доц. д-р Тодор Кръстевич

доц. д-р Тодор Кръстевич

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Маркетинг"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Академично ръководство
Длъжност Заместник-ректор "Научноизследователска и проектна дейност"
Звено Катедра "Маркетинг"
Длъжност Доцент