Публикации на гл. ас. д-р Ваня Ганева

Тип: Монография (1)
Заглавие на публикацията: Икономическата интелигенция в България и Русия в условията на пазарни отношения
Съавтори: Никола Георгиев, Нено Павлов, Румяна Чонова-Стойкова, Таня Илиева
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0309-2
Страници: 95

Тип: Студия (5)
Заглавие на публикацията: Икономиката на споделянето - характеристики, потребителски практики и измерване
Съавтори: Красимира Славева
Издание: Диалог, 2024, бр.1, с.1-18
Издателство: АИ Ценов, 2024
ISSN: 1311-9206
Страници: 18

Заглавие на публикацията: СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ И НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ СЕВЕРНА И ЮЖНА БЪЛГАРИЯ
Съавтори: Красимира Славева, Пламен Петков, Стела Касабова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, бр.29, с.240-273
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2021
ISSN: 1312-3815
Страници: 34

Заглавие на публикацията: Неправителствените организации като субект на политиките в областта на домашното насилие върху жени
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2015, бр.CXVІІІ, с.81-122
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 0861-8054
Страници: 42

Заглавие на публикацията: Теоретико-приложни аспекти на социалната работа
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2008, бр.том СХ, с.259-293
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 0861-8054
Страници: 35

Заглавие на публикацията: Социалната работа със семейството - специфика, тенденции и перспективи
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2006, бр.том 5, с.201-228
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 1312-3815
Страници: 28

Тип: Статия (20)
Заглавие на публикацията: Социалната и солидарна икономика - демократично сдружаване, взаимопомощ и коопериране
Издание: Диалог, 2017, бр.1, с.35-48
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 1311-9206
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Относительно предмета экономической социологии (Относно предмета на икономическата социология)
Издателство: Международная исследовательская организация "Cognitio", 2016
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Социологические аспекты потребления (Социологически аспекти на потреблението)
Издание: Ежемесячный научный журнал Международного научного института "EDUCATIO", 2014, бр.7, с.169-171
Издателство: Международный Научный Институт Educatio, 2014
ISSN:
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Неправителствените организации и социалната политика спрямо домашното насилие върху жени в България
Издание: Панорама на труда, 2014, бр.1-2, с.10-26
Издателство: ИК Шанс, 2014
ISSN: 1312-305X
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Социологически подходи към домашното насилие като социален проблем
Издателство: ОМДА, 2013
ISBN: 978-954-9719-31-4
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Екипите в социалната работа
Издание: Човешки ресурси, 2013, бр.3, с.21-23
Издателство: Фондация “Човешките ресурси в България и евроинтеграцията”, 2013
ISSN: 1312-319X
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Социалната работа – опит за дефиниране
Издание: Панорама на труда, 2011, бр.7, с.32-46
Издателство: ИК Шанс, 2011
ISSN: 1312-305X
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Домашното насилие върху жени като обект на социална работа
Издание: Диалог, 2011, бр.2, с.58-79
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1311-9206
Страници: 22

Заглавие на публикацията: Домашнее насилие в Болгарии:параметры, предпосылки, направления социальной работы (Домашното насилие в България - параметри, предпоставки, насоки за социална работа)
Издание: Журнал исследований социальной политики, 2010, бр.том 8, №3, с.393-404
Издателство: ГУ ВШЭ, 2010
ISSN: 1727-0634
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Домашното насилие в контекста на социалната работа
Издание: Педагогика, 2009, бр.1-2, с.100-113
Издателство: МОН, 2009
ISSN: 0861-3982
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Домашното насилие като обект на социална работа в България
Издание: Панорама на труда, 2009, бр.2, с.43-55
Издателство: ИК Шанс, 2009
ISSN: 1312-305X
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Семейството във фокуса на социалната работа
Издание: Педагогика, 2008, бр.5, с.93-104
Издателство: МОН, 2008
ISSN: 0861-3982
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Интереси и свободно време на учениците от община Свищов
Съавтори: Румяна Чонова-Стойкова
Издание: Педагогика, 2006, бр.4, с.69-79
Издателство: МОН, 2006
ISSN: 0861-3982
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Свободното време през погледа на учениците от община Свищов
Съавтори: Румяна Чонова-Стойкова
Издание: Диалог, 2006, бр.1, с.55-71
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 1311-9206
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Социална работа със семейството
Издание: Диалог, 2004, бр.1, с.11-22
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISSN: 1311-9206
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Култура и икономика - някои аспекти на взаимодействие
Издание: Годишник на Технически университет - Варна, 2003, бр.том 1, с.240-247
Издателство: Технически университет - Варна, 2003
ISSN: 1311-896X
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Културна обусловеност на потребителското поведение
Издание: Диалог, 2003, бр.1, с.8-18
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISSN: 1311-9206
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Семейството като обект на социална работа
Издание: Годишник на Технически университет - Варна, 2003, бр.том 1, с.248-255
Издателство: Технически университет - Варна, 2003
ISSN: 1311-896X
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Глобализация и трансформации в сферата на труда
Издание: Народностопански архив, 2001, бр.4, с.45-50
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISSN: 0323-9004
Страници: 6

