Публикации на проф. д-р Тодор Кръстевич

Тип: Монография (7)
Заглавие на публикацията: Ценова аналитика с R
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2022
ISBN: 978-954-23-2177-4
Страници: 200

Заглавие на публикацията: Qualitative and quantitative methods in sustainable development (Качествени и количествени методи в устойчивото развитие)
Съавтори: Iwona Olejnik, Sylwester Bialowas, Blazenka Knezevic, Magdalena Stefanska, Атанаска Решеткова, Katarzyna Smedzik-Ambrozy, Agnieszka Sapa
Издателство: PUEB PRESS, 2021
ISBN: 978-83-8211-072-2
Страници: 61

Заглавие на публикацията: Анализ на пазарната кошница с R
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-1966-5
Страници: 118

Заглавие на публикацията: Интерактивен маркетинг
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0133-2
Страници: 22

Заглавие на публикацията: Ценови решения
Издание: Библиотека Стопански свят, 1998, бр.36, с.1-223
Издателство: АИ Ценов, 1998
ISSN: 1310-2737
Страници: 223

Заглавие на публикацията: Методически аспекти на стратегическото продуктово позициониране
Издателство: Електронна библиотека DLib, 1996
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Стратегически маркетингов подход при разработване на пазара
Издание: Библиотека Стопански свят, 1993, бр.5, с.1-146
Издателство: АИ Ценов, 1993
ISSN: 1310-2737
Страници: 146

Тип: Студия (24)
Заглавие на публикацията: Retargeting customers using uplift modeling
Издание: Икономически изследвания, 2023, бр.2, с.78-99
Издателство: Икономически институт на БАН, 2023
ISSN: 0205-3292
Страници: 22

Заглавие на публикацията: Разкриване на закономерности при пазаруване в среда на големи данни
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2022, бр.30, с.139-180
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2022
ISSN: 1312-3815
Страници: 42

Заглавие на публикацията: Does the Degree of Urbanisation Affect Sustainable Household Consumption? (Some Empirical Evidence) (Влияе ли степента на урбанизация върху устойчивото потребление на домакинствата? (Някои емпирични доказателства))
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издание: Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society, 2021, бр.3, с.187-209
Издателство: De Gruyter Poland, 2021
ISSN: 2069-8887
Страници: 23

Заглавие на публикацията: Моделиране на вероятностния избор при покупка
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, бр.29, с.7-47
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2021
ISSN: 1312-3815
Страници: 41

Заглавие на публикацията: Внедряване на бизнес интелигентна система за мониторинг и контрол във висше училище
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова, Атанаска Решеткова, ВЕНЕТА ПЕТКОВА
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, бр.23, с.95-126
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Предиктивен анализ на потребителските реакции чрез инкрементално моделиране
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, бр.22, с.352-384
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 1312-3815
Страници: 33

Заглавие на публикацията: Прогнозиране на продажбите на бързооборотни потребителски стоки на базата на данни от продажбени трансакции с вероятностни модели
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, бр.21, с.90-116
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 1312-3815
Страници: 27

Заглавие на публикацията: Повишаване ефективността на директния маркетинг чрез предиктивно моделиране (Using predictive modeling to improve direct marketing performance)
Издание: Икономически изследвания, 2013, бр.3, с.25-55
Издателство: Икономически институт на БАН, 2013
ISSN: 0205-3292
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Предсказване на потребителския избор чрез анализ на взаимодействията в социални мрежи
Издателство: Екс-прес, 2013
ISBN: 978-954-9370-91-1
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Предиктивен анализ на търсенето на пакетни телекомуникационни услуги с дискретни изборни модели
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, бр.19, с.122-150
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Оценяване на готовността за плащане и на ценовата чувствителност на потребителите на образователни услуги чрез изборни експерименти
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.584-614
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Анализ на социални мрежи във виртуална колаборативна учебна среда
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова, Костадин Башев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.15, с.413-453
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 41

Заглавие на публикацията: Виртуалните социални мрежи в икономиката на знанието
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова, Костадин Башев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.15, с.413-453
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 41

Заглавие на публикацията: Оптимизиране ефективността на програмите за директен маркетинг чрез аналитично извличане на знания от данни
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.14, с.559-601
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 43

Заглавие на публикацията: Анализ на потребителските предпочитания с изразени изборни методи
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2010, бр.11, с.324-387
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1312-3815
Страници: 64

Заглавие на публикацията: Проектиране и изграждане на система за измерване и мониторинг на индивидуалния квалификационен профил на студента (КВАБАР-С)
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова, Юрий Кузнецов, Костадин Башев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2009, бр.9, с.304-337
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1312-3815
Страници: 34

Заглавие на публикацията: Аналитично управление на взаимоотношенията с потребители на образователни услуги чрез предиктивни модели
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова, Юрий Кузнецов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2008, бр.8, с.80-124
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 1312-3815
Страници: 45

Заглавие на публикацията: Предиктивно моделиране на потребителския избор (сравнение на агрегиран логит модел с модели от латентен клас и йерархичен бейсов анализ на базата на дискретни конджойт данни от сектора на бързооборотните потребителски стоки)
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2007, бр.7, с.165-203
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISSN: 1312-3815
Страници: 39

