03.06.2007
Институция: Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, Център за следдипломно и факултативно обучение, България, Свищов
Образователна степен: Мениджър, от 14.07.2006 до 01.12.2006
Позиции:
Работодател: Стопанска академия "Димитър А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Координатор/Образователен маркетинг в Кариерен център (старо наименование Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността), от 13.04.2016 до 01.11.2022
Работодател: Стопанска академия "Димитър А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Главен асистент, от 19.10.2016
Работодател: Стопанска академия "Димитър А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Асистент доктор към катедра „Стратегическо планиране”, факултет „Мениджмънт и маркетинг”, научен секретар на катедра „Стратегическо планиране“, секретар на Магистърски програми "Публична администрация" и "Управление на проекти", от 05.11.2012
Работодател: Община Белене, България, Белене
Заемана длъжност: Главен експерт „Разработване и управление на проекти”, от 01.07.2008 до 05.11.2012
Работодател: Община Белене, България, Белене
Заемана длъжност: Старши специалист „Финансово-счетоводни дейности”, от 01.07.2007 до 01.07.2008
Работодател: Община Белене, България, Белене
Заемана длъжност: Младши счетоводител, от 20.07.2005 до 01.07.2007
Работодател: „Видеосат-Белене” ООД, България, Свищов
Заемана длъжност: Административен сътрудник, от 01.09.2002 до 01.08.2005
Работодател: „ДМС” ООД - Русе, клон Белене, България, Белене
Заемана длъжност: Административен сътрудник, от 01.03.2000 до 01.04.2002
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Английски C1 C2 C2 C1 C1
Руски B2 B2 B2 B1 B1
Румънски A2 A2 A2 A2 A2
Проекти:
Организация: Стопанска академия "Димитър А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: ИНИ Проект № 13-2014 "Изследване на новата планова практика на общините по разработване на планови документи за новия програмен период 2014-2020 г." , от 11.04.2014 до 01.12.2014
Описание: Научноизследователски проект. Приоритет II.: „Изследвания в контекста на Стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”
Организация: Стопанска академия "Димитър А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: ИНИ Проект № 3-2013 "Изследване практиката по управление на проекти на територията на областите Плевен и Велико Търново през периода 2007-2013 г." , от 21.03.2013 до 15.11.2013
Описание: Група проекти: Първа група - Проекти за научни изследвания в областите на науката, в които СА „Д. А. Ценов” подготвя студенти и докторанти; Приоритет II: Изследване на проблемите на икономиката; Подприоритет: II.4 Устойчиво национално и регионално развитие, ефективно използване на природните ресурси
Организация: Стопанска академия "Димитър А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: ИНИ Проект № 18-2013 "Оценка на административния капацитет на публичните администрации и провеждане на годишен конкурс за най-добра администрация в България" , от 28.11.2013 до 01.12.2014
Описание: Двугодишен научноизследователски проект. Първа група проекти: Проекти за научни изследвания в областите на науката, в които СА „Д. А. Ценов” подготвя студенти и докторанти Приоритет ІІ. Изследване на проблемите на икономиката Подприоритет ІІ.4. Устойчиво национално и регионално развитие, ефективно използване на природните ресурси
Организация: Стопанска академия "Димитър А. Ценов" , България , Белене
Заглавие: ИНИ Проект № 12-2010 "Интегриране на екологични цели в политиката за местно икономическо развитие и териториално планиране в България" , от 2010 до 2010
Описание: Научен приоритет: Екологизиране на българската икономика, Тематично направление 3: Структурни промени в икономиката
Организация: Стопанска академия "Димитър А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: ИНИ Проект № 21-2009 "Оценка на въздействието на структурните фондове върху местното икономическо развитие" , от 2009 до 2010
Описание: Научен приоритет І: Новата икономика - проблеми и предизвикателства, Тематично направление 3: Структурни промени в икономиката
Организация: „Алл Абаут Консултинг” ЕООД, представлявана от Цветелина Валериева Пейчева - Управител , България , Долни Дъбник
Заглавие: Консултант при разработване на Стратегия за развитие на „Алл Абаут Консултинг” ЕООД по проект „Откриване на офис за консултантски услуги” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-1203-04-01031 , от 05.06.2014 до 31.07.2014
Описание: ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, схема BG051РО001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”
Организация: Стопанска академия "Димитър А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Експерт по проект „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов" Свищов" - BG051PO001-3.1.07-0019 , от 01.09.2013 до 30.11.2014
Описание: ОП „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието, Процедура BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”
Организация: Министерство на образованието и науката, в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. , България
Заглавие: Академичен наставник в рамките на проект „Студетски практики” - BG051PO001-3.3.07-0002 , от 05.08.2013 до 31.12.2014
Описание: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”
Организация: Стопанска академия "Димитър А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Експерт "Управление на проекти" по проект „Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов - ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието” - BG051PO001-3.1.09–0009 , от 01.06.2013 до 31.10.2013
Описание: ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”
Организация: Община Силистра , България , Силистра
Заглавие: Експерт „Развитие на човешките ресурси” при изработването на функционален анализ и актуализиране на вътрешни правила в Община Силистра в рамките на проект ,,Повишаване ефективността на работа в Община Силистра” - договор № 12-11-2/26.10.2012 г. , от 2013
Описание: Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г."
