Публикации на доц. д-р Ваня Григорова

Тип: Монография (3)
Заглавие на публикацията: Глобални цели за устойчиво развитие: осъзнаване, концепции, метрики и обучение
Съавтори: Анастасия Марчева, Tania Corredato Periotto , Ranjit Singha, Елена Мартяковой, Surjit Singha, Ryszard Miler, Евгени Тодоров, Ядвига Чибурене, Al Rosenbloom, Никола Янков, Ваня Григорова, Lyudmyla Chyzhevska, Екатерина Цой, Наталия Черенкова, Nehal Lotfy Khali, Victor A. Nos, Виктор Марьяненко , Виталий Черенков, Евгения Медведкина, Зоя Иванова, Alla Uniyat, Consuelo Adelaida Garcia de la Torre, Теодора Димитрова, Ирена Емилова, Ирина Беляева, Ольга Данилова, Roman Zvarych
Издателство: АИ Ценов, 2019
ISBN: 978-954-23-1752-4
Страници: 360

Заглавие на публикацията: МАРКЕТИНГОВИ МРЕЖИ ОТ ФИРМИ: СЪСТОЯНИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР
Съавтори: Ваня Григорова
Издание: Библиотека Стопански свят, 2017, бр.136, с.1-295
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 1310-2737
Страници: 295

Заглавие на публикацията: Еволюция на съвременния маркетинг
Съавтори: Атанас Дамянов, Петър Банчев, Никола Янков, Тодор Кръстевич, Иван Марчевски, Анастасия Марчева, Ваня Григорова, ДАНИЕЛ ИЛИЕВ, Владимир Прушковски, Тамара Касич-Пилипенко, Любов Кримская, Валентин Возиянов, Владислав Королков, Ирина Нечаева, Марат Кюрчевский, Ирина Белецкая, Владислава Лифар
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0133-2
Страници: 275

Тип: Студия (7)
Заглавие на публикацията: Профилиране на българските потребители на туристически продукти
Съавтори: Ваня Григорова, Иван Марчевски, Радослав Йорданов, Криста Нейкова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2022, бр.30, с.42-74
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2022
ISSN: 1312-3815
Страници: 33

Заглавие на публикацията: Потенциал за развитие на маркетинговите мрежи в туристическия сектор в България
Съавтори: Ваня Григорова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, бр.24, с.232-260
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Стратегически решения при изграждане на маркетингови мрежи на пазара на туристически продукти
Съавтори: Петър Банчев, Ваня Григорова, Асен Божиков, ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, бр.20, с.209-242
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1312-3815
Страници: 34

Заглавие на публикацията: Измерване и оценка на резултатите от маркетинговата дейност в българските предприятия – състояние, проблеми и решения
Съавтори: Иван Марчевски, Ваня Григорова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.15, с.129-174
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 46

Заглавие на публикацията: Разпространение на системите за комплексна оценка на резултатите от дейността в българските предприятия
Съавтори: Иван Марчевски, Ваня Григорова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2006, бр.4, с.1-39
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 1312-3815
Страници: 39

Заглавие на публикацията: Разработване на процедура за избор на стратегически решения при фирмени партньорства в България
Съавтори: Димитър Панайотов, Петър Банчев, Ваня Григорова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2003, бр.1, с.5-47
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISSN: 1312-3815
Страници: 43

Заглавие на публикацията: Уеб-базираните технологии – нов етап в процесите на обучение и самоподготовка на студентите
Съавтори: Ваня Григорова, Венцислав Диков, Божидар Божинов, Карина Саркисян-Дикова, Виктор Монев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2003, бр.1, с.48-68
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISSN: 1312-3815
Страници: 21

