Публикации на проф. д-р Стефан Симеонов

Тип: Монография (4)
Заглавие на публикацията: ИЗМЕРИТЕЛИ НА БОРСОВАТА АКТИВНОСТ – изследване на индикаторите и анализ на пазарния тренд
Издание: Библиотека Стопански свят, 2016, бр.131, с.1-228
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 1310-2737
Страници: 228

Заглавие на публикацията: Оползотворяване на растителна биомаса чрез производство на топло- и електроенергия (оценка на потенциала и ефективността)
Съавтори: Марина Николова, Маруся Станчева-Линкова, Павлин Павлов
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0741-9
Страници: 150

Заглавие на публикацията: Опциите - контракти, пазари, оценяване, стратегии
Издателство: Абагар, 2002
ISBN: ISBN 954-427-361-1
Страници: 359

Заглавие на публикацията: Бюджетни решения и бюджетен избор в публичния сектор
Издателство: Абагар, 2001
ISBN: ISBN 954-427-445-6
Страници: 255

Тип: Студия (11)
Заглавие на публикацията: АНАЛИЗ НА АКТИВНОСТТА НА ОСНОВНИТЕ ИЗТОЧНОАЗИАТСКИ ФОНДОВИ БОРСИ (в периода 2007 – 2019 г.)
Издание: e-Journal VFU, 2020, бр.1, с.1-25
Издателство: Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2020
ISSN: 1313-7514
Страници: 25

Заглавие на публикацията: ДОПЪЛВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОФИЛ С ФРАНЧИЗНАТА СТОЙНОСТ, АНАЛИЗ НА ДРУЖЕСТВА ОТ SOFIX
Съавтори: Байрам Ламай
Издание: e-Journal VFU, 2020, бр.1, с.1-39
Издателство: Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2020
ISSN: 1313-7514
Страници: 39

Заглавие на публикацията: Развитие на честотния анализ на променливостта в модел за прогнозиране тренда на финансовите пазари и сравнителна емпирична оценка с техническия анализ
Съавтори: Даниел Николаев, Теодор Тодоров
Издание: Диалог, 2019, бр.1, с.37-70
Издателство: АИ Ценов, 2019
ISSN: 1311-9206
Страници: 34

Заглавие на публикацията: DESIGNING THE INVESTMENT PROFILE OF THE SHARES TRADED ON THE BULGARIAN STOCK EXCHANGE, in the period from august 2016 to december 2017 (ФОРМИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ ЗА АКЦИИ, ТЪРГУВАНИ НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА за периода август 2016 – декември 2017)
Съавтори: Теодор Тодоров
Издание: Икономика 21, 2018, бр.1, с.70-100
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISSN: 1314-3123
Страници: 31

Заглавие на публикацията: ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ И ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ, паралелен анализ на процесите в България и Гърция
Съавтори: Силвия Заркова, Анелия Пенева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, бр.3, с.412-452
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2018
ISSN: 1312-3815
Страници: 41

Заглавие на публикацията: A methodology for trend analysis of stock exchange activities, baced on indicator signals and frecquency volatility (Методика за анализ на тренда в борсовата активност, базирана на индикаторните сигнали и честотната променливост)
Издание: Икономика 21, 2017, бр.1, с.21-39
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 1314-3123
Страници: 19

Заглавие на публикацията: Значение на финансовите деривати в период на финансова несигурност и обща рецесия
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.16, с.50-86
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 37

Заглавие на публикацията: Изследване качеството на местните публични услуги в условията на фискална децентрализация
Съавтори: Теодора Димитрова, Марин Маринов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2006, бр.1, с.210-242
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2006
ISSN: 1312-3815
Страници: 33

Заглавие на публикацията: Равновесни точки и нетна стойност на авангардните опционни позиции
Издание: Икономически изследвания, 2006, бр.3, с.64-94
Издателство: Икономически институт на БАН, 2006
ISSN: 0205-3292
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Анализ на зависимостта между бюджетните процедури и бюджетните решения
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN: 954-23-0057-3
Страници: 25

Заглавие на публикацията: Актуални измерения на опционната индустрия
Издание: Икономически изследвания, 1999, бр.3, с.58-93
Издателство: Икономически институт на БАН, 1999
ISSN: 0205-3292
Страници: 36

