Валерий Александров

Образование и квалификация:
Институция: Висш финансово стопански институт „Д. А. Ценов” (Стопанска академия), България, Свищов
Образователна степен: икономист - финансист, от 1982 до 1986
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. ЦЕНОВ", България, Свищов
Заемана длъжност: главен асистент, от 01.10.1996
Работодател: Първа частна банка АД, България, Свищов
Заемана длъжност: директор, от 10.1994 до 09.1996
Работодател: Първа частна банка АД, България, Свищов
Заемана длъжност: главен счетоводител, от 10.1992 до 09.1994
Работодател: Държавна спестовна каса, клон Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: счетоводител, инспектор по влогонабиране, кредитен инспектор, от 09.1986 до 09.1992
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
руски B2 B2 B2 B2 B2
английски A2 A2 A2 A2 A2
Проекти:
Организация: СА "Д.А.Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Създаване на компютърна лаборатория за практико-приложни изследвания по счетоводство с използване на счетоводен софтуер и автоматизирани информационни системи , от 04.2011 до 12.2011
Описание: Проучване на основните софтуерни продукти за фирмено и банково счетоводство и оценка на приложимостта им за изследователски и учебни цели. Изграждане на техническа инфраструктура и операционна среда за работа със счетоводен софтуер за фирмено счетоводство и банкова автоматизирана счетоводна система. Инсталиране и внедряване на учебни версии на счетоводен софтуер за фирмено счетоводство и банкова автоматизирана счетоводна система.
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Актуални проблеми на счетоводството във финансовата система , от 04.2010 до 12.2010
Описание: Задълбочено изследване и аргументирано предлагане на възможности за решаване на проблемите с теоретико-методологичен и практико-приложен характер в счетоводството на предприятията във финансовата система
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Финансовите отчети на банките и бюджетните предприятия при условията на глобализираща се икономика , от 04.2009 до 12.2009
Описание: Задълбочено изследване на теорията и практиката за представяне на информацията в годишните финансовите отчети (ГФО) на търговските банки и бюджетните предприятия у нас и предлагане на решения за усъвършенстване на тяхната структура и съдържание