Заглавие на публикацията: За същността и някои последици от глобализацията
Издание: Годишник на Технически университет - Варна, 2001, бр.том 1, с.764-768
Издателство: Технически университет - Варна, 2001
ISSN: 1311-896X
Страници: 5

Тип: Доклад (42)
Заглавие на публикацията: Властта в полезрението на политологията - подходи, измерения, характеристики
Издателство: Институт за знание, наука и иновации, 2024
ISBN: 2815-3480
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Теории за парите в съвременната икономическа социология
Издателство: АИ Ценов, 2023
ISBN: 978-954-23-2426-3
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Обществото 5.0 в контекста на теориите за социалните промени
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2022
ISBN: 978-954-23-2249-8
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Социалната кохезия - характеристики и теоретична рамка
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2069-2
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Социалното неравенство - концептуална рамка и измерване
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1892-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Социална работа и социално предприемачество
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1815-6
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Социална работа с хора със зависимости
Издателство: НВУ - Изд. комплекс , 2019
ISBN: 2367-7481
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Роля на социалната работа в подготовката на специалистите по социално дело
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1712-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Предпринимательство как социальный феномен (Предприемачеството като социален феномен)
Издателство: ООО "Эпицентр", 2017
ISBN: 978-5-6040347-6-7
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Социално включване чрез развитие на социалното предприемачество
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1185-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Туризмът за хора с увреждания като елемент на стратегиите за приобщаване и социално включване
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1150-8
Страници: 6

Заглавие на публикацията: 50 години катедра "История, философия, социология" - традиции и новаторство
Съавтори: Иван Върбанов
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1093-8
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Икономическата социология: предмет, граници, подходи
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1093-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Социалното предприемачество като елемент на стратегиите за приобщаващ растеж
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1080-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Социологически подходи към домашното насилие като социален проблем
Издателство: УИ Неофит Рилски, 2014
ISBN: 978-954-680-936-0
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Кадрови потенциал на НПО в България с дейност в областта на домашното насилие /резултати от социологическо изследване/
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1006-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Домашното насилие като форма на девиантно поведение
Издателство: НВУ - Изд. комплекс , 2014
ISBN:
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Политики на неправителствените организации спрямо домашното насилие върху жени в България (резултати от социологическо изследване)
Издателство: НВУ - Изд. комплекс , 2014
ISBN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Социалното предприемачество между социалните и икономическите ценности
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2013
ISBN: 978-954-21-0738-5
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Социални проблеми и публични политики
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0884-3
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Екипите в социалната работа
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0804-1
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Социалното предприемачество като форма на финансиране на социалната работа срещу домашното насилие върху жени
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0680-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Потребителското поведение в кроскултурна перспектива
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0593-4
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Социалната работа в контекста на прехода към функционираща пазарна икономика
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0484-5
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Социологически аспекти на потреблението
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0480-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Свободното време на подрастващите в новата информационна среда
Съавтори: Румяна Чонова-Стойкова
Издание: Научни трудове. Русенски университет А. Кънчев, 2008, бр.том 47, с.94-98
Издателство: Русенски унив. А. Кънчев, 2008
ISSN: 1311-3321
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Учебният процес и подготовката на новия икономист
Съавтори: Румяна Чонова-Стойкова
Издателство: Б. и., 2007
ISBN: 978-954-90156-3-8
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Ценностни аспекти на формирането на новата икономическа интелигенция
Съавтори: Румяна Чонова-Стойкова
Издателство: Б. и., 2007
ISBN: 978-954-90156-3-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Трансформациите в българското семейство в контекста на икономическите асиметрии
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0323-8
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Някои социални проблеми в съвременното българско общество в контекста на социалната работа
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0316-5
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Учебният процес като инструмент за подготовката на икономическата интелигенция в новите пазарни условия (резултати от социологическо проучване)
Съавтори: Никола Георгиев, Румяна Чонова-Стойкова
Издателство: УНСС, 2006
ISBN:
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Висшето икономическо образование в контекста на глобализацията и евроинтеграцията
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Културална специфика на трудовото поведение на българите
Съавтори: Никола Георгиев, Румяна Чонова-Стойкова
Издателство: Унив. изд. Стопанство, 2005
ISBN: 954-494-650-0
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Някои теоретични и приложни аспекти на социалната работа
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN: 954-23-0240-1
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Българската предприемаческа култура в контекста на глобализацията и евроинтеграцията
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISBN: 954-23-0194-4
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Ценностни аспекти на предприемаческото поведение
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0136-7
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Икономическото сътрудничество на Балканите в кроскултурна перспектива
Съавтори: Румяна Чонова-Стойкова
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISBN: 954-23-0114-6
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Цели и задачи пред висшето икономическо образование в процеса на Евроинтеграция
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002
ISBN:
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Постиндустриалното общество и икономическата наука и образование
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN: 954-23-0055-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Ценности, трудова мотивация и икономическо поведение на българите
Съавтори: Румяна Чонова-Стойкова
Издателство: УИ Неофит Рилски, 2001
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Трансформации в сферата на труда в глобализиращия се свят
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN: 954-23-0031-X
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Национална културална специфика и икономическо поведение
Съавтори: Румяна Чонова-Стойкова
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN: 954-23-0009-3
Страници: 4

