доц. д-р Валентин Милинов

Образование и квалификация:
Институция: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: доктор по икономика, от 16.10.2001
Институция: ВФСИ "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: икономист-финансист, от 1984 до 1989
Институция: ЕСПУ "Алеко Константинов", България, Свищов
Образователна степен: средно специално образование, от 1979 до 1981
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Доцент, от 2009
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Главен асистент, от 30.04.2002 до 2009
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Старши асистент, от 16.12.1999 до 30.04.2002
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Асистент, от 14.05.1997 до 16.12.1999
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
немски C1 C1 C1 C1 C1
руски C1 C1 C1 C1 C1
Проекти:
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: № 19-2011"Изследване и анализ на инвестиционния риск, междуфирмената задлъжнялост и други икономически и социални последствия в условията на криза" , от 03.2011 до 11.2011
Описание: Управлението на инвестиционните проекти е свързано с формирането на такъв инвестиционен портфейл, който би им гарантирал най-висока финансова възвръщаемост. Основна характеристика на инвестициите е съотношението „риск-възвръщаемост”. Взаимозависимостта между тези две категории по прин-цип е право пропорционална – т.е. преследването на по-висока възвръщаемост предполага поемане на по-голям риск и обратно, нискорисковите инвестиции по презумпция са носители на по-скромна възвръщаемост, но затова пък сигурна. Препоръчителният хоризонт на инвестиране в колективни инвестиционни схеми е средносрочен или по-рядко – дългосрочен. Определящи при избора на подходяща инвестиция са личните предпочитания и готовността на всеки инвеститор да поеме съответния риск. Колективните инвестиционни схеми се нареждат сред най-значимите субекти на глобалния финансов пазар. Те заедно със застрахователните компании са основни институционални инвеститори. В настоящият проект, ще се анализират и изследват предпоставките за увеличаване на междуфир-мената задлъжнялост и фирмените фалити в България – връзката им с поемането на прекомерен инвестиционен риск в условията на финансова криза.
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: № 13-2010 "Изследване влиянието на финансова криза върху ипотечния пазар" , от 03.2010 до 11.2010
Описание: Банковото кредитиране е основна форма за съществуване на кредита като ипотечните кредити заемат ключова позиция. Бързото развитие на финансовия пазар води до създаването на ипотечните облигации и тяхната секюритизация. Масовото раздаване на ипотечни кредити, силно завишената цена на имотите и рисковите ипотеки са предпоставка за възникване на финансовата криза и превръщането й в световна. Настоящата разработка разглежда ипотечното кредитиране – същност и фактори; пазара на ипотечните кредити в САЩ, Европа и България през последните 5 години; състоянието и развитието на пазара на недвижими имоти като изследванията са подкрепени с данни от практиката на три от водещите в България Търговски банки – ОББ АД, Банка ДСК АД, и Уникредит Булбанк АД като не трябва да се пренебрегва практическата насоченост на изследването, която се изразява в извеждането на препоръки и изводи относно подобряване пазара на ипотечни кредити и засилване финансовата дисциплина на централните и търговски банки.