Тип: Статия (26)
Заглавие на публикацията: От STEM към BEST: два стандарта, една цел (От STEM към BEST: два стандарта, една цел)
Съавтори: Андрей Захариев, Таня Тодорова
Издание: Стратегии на образователната и научната политика, 2023, бр.3s, с.89-100
Издателство: Аз Буки, 2023
ISSN: 1310-0270
Страници: 12

Заглавие на публикацията: EVALUATION AND COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MARKET LIQUIDITY OF EXCHANGE TRADED SHARE ISSUES (in the conditions of a pandemic and the war in Ukraine) (Оценяване и сравнителен анализ на пазарната ликвидност на борсовотъргувани емисии акции (в условията на пандемия и войнта в Украйна))
Съавтори: Теодор Тодоров, Даниел Николаев, Байрам Ламай
Издание: Economic and Social Development, 2022, бр.87, с.224-231
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022
ISSN: 1849-7535
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Специфики на ценообразуването в IT сектора и участие в обществени поръчки
Съавтори: Емилия Рангелова
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2022, бр.53.1, с.151-160
Издателство: IKM - Skopje, 2022
ISSN: 2545-4439
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Management motivation and capital creation through employee stock options - International evidences under Covid-19 circumstances (Управление на мотивацията и формирането на капитал чрез опции върху акции за служители - международни свидетелства в условията на Covid-19 / www.bit.ly/3gN7K6Q )
Съавтори: Андрей Захариев, Галина Захариева
Издателство: BC GRUP INC. Publishing , 2021
ISBN: 978-605-70583-3-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Parallel analysis of the investment activity on the Croatian and the Bulgarian stock exchanges in conditions of extraordinary epidemiological situation
Съавтори: Анелия Пенева
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2021, бр.33(1), с.241-248
Издателство: Institute of Knowledge Management, 2021
ISSN: 1857-923X
Страници: 8

Заглавие на публикацията: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТОРНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
Съавтори: Даниел Николаев, Теодор Тодоров
Издателство: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2020
ISBN: 978-619-245-039-7
Страници: 12

Заглавие на публикацията: ЕМПИРИЧНО ТЕСТВАНЕ НА ВЕРОЯТНОСТНИ МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ОПЦИИ ВЪРХУ АКЦИИ EMPIRICAL TESTING OF PROBABILITY MODELS FOR EUROPEAN STOCK OPTIONS EVALUATION
Съавтори: Теодор Тодоров
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2020
ISBN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: TESTING METHODS AND MODELS TO FORECAST CRYPTOCURRENCIES EXCHANGE RATE (Изпитване на методи и модели за прогнозиране на обменния курс на криптовалути)
Съавтори: Теодор Тодоров, Даниел Николаев
Издание: Икономика и управление, 2020, бр.1, с.10-26
Издателство: Стоп. факулт. при ЮЗУ Неофит Рилски, 2020
ISSN: 1312-594X
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Детерминанти на борсовата активност в условията на българския фондов пазар
Съавтори: Даниел Николаев, Теодор Тодоров
Издание: Диалог, 2020, бр.1, с.1-16
Издателство: АИ Ценов, 2020
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Прогнозиране курса на най-разпространените криптовалути
Съавтори: Даниел Николаев, Теодор Тодоров
Издание: Финанси , 2020, бр.1, с.1-19
Издателство: Етик Финанс АД, 2020
ISSN: 2535-0684
Страници: 19

Заглавие на публикацията: THE ALBANIAN ECONOMY IN THE STOCK MARKET PERSPECTIVE (АЛБАНСКАТА ИКОНОМИКА В ПЕРСПЕКТИВАТА НА ФОНДОВИЯ ПАЗАР)
Съавтори: Bajram Lamaj
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2019, бр.31.1, с.149-155
Издателство: Institute of Knowledge Management, 2019
ISSN: 1857-923X
Страници: 7

Заглавие на публикацията: “Stock Exchange and Economic Activity Indicators – relations and asymmetry during the recession in Serbia and Bulgaria” (Индикатори на фондовите борси и икономическата активност - връзки и асиметрия през време на рецесията в Сърбия и България)
Издателство: Atlantis, Nis, 2015
ISBN: 978-86-6139-097-5
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Влияние на финансовите деривати върху капиталовия пазар на големите европейски борси
Съавтори: Цветан Павлов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.18, с.114-134
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 21