Тип: Учебник (14)
Заглавие на публикацията: Политология (второ преработено издание)
Съавтори: Красимира Ангелова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2023
ISBN: 978-954-23-2307-5
Страници: 158

Заглавие на публикацията: Икономическа социология
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2029-6
Страници: 183

Заглавие на публикацията: Основи на социалната работа
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2032-6
Страници: 128

Заглавие на публикацията: Политология
Съавтори: Красимира Ангелова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2030-2
Страници: 118

Заглавие на публикацията: Политология
Съавтори: Красимира Ангелова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2020
ISBN: 978-954-23-1806-4
Страници: 118

Заглавие на публикацията: Основи на социалната работа (второ допълнено и преработено издание)
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2019
ISBN: 978-954-23-1771-5
Страници: 152

Заглавие на публикацията: Политология (избрани теми и текстове за самоподготовка)
Съавтори: Красимира Ангелова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2019
ISBN: 978-954-23-1723-4
Страници: 200

Заглавие на публикацията: Икономическа социология (избрани теми)
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1381-6
Страници: 199

Заглавие на публикацията: Икономическа социология
Съавтори: Никола Георгиев
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0916-1
Страници: 276

Заглавие на публикацията: Икономическа социология (второ преработено и допълнено издание)
Съавтори: Никола Георгиев, Румяна Чонова-Стойкова
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0439-5
Страници: 530

Заглавие на публикацията: Социология на застраховането и осигуряването (второ допълнено и преработено издание)
Съавтори: Никола Георгиев, Румяна Чонова-Стойкова
Издателство: Абагар, 2009
ISBN: 978-954-427-842-7
Страници: 309

Заглавие на публикацията: Основи на социалната работа
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0394-7
Страници: 173

Заглавие на публикацията: Социология на застраховането и осигуряването
Съавтори: Никола Георгиев, Румяна Чонова-Стойкова
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISBN: 978-954-23-0356-5
Страници: 204

Заглавие на публикацията: Икономическа социология
Съавтори: Никола Георгиев, Румяна Чонова-Стойкова
Издателство: Абагар, 2000
ISBN: 954-427-413-8
Страници: 458

Тип: Учебно помагало (2)
Заглавие на публикацията: Икономическа социология (текстове)
Съавтори: Никола Георгиев
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0852-2
Страници: 102

Заглавие на публикацията: Ръководство по икономическа социология
Съавтори: Никола Георгиев, Румяна Чонова-Стойкова
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0152-9
Страници: 307

Тип: Абстракт (1)
Заглавие на публикацията: THEORIES OF MONEY IN MODERN ECONOMIC SOCIOLOGY (ТЕОРИИ ЗА ПАРИТЕ В СЪВРЕМЕННАТА ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ)
Издателство: Tsenov Academic Publishing House, 2023
ISBN: 978-954-23-2424-9
Страници: 1