Тодор Кръстевич

доц. д-р Тодор Кръстевич

Заемани към момента длъжности:
Звено КАТЕДРА "МАРКЕТИНГ"
Длъжност Ръководител катедра
Звено АКАДЕМИЧНО РЪКОВОДСТВО
Длъжност Заместник-ректор "Научноизследователска и проектна дейност"
Звено КАТЕДРА "МАРКЕТИНГ"
Длъжност Доцент