гл. ас. д-р Ваня Ганева

Образование и квалификация:
Институция: БАН, Институт за изследване на обществата и знанието, България, София
Образователна степен: доктор по социология, антропология и науки за културата, от 27.01.2015
Институция: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Образователна степен: магистър по икономика: маркетинг-стратег; педагогически профил, от 1989 до 14.01.1994
Институция: Икономически техникум "Д. Хадживасилев", България, Свищов
Образователна степен: икономист-счетоводител, от 1985 до 1989
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: главен асистент, от 15.07.2009
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: старши асистент, от 07.05.1998 до 15.07.2009
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: асистент, от 05.03.1996 до 07.05.1998
Работодател: СА "Д. А. Ценов", ,
Заемана длъжност: Еразъм координатор на катедра "ИФС", от 05.2016 до 05.2017
Работодател: СА "Д. А. Ценов", ,
Заемана длъжност: научен секретар на катедра "ИФС", от 07.04.2016
Работодател: СА "Д. А. Ценов", ,
Заемана длъжност: Лицензиран обучител към ЦПО (към НАПОО), от 2015
Работодател: СА "Д. А. Ценов", ,
Заемана длъжност: Член на Съюза на учените в България, от 2014
Работодател: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Научен секретар, от 22.12.2003 до 05.2007
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
руски C2 C2 C1 C1 C1
немски A2 B2 A2 A2 A2
Проекти:
Организация: катедра "ИФС" и катедра "ПНЕ" , България , Свищов
Заглавие: Проект К2 - Социалните науки и икономиката - взаимодействие и перспективи за сътрудничество , от 03.2014 до 11.2014
Описание: Международна научна конференция
Организация: Финансиране по структурните фондове, оперативна програма "Административен капацитет" , България , гр. Оряхово
Заглавие: «Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление» , от 18.11.2009 до 31.01.2010
Описание: Проект на община Оряхово, който включва разработване на комуникационна стратегия на общината, както и общински план по Националната програма за превенция на корупцията.
Организация: Проектът е финансиран от Фондация "Ангели от Лим". , България , Свищов
Заглавие: „Интереси и свободно време на учениците от община Свищов” , от 2004 до 2005
Описание: Проектът включва провеждане на представително регионално социологическо изследване по проблемите на свободното време на учениците в община Свищов, както и кръгла маса с представяне на резултатите.
Организация: Проектът е финансиран от Министерството на труда в Русия и от СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: “Социална и професионална адаптация на младата икономическа интелигенция на пазара на труда ( в България и Русия) , от 2003 до 2004
Описание: Проектът включва провеждане на международно сравнително социологическо изследване сред завършващите бакалаври и магистри, както и реализирали се възпитаници на СА" Д. А. Ценов" и аналогични групи в Московската финансова академия.
Организация: Проектът е финансиран съвместно от Московската финансова академия и Стопанска академия "Д. А. Ценов". , България , Свищов
Заглавие: „Формиране на новата икономическа интелигенция в условията на пазарни отношения в България и Русия» , от 2002 до 2003
Описание: Съвместен проект на секция "Социология" към катедра "История, философия, социология" и катедра "Социология" към Московската финансова академия. Проектът включва провеждане на сравнително социологическо изследване по проблемите на висшето икономическо образование сред студентите и преподавателите.