доц. д-р Венцислав Вечев

доц. д-р Венцислав Вечев

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Счетоводна отчетност"
Длъжност Научен секретар
Звено Катедра "Счетоводна отчетност"
Длъжност Доцент
Звено Алманах "Научни изследвания"
Длъжност Член на редакционен съвет