Организация: Община Белене , България , Белене
Заглавие: "Управление на извънредни ситуации, причинени от събития с опасен хидроложки, метеорологичен и природен характер" - референтен № 2(3i)-2.2-8, MIS-ETC code 142 , от 22.07.2011 до 05.11.2012
Описание: Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.
Организация: Община Белене , България , Белене
Заглавие: "Извършване на предпроектни проучвания за модернизация на пътната мрежа, бърза автомобилна връзка в рамките на окръг Телеорман, трансграничните контролно-пропускателни пунктове Турну Мъгуреле - Никопол, трета секция, Бечу - Плопи Славитещи - Слобозия Мъндра и път PVN1005 - III-5202 Белене - АЕЦ Белене, община Белене" - референтен № 2(2i)-1.1-12, MIS-ETC code 595 , от 09.04.2011 до 08.10.2012
Описание: Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.
Организация: Община Белене , България , Белене
Заглавие: "Извършване на предпроектни проучвания за модернизация на пътната мрежа, бърза автомобилна връзка в рамките на окръг Телеорман, трансграничните контролно-пропускателни пунктове Турну Мъгуреле - Никопол, първа секция, Сегарча Вале - Лица - Турну Мъгуреле (пресичане с DN 52) и път PVN2002 - II-52 Деков - Бяла вода - Кулина вода, община Белене" - референтен № 2(2i)-1.1-11, MIS-ETC code 590 , от 14.04.2011 до 13.10.2012
Описание: Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.
Организация: Община Белене , България , Белене
Заглавие: "Извършване на предпроектни проучвания за модернизация на пътната мрежа, бърза автомобилна връзка в рамките на окръг Телеорман, трансграничните контролно-пропускателни пунктове Турну Мъгуреле - Никопол, втора секция, Уда Клокочов - Саелеле - Лунка и път PVN1003 - III-5202 Деков - Белене - ХТК Белене, община Белене" - референтен № 2(2i)-1.1-10, MIS-ETC code 589 , от 16.03.2011 до 15.09.2012
Описание: Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.
Организация: Община Белене , България , Белене
Заглавие: "Изработване на кадастрален план на пътищата в окръг Телеорман и Съвместна стратегия за развитие на инфраструктурата в окръг Телеорман (Румъния) и община Белене (България)" - референтен № 2(2i)-1.1-13, MIS-ETC code 544 , от 08.10.2010 до 07.04.2012
Описание: Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.
Организация: Община Белене , България , Белене
Заглавие: „За равноправен и независим живот” - BG051РО001-5.2.04-0070-С0001 , от 24.06.2009 до 23.06.2010
Описание: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, схема BG051PO001/5.2-01 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 2.
Организация: Община Белене , България , Белене
Заглавие: "Партньорство за развитие" - договор А 08-14-49-С/03.02.2009 г. , от 03.02.2009 до 02.02.2010
Описание: Представител на Община Белене при изпълнение на проекта на Областна администрация Ловеч, финнасиран по Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г.", бюджетна линия BG051PO002/08/1.4-02.
Организация: Община Белене , България , Белене
Заглавие: „Създаване на ефективен модел за управление на собствеността и предоставяне на публични услуги чрез прилагане на публично-частни партньорства в област Плевен” - А08-14-50-С/10.02.2009 г. , от 10.02.2009 до 09.02.2010
Описание: Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.”, Приоритет 1. “Добро управление”, Подприоритет 1.4 “Администрацията – партньор на бизнеса”.
Организация: Община Белене , България , Белене
Заглавие: "Скаути за по-добър утрешен ден" , от 2009 до 2009
Описание: Програма SPA на Корпус на мира на САЩ в България
Организация: Община Белене , България , Белене
Заглавие: "Ние сме един отбор” - BG2005/017-353.01.03.11 , от 2008 до 2009
Описание: Програма ФАР, Грантова схема: BG2005/017-353.01.03 - „Подобряване състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”.
Организация: Община Белене , България , Белене
Заглавие: „Сътрудничеството и партньорството - ключ към съвместно развитие” - BG2005/017-455.01.03.01.09 , от 2007 до 2008
Описание: Програма ФАР - Трангранично сътрудничество България-Румъния 2005, Грантова схема: BG2005/017-455.01.03 - Съвместен фонд за малки проекти
Организация: Община Белене , България , Белене
Заглавие: „Природен парк „Персина” - модел за устойчиво развитие” - BG2005/017-455.01.02.01.06 , от 2007 до 2008
Описание: Програма ФАР Трансгранично сътрудничество, Грантова схема: BG2005/017-455.01.02 - “Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието”, Компонент 1: Устойчиво развитие