доц. д-р Ваня Григорова

Образование и квалификация:
Институция: Стопанска академия "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: образователна и научна степен "доктор", от 13.07.2009 до 18.05.2012
Институция: Стопанска академия "Д.А.Ценов", България, Свищов
Образователна степен: магистър икономист, от 1988 до 1993
Институция: Икономически техникум "Д. Хадживасилев" , България, Свищов
Образователна степен: икономист-счетоводител, от 1984 до 1988
Институция: Стопанска академия "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Икономическа педагогика, от 15.03.2018 до 11.05.2019
Позиции:
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов" , България, Свищов
Заемана длъжност: Доцент, от 06.12.2018
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: главен асистент, от 26.10.2009
Работодател: Стопанска академия "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: старши асистент, от 03.11.1999 до 26.10.2009
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов" , България, Свищов
Заемана длъжност: асистент, от 14.07.1997 до 02.11.1999
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
английски език B1 B2 B1 B1 B2
немски език A2 A2 A1 A1 A2
руски език C2 C2 C2 C2 C2
Проекти:
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ МРЕЖИ НА ПАЗАРА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ , от 05.2012 до 11.2012
Описание: Въз основа на концептуални обследвания и емпирични проучвания се извеждат варианти на процедура за вземане на стратегически решения при изграждане на маркетингови мрежи от туристически бизнесорганизации, които служат като нов научен инструментариум на маркетинговия мениджмънт.
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Измерване и оценка на резултатите от маркетинговата дейност в българските предприятия – състояние, проблеми и решения , от 2010 до 2010
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Разпространение на системите за комплексна оценка на резултатите от дейността в българските предприятия , от 2005 до 2006
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Разработване на процедура за избор на стратегически решения при фирмени партньорства в България , от 2003 до 2003
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Уеб-базираните технологии – нов етап в процесите на обучение и самоподготовка на студентите , от 2003 до 2003
Организация: Министерство на образованието , България
Заглавие: Проект BG051PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики” , от 19.11.2013 до 28.11.2014
Описание: Участие като академичен наставник на студенти-практиканти
Организация: Финансиран от Световната банка , България , Свищов
Заглавие: Развитие потенциала на изявени студенти (изграждане на система) , от 1999 до 2001
Организация: Европейски социален фонд , България , Свищов
Заглавие: BG051PO001-3.1.09-0009 Усъвършенстване системата за квалификация и кариарно израстване на преподавателите в СА "Д. А. Ценов", Свищов - ключов факторза обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието , не е посочено
Описание: Публикуване в реферирани издания с импакт фактор Виртуална учебна среда Moodle