доц. д-р Венцислав Вечев

Образование и квалификация:
Институция: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, България, Свищов
Образователна степен: ОНС "Доктор" - по икономика, от 01.03.2007 до 01.03.2010
Институция: Стопанска академия "Д. А. Ценов" , България, Свищов
Образователна степен: ОКС "Магистър" по счетоводство, от 10.2005 до 10.2006
Институция: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, България, Свищов
Образователна степен: ОКС "Бакалавър" - по икономика, от 24.09.2001 до 05.2005
Позиции:
Работодател: СА “Димитър А. Ценов” , РБългария, Свищов
Заемана длъжност: Секретар МП "Счетоводство и одит в банките", от 07.2012
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: главен асистент, от 26.10.2011
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: асистент, от 29.03.2010 до 19.10.2011
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Английски език B2 B2 B2 B2 B2
Руски език A1 A1 A1 A1 A1
Проекти:
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов , България , Свищов
Заглавие: Проблеми при счетоводно-информационното осигуряване дейността на предприятията от публичния сектор , от 11.2011
Описание: Въз основа на задълбочени теоретически и упрактически проучвания в областта на счетоводството на предприятията от публичния сектор да се предложат модели за извършване на счетоводен анализ на конкретни аспекти от дейността им, както и усъвършенствания по отношение на текущия и периодичния счетоводно-отчетен процес.
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов , България , Свищов
Заглавие: Счетоводни теоретико-методологични проблеми при управлението на привлечения капитал в банките , от 10.2008 до 02.2009
Описание: Основната цел на проекта е въз основа на водещите теоретични концепции и изследване на възприетата банкова практика при счетоводното отчитане на привлечения капитал, да се открият и предложат решения за усъвършенстването им. Необходимостта от усъвършенстване на счетоводно-отчетния процес е наложителна, предвид обстоятелството, че основна част от информацията необходима на мениджърския екип на дадената банка при разработване на нейната конкурентна стратегия и текущо управление се осигурява от счетоводството – текущо счетоводно отчитане и годишния финансов отчет. Обект на изследване е съществуващата банкова счетоводна практика по отношение на дейността свързана с акумулиране на паричен ресурс, както и начините за използване на получената информация относно управлението и диверсификацията на ресурсната база в конкурентни условия на функциониране на банковите институции. Изследването е извършено на ниво търговски банки.
Организация: СА "Д. А. Ценов" - Свищов , Р България , Свищов
Заглавие: Проект № ИП1-2012 Възможности за повишаване качеството на научните изследвания за целите на професионалното и факултативното обучение чрез използване на мултимедийни системи , не е посочено
Описание: Оборудване на учебни аудитории с мултимедийна техника за целите на учебния процес.