проф. д-р Теодора Димитрова

проф. д-р Теодора Димитрова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Финанси и кредит"
Длъжност Професор
Звено Алманах "Научни изследвания"
Длъжност Член на редакционен съвет