Тип: Статия (21)
Заглавие на публикацията: Strategic marketing decisions of industrial business organizations (Стратегически маркетингови решения на индустриалните бизнес организации)
Съавтори: Ваня Григорова
Издание: Економiчний вiсник Донбасу, 2019, бр.4, с.132-137
Издателство: Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”,, 2019
ISSN: 1817-3772
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Съвременни измерения на управлението на продажбите
Съавтори: Ваня Григорова
Издание: Бизнес управление, 2019, бр.4, с.26-42
Издателство: АИ Ценов, 2019
ISSN: 0861-6604
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Interfirm integration as a key factor for the emergence of global distribution networks
Съавтори: Ваня Григорова
Издание: Економiка i органiзацiя управлiння, 2018, бр.2, с.32-37
Издателство: Донецький нацiональний унiверситет, 2018
ISSN: 2307-2318
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Симбиозата на интегрираните дистрибуционни системи и съвременните информационни технологии
Съавтори: Ваня Григорова
Издание: Бизнес управление, 2018, бр.3, с.16-32
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISSN: 0861-6604
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Стратегическа дименсия на бизнес алиансите
Съавтори: Ваня Григорова
Издание: Ново знание. Списание за наука, 2018, бр.3, с.42-51
Издателство: УИ - ВУАРР, 2018
ISSN: 1314-5703
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Бизнес мрежите и тяхната интеграционна гъвкавост
Съавтори: Ваня Григорова
Издание: Финанси , 2018, бр.04082018, с.1-9
Издателство: Етик Финанс АД, 2018
ISSN: 2535-0684
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Balanced Approach for Optimizing Marketing Networks in Tourism (Балансиран подход за оптимизиране на маркетинговите мрежи от туристически фирми )
Съавтори: Ваня Григорова
Издание: Економiчний вiсник Донбасу, 2017, бр.4, с.44-51
Издателство: Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”,, 2017
ISSN: 1817-3772
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Генезис на съвременните маркетингови мрежи
Съавтори: Ваня Григорова
Издание: Диалог, 2016, бр.2, с.1-25
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 1311-9206
Страници: 25

Заглавие на публикацията: Модели за организационно поведение при изграждане на маркетингови туристически бизнесмрежи в България
Съавтори: Петър Банчев, Ваня Григорова
Издателство: Електронно списание Диалог, 2013
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Информационно осигуряване на измерването на ефектите от маркетинговата дейност в банките
Съавтори: Ваня Григорова
Издание: Икономически и социални алтернативи, 2012, бр.4, с.75-86
Издателство: УНСС, 2012
ISSN: 1314-6556
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Измерване и оценка на резултатите от маркетинговата дейност в българските предприятия – състояние, проблеми и решения
Съавтори: Иван Марчевски, Ваня Григорова
Издание: Диалог, 2011, бр.Ноември, с.82-98
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1311-9206
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Измерване на маркетинговите резултати в организациите за производство на продукти с индустриално предназначение
Съавтори: Ваня Григорова
Издание: Бизнес управление, 2011, бр.1, с.67-81
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 0861-6604
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Применение системы ключевых показателей для повышения еффективности бизнес-управления (Прилагане на система от ключови показатели за повишаване ефективността на управлението на бизнеса)
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: ДонНУ, 2006
ISBN:
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Фирмени аспекти на рекламната политика.
Съавтори: Ваня Григорова, Пенка Горанова
Издание: Актив, 2005, бр.4, с.44-48
Издателство: Доби прес ЕООД, 2005
ISSN: 1314-3484
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Съвременни управленски аспекти на изпълнението на фирмените стратегии
Съавтори: Ваня Григорова
Издание: Бизнес управление, 2004, бр.1, с.18-30
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISSN: 0861-6604
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Фирмените партньорски отношения в България
Съавтори: Ваня Григорова
Издание: Икономика, 2003, бр.1, с.77-80
Издателство: Стандарт Финанс АД, 2003
ISSN: 1314-376X
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Системно изследване на интеграционната гъвкавост на предприемаческите мрежи
Съавтори: Ваня Григорова
Издание: Бизнес управление, 2002, бр.1, с.27-40
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISSN: 0861-6604
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Upon some special marketing characteristics of the market of after-sale consumer services.
Съавтори: Петър Банчев, Ваня Григорова
Издание: Ekonomske teme, 2001, бр.1-2, с.433-439
Издателство: Ekonomski fakultet u Nisu, 2001
ISSN: 0353-8648
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Следпродажбеният маркетинг на пазара на потребителските услуги
Съавтори: Петър Банчев, Ваня Григорова
Издание: Народностопански архив, 2001, бр.4, с.24-31
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISSN: 0323-9004
Страници: 8

Заглавие на публикацията: On some special marketing characteristics of the market of after-sale consumer ervices
Съавтори: Петър Банчев, Ваня Григорова
Издателство: University of Nis, 1999
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Мрежите – съвременна форма на международен бизнес
Съавтори: Ваня Григорова
Издание: Бизнес управление, 1999, бр.3, с.53-69
Издателство: АИ Ценов, 1999
ISSN: 0861-6604
Страници: 17

