проф. д-р Теодора Димитрова

Образование и квалификация:
Институция: СА "Димитър А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Ph. D. (Finance), от 2007
Институция: СА "Димитър А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: магистър по икономика/МП "Финансов мениджмънт", от 2003
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: ръководител МП "Банков мениджмънт", от 2013
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: професор/катедра "Финанси и кредит", от 2013
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: главен редактор/ГОДИШЕН АЛМАНАХ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДОКТОРАНТИ, от 2011 до 2015
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: заместник-ректор, "Студентска, информационна и социална политика", от 2011 до 2015
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
не е посочено
Проекти:
не е посочено