Заглавие на публикацията: Производство на енергия от растителна биомаса – перспективна форма на предприемачество в условията на устойчиво развитие
Съавтори: Марина Николова
Издание: Управление и устойчиво развитие, 2011, бр.4, с.137-143
Издателство: Лесотехнически университет, 2011
ISSN: 1311-4506
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Роля на финансовите деривати за стабилността на финансовите пазари
Съавтори: Петко Ангелов
Издание: Бизнес управление, 2010, бр.2, с.84-103
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 0861-6604
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Спекулирането на финансовите пазари
Издание: Диалог, 2002, бр.2, с.111-119
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISSN: 1311-9206
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Технология на вземането на бюджетните решения
Издание: Икономика, 2001, бр.5, с.28-36
Издателство: Стандарт Финанс АД, 2001
ISSN: 1314-376X
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Анатомия на фючърсните контракти
Издание: Бизнес управление, 2001, бр.3, с.16-33
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISSN: 0861-6604
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Възможности за управление на дълга чрез деривативни инструменти
Издание: Банки Инвестиции Пари, 2001, бр.4, с.28-42
Издателство: БИП 1993, 2001
ISSN: 1311-7947
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Спекулирането - хазарт или обичайна техника
Издание: Пари Плюс : Седмично издание за анализи, коментари и прогнози, 2001, бр.6, с.14-14
Издателство: Рубикон ИТК Пари АД, 2001
ISSN:
Страници: 1

Заглавие на публикацията: Специфики в технологията на фючърсната индустрия
Издание: Народностопански архив, 2001, бр.3, с.29-36
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISSN: 0323-9004
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Опционните сделки на капиталовите пазари, синтетични опционни позиции
Издание: Икономическа мисъл, 1998, бр.1, с.54-65
Издателство: Инст. за иконом. изсл. при БАН, 1998
ISSN: 0013-2993
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Особености на срочните и деривативни сделки – основа за композиране на съответните пазари
Издание: Банки Инвестиции Пари, 1998, бр.8-9, с.24-30
Издателство: БИП 1993, 1998
ISSN: 1311-7947
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Опциите като елемент на управлението на портфейла от ценни книжа
Издание: Банки Инвестиции Пари, 1996, бр.2, с.47-50
Издателство: БИП 1993, 1996
ISSN: 1311-7947
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Технология на определяне стойността на опциите
Издание: Финанси на фирмата, 1996, бр.2, с.42-48
Издателство: Аскана ООД, 1996
ISSN:
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Основни измерения на опционните пазари
Издание: Финанси, 1995, бр.3, с.34-48
Издателство: Българска финансова общност, 1995
ISSN: 1312-3416
Страници: 15

Тип: Доклад (26)
Заглавие на публикацията: ANALYSIS OF FUTURES ACTIVITY ON MAJOR COMMODITIES, AFFECTED BY THE WAR IN UKRAINE (Анализ на борсовата активност с фючърси върху основни стоки, засегнати от войната в Украйна)
Съавтори: Владислав Любенов
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2023
ISBN: 1849-7543
Страници: 9

Заглавие на публикацията: RISK FORECASTING ON LEADING BALKAN STOCK EXCHANGES THROUGH UNCONDITIONAL VARIANCE MODELS ПРОГНОЗИРАНЕ НА РИСКА НА ВОДЕЩИ БАЛКАНСКИ ФОНДОВИ БОРСИ ЧРЕЗ МОДЕЛИТЕ НА БЕЗУСЛОВНА ДИСПЕРСИЯ
Съавтори: Теодор Тодоров, Даниел Николаев
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2023
ISBN: 2603-4093
Страници: 10