Заглавие на публикацията: Изграждане на уеб-базирана система за панелни изследвания на тенденциите в потребностите от следдипломно обучение по икономика
Съавтори: Теодора Георгиева, Радослав Йорданов, Маруся Смокова-Стефанова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2005, бр.3, с.134-172
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISSN: 1312-3815
Страници: 39

Заглавие на публикацията: Измерване удовлетвореността от образователния продукт с помощта на каузални модели с латентни променливи
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2003, бр.1, с.243-288
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISSN: 1312-3815
Страници: 46

Заглавие на публикацията: Измерване и анализ на потребителските преференции с декомпозиционни алгоритми
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 1998, бр.XCIV, с.56-90
Издателство: АИ Ценов, 1998
ISSN: 0861-8054
Страници: 35

Заглавие на публикацията: Die Bedeutung der Produktherkunft im Kaufentscheidungsprozess: Eine empirische Messkonzept fuer Markt-Typologie auf der Basis des Conjoint Measurment [PHARE-ACE Project No.: P96-6805-F]
Издателство: Universitat Passau, 1998
ISBN:
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Entwicklung eines praxisorientierten Konzeptes für die Produktpaeferenzanalyse und Marktsegmentierung auf Grund der Conjoint-Algorithmen. [PHARE-ACE Project No.: P96-6805-F]
Издателство: Universitat Passau, 1998
ISBN:
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Клъстерният анализ в маркетинговите изследвания - принципи, алгоритми, приложение
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 1996, бр.4, с.152-177
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 1996
ISSN: 1312-3815
Страници: 26

Тип: Статия (11)
Заглавие на публикацията: Нагласи на работодателите и очаквания на младите специалисти в България
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2016, бр.15.1, с.23-32
Издателство: Institute of Knowledge Management, 2016
ISSN: 1857-923X
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Predicting Consumer Choices Through Analysis of Interactions in Social Networks
Издание: Economic alternatives, 2013, бр.3, с.24-40
Издателство: UNWE, 2013
ISSN: 1312-7462
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Новите правила за конкуриране
Издателство: Икономически институт на БАН, 2013
ISBN:
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Измерване на готовността за плащане на потребителите на образователни услуги чрез адаптивен изборен конджойнт анализ
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издание: Диалог, 2012, бр.Тематичен ІІ - авг., с.33-49
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Измерване и мониторинг на индивидуалния квалификационен профил на студента
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова, Костадин Башев
Издание: Диалог, 2009, бр.2, с.95-111
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1311-9206
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Значение на произхода на продуктите в процеса на решение за покупка
Издание: Бизнес управление, 1998, бр.4, с.21-38
Издателство: АИ Ценов, 1998
ISSN: 0861-6604
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Позиционен анализ на конкурентния профил на предлагането с помощта на мултидименсиално скалиране
Издание: Народностопански архив, 1998, бр.3, с.15-29
Издателство: АИ Ценов, 1998
ISSN: 0323-9004
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Възможности за комбинирано приложение на показателите за анализ на пазарната структура при предвиждане на стратегическите пазарни перспективи
Издание: Бизнес управление, 1994, бр.3, с.60-71
Издателство: АИ Ценов, 1994
ISSN: 0861-6604
Страници: 12

Заглавие на публикацията: За бизнеса рецепти няма
Издание: Икономически живот, 1993, бр.27, с.2-2
Издателство: Хирон, 1993
ISSN: 0205-0994
Страници: 1

Заглавие на публикацията: Конкурентни маркетингови стратегии
Издание: Бизнес управление, 1992, бр.2, с.27-36
Издателство: АИ Ценов, 1992
ISSN: 0861-6604
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Маркетингови модели на потребителското поведение
Издание: Народностопански архив, 1991, бр.2-3, с.35-45
Издателство: АИ Ценов, 1991
ISSN: 0323-9004
Страници: 11

Тип: Доклад (14)
Заглавие на публикацията: Модел за оптимално ценообразуване в B2B контекст
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2020
ISBN: 978-954-21-1039-2
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Анализ на потребителския избор с R
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2017
ISBN: 978-954-21-0931-0
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Оптимално персонализиране на директни маркетингови интервенции чрез инкрементално моделиране
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1187-4
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Готовността за плащане към дистанционно обучение по икономика
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0747-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Измерване на потребителските предпочитания с адаптивен изборен конджойнт анализ
Издателство: Международна научна конференция "Маркетингът – реалност и проекции в бъдещето", 2012
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Using TURF analysis for product line optimization (Приложение на TURF анализа при оптимизиране на продуктова линия)
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издателство: EKONOM, 2009
ISBN: 978-80-225-2794-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Social Network Analysis in Collaborative E-learning Environment (Анализът на социални мрежи при колаборативното електронно обучение)
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издателство: EKONOM, 2009
ISBN: 978-80-225-2810-8
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Анализ на социални мрежи при колаборативното електронно обучение
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0427-2
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Data Mining for Analytical Student Relationship Management: A Case Study from Bulgarian Higher Education Institution
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издателство: EKONOM, 2008
ISBN: 978-80-225-2574-9
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Анализ на дискретния избор с отчитане на хетерогенността на потребителските предпочитания
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2008
ISBN:
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Изкуствените невронни мрежи в маркетинговия мениджмънт: приложни перспективи
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN: 954-23-0300-9
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Приложение на AHP (Analytic Hierarchy Process) при анализ на инвариантни информационно-управленски проблеми и реализацията му с помощта на EXCEL 5.0
Съавтори: Юрий Кузнецов
Издателство: АИ Ценов, 1994
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Приложение на теоремата на Бейс при избора на оптимална маркетингова стратегия
Издателство: АИ Ценов, 1993
ISBN:
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Квантифицираните методи в бенчмаркинга
Издателство: АИ Ценов, 1992
ISBN:
Страници: 1

