Публикации на гл. ас. д-р Танер Исмаилов

Тип: Монография (3)
Заглавие на публикацията: ПОДОХОДНОТО НЕРАВЕНСТВО В БЪЛГАРИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИЯ БИЗНЕС
Съавтори: Танер Исмаилов
Издателство: ACCESS PRESS, 2023
ISBN: 978-619-92302-5-1
Страници: 222

Заглавие на публикацията: УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ
Съавтори: Танер Исмаилов
Издателство: ACCESS PRESS, 2023
ISBN: 978-619-92302-4-4
Страници: 148

Заглавие на публикацията: Фискална дисциплина и/или повишаване фискалния капацитет в Република България?
Съавтори: Александрина Александрова, Танер Исмаилов
Издателство: Славена , 2021
ISBN: 978-619-190-211-8
Страници: 154

Тип: Студия (6)
Заглавие на публикацията: Relation Between Financial Literacy and Carbon Footprint: Review on Implications for Sustainable Development
Съавтори: Любомир Иванов, Александрина Александрова, Танер Исмаилов
Издание: Economics. Ecology. Socium : Electronic scientific and practical journal., 2023, бр.2, с.24-40
Издателство: Institute for Market Problems and Economic-and-Ecological Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2023
ISSN: 2616-7107
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Impact of Bank Size on Its Financial Indicators in Bulgaria
Съавтори: Жельо Вътев, Марин Маринов, Танер Исмаилов
Издание: Economics. Ecology. Socium : Electronic scientific and practical journal., 2022, бр.4, с.1-13
Издателство: Institute for Market Problems and Economic-and-Ecological Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2022
ISSN: 2616-7107
Страници: 13

Заглавие на публикацията: THE BANK INSOLVENCY: FROM LEHMAN BROTHERS TO COVID-19 (INTERNATIONAL REMARKS AND NATIONAL PECULIARITIES) (БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ: ОТ ЛЕМАН БРАДЪРС ДО COVID-19 (МЕЖДУНАРОДНИ БЕЛЕЖКИ И НАЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ))
Съавтори: Андрей Захариев, Стоян Проданов, Анелия Радулова, Галина Захариева, Марияна Павлова-Бънова, Петко Ангелов, Танер Исмаилов, Александрина Александрова, Кристи Маринова
Издание: Economic and Social Development, 2020, бр.58, с.44-59
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2020
ISSN: 1849-7535
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Основни проблеми и възможности за развитието на малкия бизнес в България (по примера на Северозападен и Северен централен район)
Съавтори: Танер Исмаилов
Издание: Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, бр.7, с.400-429
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 1313-6542
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Борбата с бедността – предизвикателство пред обучението по икономика и управление
Съавтори: Танер Исмаилов, Людмил Несторов, Анастасия Марчева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, бр.21, с.444-472
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Борбата с бедността – предизвикателство пред обучението по икономика и управление
Съавтори: Людмил Несторов, Анастасия Марчева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, бр.21, с.444-472
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Тип: Статия (7)
Заглавие на публикацията: Impact of the priorities in the European environmental policy on the development of the tourist ecosystem (Влияние на приоритетите в европейската екологична политика върху развитието на туристическата екосистема)
Съавтори: Любка Илиева, Любомира Тодорова, Танер Исмаилов
Издание: SHS Web of Conferences : Journal, 2024, бр.114, с.1-13
Издателство: EDP Sciences - Web of Conferences, 2024
ISSN: 2261-2424
Страници: 13

Заглавие на публикацията: SUSTAINABLE CONSUMPTION PRACTICES AMONG HOUSEHOLDS - EVIDENCE FROM BULGARIA
Съавтори: Танер Исмаилов, Anatolijs Krivins
Издание: Innovative Economics and Management : International Scientific Journal, 2023, бр.2, с.248-259
Издателство: Batumi Navigation Teaching University, 2023
ISSN: 2449-2604
Страници: 12

Заглавие на публикацията: COMPARING THE FISCAL GOVERNANCE FRAMEWORKS OF THE USA AND THE EU
Съавтори: Александрина Александрова, Танер Исмаилов
Издателство: UNWE, 2021
ISBN: 978-619-232-544-2
Страници: 14

