проф. д-р Стефан Симеонов

проф. д-р Стефан Симеонов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Финанси и кредит"
Длъжност Професор
Звено Годишен алманах "Научни изследвания на докторанти"
Длъжност Главен редактор