гл. ас. д-р Ваня Ганева

гл. ас. д-р Ваня Ганева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Социални и правни науки"
Длъжност Научен секретар
Звено Катедра "Социални и правни науки"
Длъжност Главен асистент