Заглавие на публикацията: TESTING CORRECTIVE PROBABILITY MODELS FOR EVALUATION OF EUROPEAN STOCK OPTIONS (ТЕСТВАНЕ НА КОРЕКТИВНИ ВЕРОЯТНОСТНИ МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ОПЦИИ ВЪРХУ АКЦИИ)
Съавтори: Теодор Тодоров
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2067-8
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Management motivation and capital creation through employee stock options (Abstract) (Управление на мотивацията и формирането на капитал чрез опции върху акции за служители (Абстракт) / www.bit.ly/3mJylp7 )
Съавтори: Андрей Захариев, Галина Захариева
Издателство: BC GRUP INC. Publishing , 2021
ISBN: 978-605-70583-2-4
Страници: 1

Заглавие на публикацията: AVERAGE INVESTORS ACTIVITY PER CAPITA, A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN BULGARIAN AND GREEK STOCK EXCHANGES (for the period 2007 – 2017)
Съавтори: Анелия Пенева
Издателство: Издателски комплекс - УНСС, 2020
ISBN: 978-619-232-270-0
Страници: 9

Заглавие на публикацията: АПРОБИРАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА АМЕРИКАНСКИ СТИЛ ОПЦИИ, базирани върху акции от индекса Дау Джонс
Съавтори: Теодор Тодоров
Издателство: Издателски комплекс - УНСС, 2020
ISBN: 978-619-232-270-0
Страници: 9

Заглавие на публикацията: ТОКЕНИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИНСТРУМЕНТИ, актуални въпроси. Панелен доклад от кръгла маса
Издателство: Издателски комплекс - УНСС, 2020
ISBN: 978-619-232-270-0
Страници: 3

Заглавие на публикацията: PERFORMANCE OF THE UKRAINIAN STOCK EXCHANGE AFTER THE WORLD CRISIS FROM 2008 (Представяне на Украинската фондова борса след световната криза от 2008 година)
Издателство: Одеський нацiональний економiчний унiверситет, 2019
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: ОЦЕНЯВАНЕ ПАЗАРНАТА ЛИКВИДНОСТ на селектирани дружества от четирите индекса на Българска Фондова Борса (за периода август 2016 – декември 2017)
Издателство: Издателски комплекс - УНСС, 2018
ISBN: 978-619-232-143-7
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Развитие на концепцията за прогнозиране на тренда, базирана на честотната променливост
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1371-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: ПРЕЦИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ПАЗАРНИЯ РИСК ЗА ИНСТРУМЕНТИ НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1239-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Сравнителен анализ на променливостта на индикаторите за инвестиционна активност на Българска фондова борса
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1185-0
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Измерители на следкризната променливост на борсовите индикатори
Издателство: Издателски комплекс - УНСС, 2016
ISBN: 978-954-644-821-7
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Анализ на променливостта на инвестиционните индикатори на Българска Фондова Борса - BG40 и борсови обороти
Издание: Инвестиции в бъдещето - 2015, 2015, бр.10, с.81-88
Издателство: Научно-технически съюз, 2015
ISSN: 1314-3719
Страници: 8

Заглавие на публикацията: ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - AНАЛИЗ НА ПРОМЕНЛИВОСТТА НА ПАЗАРНАТА КАПИТАЛИЗАЦИЯ
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1105-8
Страници: 8

Заглавие на публикацията: CAPITAL MARKET AND ECONOMIC ACTIVITY, relations and asymmetry (КАПИТАЛОВ ПАЗАР И ИКОМНИЧЕСКА АКТИВНОСТ, връзки и асиметрия)
Издателство: Ekonomski fakultet u Nisu, 2015
ISBN: 978-86-6139-096-8
Страници: 10

Заглавие на публикацията: РЕВИЗИЯ НА СХВАЩАНИЯТА ЗА ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ МАЩАБА НА БАНКИТЕ И ПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0909-3
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Bulgarian stock exchange and the West-European stock exchanges in the period of turbulences of financial markets (Българска фондова борса и западноевропейските фондови борси в периода на сътресения на финансовите пазари)
Съавтори: Цветан Павлов
Издателство: Авангард Прима, 2013
ISBN: 978-619-160-130-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Влияние на финансовите деривати върху пазарите на базовия актив
Съавтори: Цветан Павлов
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0796-9
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Профил на избора и обучението в магистърска програма "Инвестиционен мениджмънт"
Съавтори: Марияна Павлова-Бънова
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0747-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: “A sense of financial derivatives markets for the economic vitality and stability in Russia” (Значение на пазарите на финансови деривати за жизнеността и стабилността на икономиката в Русия)
Съавтори: Величко Адамов
Издателство: Рост. гос. эконом. унив. (РИНХ), 2011
ISBN: 978-5-7972-1741-1
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Анализ на бюджетните политики в България
Съавтори: Пламен Парушев
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0686-3
Страници: 10