Тип: Учебник (19)
Заглавие на публикацията: Ценова политика
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2022
ISBN: 978-954-23-2133-0
Страници: 181

Заглавие на публикацията: Маркетингови изследвания
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2139-2
Страници: 258

Заглавие на публикацията: Маркетингови изследвания I част
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-1954-2
Страници: 282

Заглавие на публикацията: Потребителско поведение
Съавтори: Симеон Желев, Галина Младенова, Мария Кехайова, Виолета Гълъбова, Георги Забунов, Катя Михайлова, Борислава Стоименова, Елена Костадинова, Кристиян Постаджиян
Издателство: Издателски комплекс - УНСС, 2018
ISBN: 978-619-232-106-2
Страници: 468

Заглавие на публикацията: Аналитично извличане на знания от данни (Analytical data mining)
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN:
Страници: 357

Заглавие на публикацията: Емпирични маркетингови изследвания (със SPSS и AMOS)
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN:
Страници: 214

Заглавие на публикацията: Медия планиране
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 212

Заглавие на публикацията: Медия планиране
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN:
Страници: 184

Заглавие на публикацията: SAS и SPSS за напреднали: многомерен анализ и интерпретация на данни
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издателство: ЦСФО, 2010
ISBN:
Страници: 354

Заглавие на публикацията: SAS и SPSS за начинаещи: подготовка, визуализация и анализ на данни
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издателство: ЦСФО, 2010
ISBN:
Страници: 435

Заглавие на публикацията: Въведение в SAS и SPSS
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издателство: ЦСФО, 2010
ISBN:
Страници: 302

Заглавие на публикацията: Извличане на знания от бази данни със SAS и SPSS (Data Mining)
Издателство: ЦСФО, 2010
ISBN:
Страници: 295

Заглавие на публикацията: Маркетингов инженеринг
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 207

Заглавие на публикацията: Насърчаване на продажбите
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0638-2
Страници: 236

Заглавие на публикацията: Емпирични маркетингови изследвания (със SPSS и AMOS)
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0539-2
Страници: 214

Заглавие на публикацията: Основи и проблеми на икономиката на предприятието (превод от немски на български и научна редакция - Тодор Кръстевич). Оригинално заглавие: Grundlagen und Probleme der Betriebswirtschaft : Helmut Schmalen, Bachem Verlag, Köln, 1999.
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN:
Страници: 750

Заглавие на публикацията: Основи на маркетинга (маркетингова концепция)
Съавтори: Петър Банчев
Издателство: АИ Ценов, 1999
ISBN:
Страници: 307

Заглавие на публикацията: Основи на маркетинга (маркетингова концепция)
Съавтори: Петър Банчев
Издателство: АИ Ценов, 1997
ISBN:
Страници: 307

Заглавие на публикацията: Основи на маркетинга (маркетингова концепция)
Съавтори: Петър Банчев
Издателство: АИ Ценов, 1994
ISBN:
Страници: 307

Тип: Учебно помагало (8)
Заглавие на публикацията: Потребителско поведение. Учебник за дистанционна форма на обучение. (е-учебник на CD)
Съавтори: Симеон Желев, Галина Младенова, Виолета Гълъбова, Георги Забунов, Мария Кехайова, Катя Михайлова, Елена Костадинова, Кристиян Постаджиян, Борислава Стоименова
Издателство: Издателски комплекс - УНСС, 2019
ISBN: 978-619-232-177-2
Страници: 19

Заглавие на публикацията: Медия планиране (свитък с материали за самоподготовка)
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Маркетингов инженеринг (свитък с материали за самоподготовка)
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Насърчаване на продажбите (свитък с материали за самоподготовка)
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Емпирични маркетингови изследвания (свитък с материали за самоподготовка)
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа. Ръководство за дистанционно обучение
Съавтори: Петър Банчев, Никола Янков, Иван Марчевски
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 26

Заглавие на публикацията: Маркетингов инженеринг (свитък с материали за самоподготовка)
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISBN:
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Маркетингов инженеринг (свитък с материали за самоподготовка)
Съавтори: Маруся Смокова-Стефанова
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN:
Страници: 16