проф. д-р Тодор Кръстевич

Образование и квалификация:
Институция: ВАК при МС / СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Образователна степен: доктор по икономика, от 23.01.1997
Институция: Стопанска академия "Д. А .Ценов", България, Свищов
Образователна степен: магистър, от 01.10.1985 до 30.04.1990
Институция: IHK Muenchen/Oberbayern [Камара на занаятчиите за Мюнхен и Горна Бавария (Германия)], Германия, Мюнхен
Образователна степен: Сертифициран експерт и вътрешен одитор по системи за управление на качеството (ISO 9000), от 01.1999 до 10.1999
Институция: (CDG) Carl Duisberg Gesellschaft (Дружество Карл Дуисберг), Германия, Германия, Кьолн
Образователна степен: MBT (Master of Business Training), от 1993 до 1996
Позиции:
Работодател: Стопанска Академия "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: доцент, от 02.02.1999
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Ръководител катедра, от 06.2007 до 05.2020
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Директор ЦПО, от 2005 до 06.2011
Работодател: Стопанска академия Д. А. Ценов, България, Свищов
Заемана длъжност: Директор Център за следдипломно и факултативно обучение, от 06.2003 до 06.2011
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Координатор на офис „Образователен маркетинг”, от 06.1999 до 03.2003
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Немски език C1 C1 C1 C1 C1
Английски език B1 B1 A2 A2 A1
Руски език C1 C2 A2 A2 A1
Проекти:
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Прогнозиране на продажбите на бързооборотни потребителски стоки на базата на данни от продажбени трансакции с вероятностни дискретни модели , от 01.04.2013 до 30.11.2013
Описание: Позиция: ръководител на проекта
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Предиктивен анализ на търсенето на пакетни телекомуникационни услуги с дискретни изборни модели , от 01.04.2012 до 30.11.2012
Описание: Позиция: ръководител на проекта
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Оценяване на готовността за плащане и на ценовата чувствителност към образователни услуги чрез изборни експерименти , от 03.2011 до 11.2011
Описание: Позиция: ръководител на проекта
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Оптимизиране ефективността на програмите за директен маркетинг чрез аналитично извличане на знания от данни , от 03.2010 до 11.2010
Описание: Позиция: ръководител на проекта
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Виртуалните социални мрежи в икономиката на знанието (Изграждане на виртуална социална мрежа EduClique.bg за колаборативно обучение в Стопанска академия) , от 03.2009 до 10.2010
Описание: Позиция: ръководител на проекта
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Лонгитюден анализ на потребителските предпочитания с изразени изборни методи , от 03.2009 до 11.2009
Описание: Позиция: ръководител на проекта
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Квалификационен барометър на студента (КВАБАР-С) – система за измерване, идентификация и мониторинг на индивидуалния квалификационен профил , от 03.2008 до 11.2008
Описание: Позиция: ръководител на проекта
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Аналитично управление на взаимоотношенията с потребители на образователни услуги чрез предиктивни модели , от 03.2007 до 11.2007
Описание: Позиция: ръководител на проекта
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: „Предиктивно моделиране на потребителския избор (сравнение на агрегиран логит модел с модели от латентен клас и йерархичен бейсов анализ на базата на дискретни конджойт данни от сектора на бързооборотните потребителски стоки) , от 03.2006 до 11.2006
Описание: Позиция: ръководител на проекта
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Изграждане на Уеб-базирана система за панелни изследвания на тенденциите в потребностите от следдипломно обучение по икономика , от 03.2004 до 11.2004
Описание: Позиция: ръководител на проекта.
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Измерване удовлетвореността от образователния продукт с помощта на каузални модели с латентни променливи , от 03.2002 до 10.2002
Описание: Позиция: ръководител на проекта.
Организация: Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) , България , София
Заглавие: Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и корпоративната социална отговорност. , от 2010
Описание: ОП "Развитие на човешките ресурси" Номер на проекта: BG 051PO001-2.1.09 Позиция: консултант на КРИБ и подизпълнител на основни дейности.
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Надграждане на научния потенциал на докторанти и млади учени чрез обучение по съвременни методи за емпирични изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението. , от 08.2009 до 02.2011
Описание: Схема: BG051PO001-3.3.04 Номер на проекта: BG051PO001-3.3.04-0025 Позиция: Ръководител на проект
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Повишаване адаптивността към организационни промени на заети лица чрез обучение по част от професия , от 2008 до 2009
Описание: Схема: BG051PO001-2.1.02 Номер на проекта: ESF-2101-04-12001 Позиция: Ръководител на проект
Организация: Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) , България , София
Заглавие: Усъвършенстване на управлението и дейността на КРИБ , от 2008 до 2009
Описание: ОП „Административен капацитет” (ОПАК) Схема: BG051РО002/07/2.3.01 Номер на проекта: 07-23-141-С/04.02.2008 Позиция: Консултант-Подизпълнител (провеждане, обработка, анализ и интерпретация на резултатите от онлайн изследване „Анализ на състоянието и потребностите на КРИБ”)
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Надграждане и разширяване капацитета на съществуващата система за професионално обучение на възрастни в ККЦ – Русе , от 2006 до 2007
Описание: ПРОГРАМА PHARE Схема: BG2004/006-070.01.01 Номер на проекта: BG2004/006-070.01.18 Позиция: Ръководител на проект
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Маркетингов инженеринг (изграждане на лаборатория за високо технологични изследвания и обучение по маркетинг , от 2003 до 2004
Описание: ПРОЕКТ НА СВЕТОВНАТА БАНКА (МОН) Номер на проекта: 44/30.06.2003