проф. д-р Стефан Симеонов

Образование и квалификация:
Институция: Стопанска Академия “Д. А. Ценов”, България, Свищов
Образователна степен: Магистър по Финанси, от 1989 до 1993
Институция: СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ХУДОЖЕСТВЕНО УЧИЛИЩЕ за ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА - гр. Троян, България, Троян
Образователна степен: Средно специално образование , от 1983 до 1987
Институция: длъжност в Стопанска академия "Д. А. Ценов", Bulgaria, Свищов
Образователна степен: Професор, от 09.2020
Институция: Стопанска Академия “Д. А. Ценов”, България, Свищов
Образователна степен: Присъждане на академично звание “Доцент”, от 03.2002
Институция: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: доктор по икономика, от 12.09.2000
Позиции:
Работодател: Столанска Академия "Димитър Апостолов Ценов", ,
Заемана длъжност: Ръководител на катедра "Финанси и кредит", от 06.2007 до 05.2012
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Доцент, от 19.03.2002
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Главен асистент, от 25.01.1999 до 19.03.2002
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Старши асистент, от 06.12.1995 до 25.01.1999
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Асистент, от 28.10.1993 до 06.12.1995
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Английски C1 C1 C1 C1 B2
Руски B2 B2 B2 B2 B1
Проекти:
Организация: Институт за научни изследвания към Стопанска Академия , България , Свищов
Заглавие: Развитие и приложение на финансовите деривати в актуалната финансова и икономическа конюнктура , от 2009 до 2011
Описание: Индивидуален
Организация: Институт за научни изследвания към Стопанска Академия , България , Свищов
Заглавие: Оползотворяване на растителна биомаса чрез производство на топло и електро енергия (оценка на потенциала и ефективността) , от 2009 до 2011
Организация: Институт за научни изследвания към Стопанска Академия , България , Свищов
Заглавие: Изследване качеството на местните публични блага в условията на финансова децентрализация , от 2005 до 2005
Организация: Европейски съюз и Министерство на труда и социалната политика , България
Заглавие: Разработване на методика за оценка на ефектите от приложение на европейските директиви за безопасни и здравословни условия на труд , от 2004 до 2004