Заглавие на публикацията: ”The role of financial derivatives in financial crisis” (Ролята на финансовите деривати във финансова криза)
Съавтори: Петко Ангелов
Издателство: Association of South Eastern Europe Economic Universities, 2011
ISBN: 978-86-80133-54-6
Страници: 11

Заглавие на публикацията: „Влияние на цените на горивата върху българската икономика в условията на икономическа криза”
Съавтори: ВЕСЕЛИН МИЛАНОВ
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2010
ISBN: 978-954-21-0489-6
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Значение на дериватните инструменти за развитие на финансовите пазари и управленеито на риска в съвременните икономики
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0400-5
Страници: 9

Заглавие на публикацията: COOPERATION AND COMPETITIVENESS IN FINANCIAL SECTOR (Коопериране и конкуриране във финансовия сектор)
Издателство: The Bucharest Academy of Economic Studies, 2008
ISBN: 978-606-505-234-5
Страници: 5

Тип: Учебник (26)
Заглавие на публикацията: КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ
Съавтори: Людмил Кръстев
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2023
ISBN: 978-954-23-2382-2
Страници: 272

Заглавие на публикацията: ФИНАНАСОВИ ПАЗАРИ
Съавтори: Людмил Кръстев
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2023
ISBN: 978-954-23-2386-0
Страници: 308

Заглавие на публикацията: Бюджет и бюджетна политика
Съавтори: Анелия Радулова, Румяна Лилова, Петко Ангелов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2040-1
Страници: 246

Заглавие на публикацията: ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ
Съавтори: Румяна Лилова, Андрей Захариев, Божидар Божинов, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Стоян Проданов, Ангел Ангелов, Валентин Милинов, Марин Маринов, Александър Ганчев, Анелия Радулова, Людмил Кръстев
Издателство: АИ Ценов, 2020
ISBN: 978-954-23-1880-4
Страници: 438

Заглавие на публикацията: Инвестиционен анализ
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2020
ISBN: 978-954-23-1801-9
Страници: 203

Заглавие на публикацията: Финансови пазари
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2020
ISBN: 978-954-23-1802-6
Страници: 244

Заглавие на публикацията: Клиринг и сетълмент при търговията с финансови инструменти
Съавтори: Людмил Кръстев
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1571-1
Страници: 85

Заглавие на публикацията: ИНВЕСТИЦИОНЕН АНАЛИЗ
Съавтори: Александър Ганчев, Нигохос Канарян
Издателство: Инвестиционен анализ, 2017
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: ИНВЕСТИЦИОННО БАНКИРАНЕ
Съавтори: Александър Ганчев, Стефан Стефанов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1494-3
Страници: 160

Заглавие на публикацията: Бюджет и бюджетна политика
Съавтори: Анелия Радулова, Румяна Лилова
Издателство: Фабер, 2016
ISBN: 978-619-00-0494-3
Страници: 243

Заглавие на публикацията: Цени и ценообразуване
Съавтори: Румяна Лилова, Анелия Радулова
Издателство: Фабер, 2016
ISBN: 978-619-00-0492-9
Страници: 307

Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа
Съавтори: Румяна Лилова, Андрей Захариев, Теодора Димитрова, Божидар Божинов, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Стоян Проданов, Валентин Милинов, Ангел Ангелов, Анелия Радулова, Марин Маринов, Александър Ганчев, Людмил Кръстев, Петя Василева, Марияна Павлова-Бънова, Иван Маринов, Танер Исмаилов, Георги Ангелов, Сергей Радуканов, Петко Ангелов, Димитър Костов, Цветан Павлов
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1108-9
Страници: 334

Заглавие на публикацията: Бюджет и бюджетна политика
Съавтори: Анелия Радулова, Румяна Лилова
Издателство: Фабер, 2015
ISBN: 978-619-00-0332-8
Страници: 218