Тип: Доклад (27)
Заглавие на публикацията: Роля на изкуствения интелект в дистрибуцията.
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2023
ISBN: 978-954-21-1134-4
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Предпоставки за дигитална трансформация на индустриалния маркетинг
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2022
ISBN: 978-954-23-2249-8
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Съвременни маркетингови аспекти на пазара на туристически продукти в България
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2069-2
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Digitalization of marketing management – prerequisites and effects
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: Університет митної справи та фінансів, 2020
ISBN: 978-966-328-173-5
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Стратегическият маркетингов мениджмънт - перспектива за развитие на туристическите бизнес организации в България
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1815-6
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Маркетинговите мрежи от фирми - съвременна тенденция в хотелиерството в България
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ "Ценов", 2019
ISBN: 978-954-23-1764-7
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Глобалните дистрибуционни мрежи - съвременна дименсия на фирмената интеграция
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1667-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Насоки за стратегическо управление на маркетинговите мрежи от туристически фирми
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2017
ISBN: 978-954-21-0931-0
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Маркетинговите алианси - съвременна стратегия за фирмена интеграция
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1187-4
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Проблеми на оптимизирането на маркетинговите мрежи в туристическия сектор
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1151-5
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Влияние на социално-етичната концепция при изграждане на маркетингови бизнес мрежи.
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1093-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Проблеми при измерване на маркетинговите резултати в сектора за производство на бързооборотни стоки.
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1086-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Дистрибуционната стратегия - основно средство за конкурентна борба на българските банки.
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1079-2
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Маркетинговите мрежи - перспектива за развитие на съвременните туристически организации.
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014
ISBN: 978-954-9689-84-6
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Комплексен подход за оценяване на ефектите от маркетинговия мениджмънт
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0804-1
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Стратегическите алианси – съвременен подход за бизнесинтеграция
Съавтори: Петър Банчев, Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0773-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Състояние на измерването на маркетинговите резултати в рекламния бизнессектор
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0679-5
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Специфика на измерването на маркетинговите резултати в търговските организации.
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0592-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Комплексността – съвременен подход за измерване и оценяване на резултатите от маркетинговата дейност в българските организации
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0480-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Бизнес интелигентни системи за измерване на маркетинговата дейност в малките и средни предприятия
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0455-5
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Съвременни аспекти на рекламната политика на фирмата
Съавтори: Пенка Горанова, Ваня Григорова
Издателство: УИ Стопанство, 2005
ISBN: 954-494-651-9
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Направления создания успешных фирменных альянсов (Насоки за създаване на успешни фирмени алианси)
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: ДонНУ, 2004
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Стратегически аспекти на създаване на регионални фирмени алианси
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISBN: 954-23-0114-6
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Развитието на интеграционна гъвкавост – акцент в мениджмънта на предприемаческите мрежи
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN: 954-23-0077-8
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Концептуални и стратегически оценки на следпродажбения маркетинг на потребителския пазар
Съавтори: Петър Банчев, Ваня Григорова
Издание: Банки Инвестиции Пари, 2001, бр.4, с.43-48
Издателство: БИП 1993, 2001
ISSN: 1311-7947
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Върху моделите на международните бизнес-мрежи
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 1998
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Продуктов СВ-анализ при избор на инвестиционни проекти
Съавтори: Ваня Григорова, Веселка Георгиева
Издателство: АИ Ценов, 1997
ISBN:
Страници: 5

Тип: Учебник (12)
Заглавие на публикацията: Маркетинг на услуги
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2022
ISBN: 978-954-23-2166-8
Страници: 253

Заглавие на публикацията: Управление на продажбите
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2022
ISBN: 978-954-23-2152-1
Страници: 202

Заглавие на публикацията: Управление на човешките ресурси (учебник за дистанционно обучение)
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2018-0
Страници: 255

Заглавие на публикацията: Управление на човешките ресурси. Концепции, подходи, практики.
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2050-0
Страници: 292

Заглавие на публикацията: Основи на маркетинга
Съавтори: Иван Марчевски, Ваня Григорова, Радослав Йорданов
Издателство: АИ Ценов, 2020
ISBN: 978-954-23-1831-6
Страници: 169

Заглавие на публикацията: Основи на маркетинга
Съавтори: Иван Марчевски, Ваня Григорова, Радослав Йорданов
Издателство: АИ Ценов, 2020
ISBN: 978-954-23-1897-2
Страници: 169

Заглавие на публикацията: Индустриален маркетинг
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ "Ценов", 2019
ISBN: 978-954-23-1788-3
Страници: 315

Заглавие на публикацията: Стратегически маркетингов мениджмънт
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ "Ценов", 2019
ISBN: 978-954-23-1763-0
Страници: 179

Заглавие на публикацията: Дистрибуционна политика
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1659-6
Страници: 267

Заглавие на публикацията: Управление на продажбите
Съавтори: Пенка Горанова, Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN:
Страници: 204