Заглавие на публикацията: IMPROVING FINANCIAL LITERACY AS A PREREQUISITE FOR INCREASING FISCAL CAPACITY: THE BULGARIAN CASE
Съавтори: Александрина Александрова, Танер Исмаилов
Издателство: OCERINT- International Organization Center of Academic Research, 2021
ISBN: 978-605-06286-5-4
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Финансови аспекти в осъществяването на социалната политика на РБългария през периода 2000-2015 г.
Съавтори: Танер Исмаилов
Издание: Народностопански архив, 2017, бр.1, с.61-74
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 0323-9004
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Подоходното неравенство между България и страните от Европейския съюз и последиците от него.
Съавтори: Танер Исмаилов
Издание: Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, бр.6, с.642-658
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 1313-6542
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Тенденции при подоходното неравенство в България през периода 2000-2010 година.
Съавтори: Танер Исмаилов
Издание: Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, бр.5, с.449-458
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1313-6542
Страници: 10

Тип: Доклад (17)
Заглавие на публикацията: THE TOTAL TAXABLE RESOURCE AND THE TAX GAP - INDICATORS FOR MEASURING FISCAL CAPACITY
Съавтори: Танер Исмаилов, Ангелин Лалев, Виктория Бъзинска
Издателство: Baltijas Starptautiska akademija, 2021
ISBN: 978-9984-47-268-3
Страници: 4

Заглавие на публикацията: DISCRETIONARY FISCAL POLICY – THEORETICAL ASPECTS (ДИСКРЕЦИОННА ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА - ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ)
Съавтори: Танер Исмаилов
Издателство: Унiверситет банкiвськоi справи, 2021
ISBN:
Страници: 3

Заглавие на публикацията: THE BANK INSOLVENCY: FROM LEHMAN BROTHERS TO COVID-19 (INTERNATIONAL REMARKS AND NATIONAL PECULIARITIES) (Abstract) (БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ: ОТ ЛЕМАН БРАДЪРС ДО COVID-19 (МЕЖДУНАРОДНИ БЕЛЕЖКИ И НАЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ) (Резюме))
Съавтори: Андрей Захариев, Стоян Проданов, Анелия Радулова, Галина Захариева, Марияна Павлова-Бънова, Петко Ангелов, Танер Исмаилов, Александрина Александрова, Кристи Маринова
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2020
ISBN:
Страници: 2

Заглавие на публикацията: ДАНЪКЪТ ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ КАТО ИНСТРУМЕНТ НА ДИСКРЕЦИОННАТА ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА НА СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ / VALUE-ADDED TAX AS AN INSTRUMENT OF THE EUROPEAN UNION MEMBER-STATES’ DISCRETIONARY FISCAL POLICY OVER THE LAST DECADE
Съавтори: Александрина Александрова, Танер Исмаилов
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2020
ISBN: 978-954-21-1038-5
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Dimensions of Poverty and Social Exclusion among Bulgarian population (Размери на бедността и социалното изключване на българското население)
Съавтори: Танер Исмаилов
Издателство: Донецький нацiональний унiверситет, 2019
ISBN: 978-966-949-027-8
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Dimensions of The youth unemployment problem within The European Union through The Last Decade
Съавтори: Танер Исмаилов, Александрина Александрова
Издателство: Diamond Scientific Publication, 2019
ISBN: 978-609-8239-35-5
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Съвременни характеристики и функции на митата като протекционистична форма на събиране на държавни приходи (Contemporary characteristics and functions of duties as protectionist form of collection of state revenues)
Съавтори: Танер Исмаилов
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1734-0
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Youth unemployment within the European Union through the last decade
Съавтори: Танер Исмаилов, Александрина Александрова
Издателство: International Balkan University, 2018
ISBN: 978-608-65137-7-1
Страници: 1

Заглавие на публикацията: Акцизите в структурата на данъчните приходи в РБългария след членството в Европейския съюз (Excise Duties in Bulgarian tax income structure after The European Union Membership)
Съавтори: Танер Исмаилов
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2018
ISBN: 978-954-21-0957-0
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Theoretical Aspects of Financial Globalization (Финансовата глобализация – теоретични аспекти)
Съавтори: Танер Исмаилов
Издателство: МДУ, 2017
ISBN:
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Customs and Accounting documents – Financial-Accounting Information (Митническите и счетоводни документи – носители на финансово-отчетна информация)
Съавтори: Танер Исмаилов
Издателство: Житомирський державний технологiчний унiверситет, 2017
ISBN: 978-966-683-490-7
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Младежката безработица в България - тенденции и механизми за нейното преодоляване
Съавтори: Александрина Александрова, Танер Исмаилов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1371-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: The Role of Custom Duties in the Contemporary Bulgarian Economy (Ролята на митата в съвременната българска икономика)
Съавтори: Танер Исмаилов
Издателство: Чернiгiвскього национального технологiчного унiверситету, 2017
ISBN: 978-966-2188-73-8
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Роля на митата в структурата на данъчните приходи в РБългария след членството в Европейския съюз
Съавтори: Танер Исмаилов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1239-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: THE DUAL EDUCATION SYSTEM - COMBINATION OF THEORY AND PRACTICE (Дуалната образователна система - комбинация от теория и практика )
Съавтори: Танер Исмаилов
Издателство: ЧП Вышемирский В. С., 2016
ISBN: 978-617-7273-43-0
Страници: 5