Заглавие на публикацията: Бюджет и бюджетна политика
Съавтори: Величко Адамов, Румяна Лилова, Теодора Димитрова, Анелия Радулова
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1083-9
Страници: 246

Заглавие на публикацията: Финанси
Съавтори: Румяна Лилова, Андрей Захариев, Божидар Божинов, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Стоян Проданов, Ангел Ангелов, Валентин Милинов, Марин Маринов, Александър Ганчев, Анелия Радулова, Людмил Кръстев
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1092-1
Страници: 540

Заглавие на публикацията: Финансови деривати. ОПЦИИТЕ
Издателство: Авангард принт, 2015
ISBN: 978-954-337-271-3
Страници: 338

Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа
Съавтори: Величко Адамов, Румяна Лилова, Андрей Захариев, Теодора Димитрова, Жельо Вътев, Валери Ненков, Пламен Пътев, Стоян Проданов, Ангел Ангелов, Божидар Божинов, Анелия Радулова, Валентин Милинов, Марин Маринов, Александър Ганчев, Людмил Кръстев
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0871-3
Страници: 264

Заглавие на публикацията: Financial Derivatives (Финансови деривати)
Издателство: АБАГАР ПЪБЛИШИНГ, 2012
ISBN: 978-619-168-005-4
Страници: 496

Заглавие на публикацията: Master seminar (Магистърски семинар (ръководство за написване на дипломна работа))
Съавтори: Величко Адамов, Андрей Захариев, Румяна Лилова, Теодора Димитрова, Пламен Пътев, Стоян Проданов, Валентин Милинов, Александър Ганчев, Валери Ненков, Ангел Ангелов, Марин Маринов, Петя Василева
Издателство: АБАГАР ПЪБЛИШИНГ, 2012
ISBN: 978-619-168-010-8
Страници: 128

Заглавие на публикацията: Клиринг и сетълмент при търговията с финансови инструменти
Съавтори: Людмил Кръстев, Валентин Милинов
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN:
Страници: 91

Заглавие на публикацията: ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
Издателство: Абагар, 2005
ISBN: 954-427-665-3
Страници: 536

Заглавие на публикацията: Инвестиции
Съавтори: Стоян Проданов, Величко Адамов, Пламен Пътев, Андрей Захариев
Издателство: Абагар, 2004
ISBN: 954-427-592-4
Страници: 430

Заглавие на публикацията: Бюджет и бюджетна политика
Съавтори: Величко Адамов, Румяна Лилова
Издателство: Абагар, 2003
ISBN: 954-427-515-0
Страници: 617

Заглавие на публикацията: Цени и ценова политика
Съавтори: Величко Адамов, Румяна Лилова
Издателство: Абагар, 2003
ISBN: 954-427-534-7
Страници: 471

Заглавие на публикацията: Инвестиции
Съавтори: Стоян Проданов, Пламен Пътев, Андрей Захариев, Величко Адамов
Издателство: АБАГАР ПЪБЛИШИНГ, 1999
ISBN: 954-427-337-9
Страници: 536

Заглавие на публикацията: Инвестиции
Съавтори: Стоян Проданов, Пламен Пътев, Андрей Захариев, Величко Адамов, Георги Георгиев
Издателство: АИ Ценов, 1995
ISBN:
Страници: 425

Тип: Учебно помагало (3)
Заглавие на публикацията: Финанси (Сборник от задачи и тестове)
Съавтори: Величко Адамов, Теодора Димитрова, Андрей Захариев, Пламен Пътев, Стоян Проданов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0939-0
Страници: 356

Заглавие на публикацията: Методика за написване на магистърски проект
Съавтори: Стоян Проданов, Величко Адамов, Андрей Захариев, Румяна Лилова, Емил Михайлов, Васил Захариев, Жельо Вътев, Валери Ненков, Пламен Пътев, Ангел Ангелов
Издателство: АБАГАР ПЪБЛИШИНГ, 2003
ISBN: 954-427-533-9
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Финанси (Сборник с тестове и задачи)
Съавтори: Величко Адамов, Стоян Проданов, Ангел Ангелов, Валентин Милинов, Андрей Захариев
Издателство: Абагар, 1998
ISBN: 954-427-319-0
Страници: 228