Заглавие на публикацията: Принципи на маркетинга
Съавтори: Иван Марчевски, Ваня Григорова, Радослав Йорданов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1339-7
Страници: 250

Заглавие на публикацията: Управление на продажбите
Съавтори: Пенка Горанова, Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 216

Тип: Учебно помагало (25)
Заглавие на публикацията: Маркетингови решения в индустриалния сектор
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1916-0
Страници: 135

Заглавие на публикацията: Маркетингови решения в дистрибуцията
Съавтори: Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2019
ISBN: 978-954-23-1722-7
Страници: 158

Заглавие на публикацията: Основи на маркетинга (ръководство за дистанционно обучение)
Съавтори: Иван Марчевски, Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 42

Заглавие на публикацията: Основи на маркетинга (свитък с изпитни материали)
Съавтори: Иван Марчевски, Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 25

Заглавие на публикацията: Основи на маркетинга (свитък с материали за самоподготовка)
Съавтори: Иван Марчевски, Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Управление на продажбите (свитък с изпитни материали)
Съавтори: Пенка Горанова, Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Управление на продажбите (свитък с материали за самоподготовка)
Съавтори: Пенка Горанова, Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Принципи на маркетинга. Ръководство за дистанционно обучение.
Съавтори: Иван Марчевски, Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 42

Заглавие на публикацията: Принципи на маркетинга. Свитък с изпитни материали.
Съавтори: Иван Марчевски, Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 25

Заглавие на публикацията: Принципи на маркетинга. Свитък с учебни материали за самоподготовка.
Съавтори: Иван Марчевски, Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Маркетингово мислене и решения
Съавтори: Никола Янков, Пенка Горанова, Ваня Григорова, Живка Тананеева
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-0991-8
Страници: 260

Заглавие на публикацията: Основи на маркетинга. Ръководство за дистанционно обучение.
Съавтори: Иван Марчевски, Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 42

Заглавие на публикацията: Основи на маркетинга. Свитък с изпитни материали.
Съавтори: Иван Марчевски, Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Основи на маркетинга. Свитък с учебни материали за самоподготовка.
Съавтори: Иван Марчевски, Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 24

Заглавие на публикацията: тренинг по маркетингови умения
Съавтори: Никола Янков, Пенка Горанова, Ваня Григорова, Живка Тананеева
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2011
ISBN:
Страници: 173

Заглавие на публикацията: Маркетинг - казуси, ситуации, тестове, задачи
Съавтори: Никола Янков, Пенка Горанова, Ваня Григорова, Живка Тананеева
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0451-7
Страници: 152

Заглавие на публикацията: Управление на продажбите. Свитък с изпитни материали
Съавтори: Петър Банчев, Ваня Григорова
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Управление на продажбите. Свитък с учебни материали за самоподготовка
Съавтори: Ваня Григорова, Петър Банчев
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 26

Заглавие на публикацията: Работен комплект прогнозиране и планиране
Съавтори: Ваня Григорова, Никола Янков, Пенка Горанова, Теодора Георгиева, Анастасия Марчева, Надежда Веселинова, Радослав Йорданов
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISBN: 954-23-0179-0
Страници: 139

Заглавие на публикацията: Работен комплект по маркетинг
Съавтори: Ваня Григорова, Никола Янков, Пенка Горанова, Анастасия Марчева, Надежда Веселинова
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0149-9
Страници: 142

Заглавие на публикацията: Маркетингово-планов тренинг
Съавтори: Ваня Григорова, Никола Янков, Пенка Горанова, Теодора Георгиева, Неделчо Митев, Анастасия Марчева, Надежда Веселинова, Радослав Йорданов
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN: 954-23-0029-8
Страници: 271

Заглавие на публикацията: Практикум по маркетинг (тезиси, казуси, задачи)
Съавтори: Петър Банчев, Ваня Григорова, Михаил Чиприянов
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN: 954-23-0037-9
Страници: 284

Заглавие на публикацията: Практикум по маркетинг
Съавтори: Петър Банчев, Ваня Григорова, Михаил Чиприянов
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN:
Страници: 336

Заглавие на публикацията: Работна книга маркетинг планиране
Съавтори: Ваня Григорова, Никола Янков, Неделчо Митев, Анастасия Марчева, Теодора Георгиева, Надежда Веселинова
Издателство: Футура сциенца, 2000
ISBN:
Страници: 256

Заглавие на публикацията: Маркетинг (казуси, задачи, ситуации)
Съавтори: Ваня Григорова, Петър Банчев, Михаил Чиприянов
Издателство: АИ Ценов, 1999
ISBN:
Страници: 159