Заглавие на публикацията: The role of small and medium enterprises in Bulgarian economy (Ролята на МСП в българската икономика)
Съавтори: Танер Исмаилов
Издателство: Харкiвський iнститут бiзнесу i менеджменту, 2016
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Opportunities for encouraging low-income groups in Bulgaria towards employement
Съавтори: Танер Исмаилов
Издателство: Electronic Payment Systems Observatory Newspaper, 2013
ISBN:
Страници: 0

Тип: Учебник (4)
Заглавие на публикацията: Данъчна политика
Съавтори: Анелия Радулова, Александрина Александрова, Танер Исмаилов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2088-3
Страници: 135

Заглавие на публикацията: Мита и митническа политика (избрани лекции)
Съавтори: Ангел Ангелов, Танер Исмаилов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2039-5
Страници: 138

Заглавие на публикацията: Мита и митническа политика
Съавтори: Ангел Ангелов, Танер Исмаилов
Издателство: Авангард принт, 2019
ISBN: 978-954-337-369-7
Страници: 180

Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа
Съавтори: Румяна Лилова, Андрей Захариев, Теодора Димитрова, Божидар Божинов, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Стоян Проданов, Стефан Симеонов, Валентин Милинов, Ангел Ангелов, Анелия Радулова, Марин Маринов, Александър Ганчев, Людмил Кръстев, Петя Василева, Марияна Павлова-Бънова, Иван Маринов, Танер Исмаилов, Георги Ангелов, Сергей Радуканов, Петко Ангелов, Димитър Костов, Цветан Павлов
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1108-9
Страници: 334

Тип: Учебно помагало (3)
Заглавие на публикацията: Макроикономика (тестове, задачи, въпроси за дискусии)
Съавтори: Пенка Шишманова, Людмил Несторов, Румен Лазаров, Таня Тодорова, Елица Петкова, Танер Исмаилов, Александрина Александрова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2024
ISBN: 978-954-23-2455-3
Страници: 170

Заглавие на публикацията: Въведение във финансите
Съавтори: Георги Ангелов, Сергей Радуканов, Стефан Станимиров, Иван Маринов, Николай Антонов, НАТАЛИЯ АЛЕКСИЕВА, Александрина Александрова, Ренета Росева, Танер Исмаилов, Петко Ангелов, Димитър Костов, Петя Василева, ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ, Калоян Петков, Живко Тодоров, ПЕТЪР БРАТАНОВ, Николай Николов, Цветан Павлов, НИКОЛА ИЛИЕВ, ПЛАМЕН ПЕТРОВ, ГАБРИЕЛА КРЪСТЕВА, Мария Младенова, Даниел Николаев, Теодор Тодоров, Марияна Павлова-Бънова, Галя Георгиева, ГЕРГАНА КОСТОВА
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1230-7
Страници: 250

Заглавие на публикацията: Финанси (Методическо ръководство)
Съавтори: Петя Василева, Цветан Павлов, Димитър Костов, Марияна Павлова-Бънова, Иван Маринов, Танер Исмаилов, Георги Ангелов, Сергей Радуканов, Петко Ангелов, Стефан Станимиров, Ренета Росева, Николай Антонов, Николай Николов, Игнат Папазов, Живко Тодоров, ПЕТЪР БРАТАНОВ, ПЛАМЕН ПЕТРОВ, Александрина Александрова, ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ, ГАБРИЕЛА КРЪСТЕВА, Мария Младенова, ГЕРГАНА КОСТОВА, Калоян Петков, Галя Георгиева, НАТАЛИЯ АЛЕКСИЕВА, НИКОЛА ИЛИЕВ
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1130-0
Страници: 248