Публикации на доц. д-р Стоян Проданов

Тип: Монография (11)
Заглавие на публикацията: Икономиката и застрахователният пазар в България
Издателство: Фабер, 2020
ISBN: 978-619-00-1123-1
Страници: 218

Заглавие на публикацията: Инвестиции и инвестиционни решения: методико-приложни аспекти
Издателство: АИ "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1800-2
Страници: 166

Заглавие на публикацията: Chapter 2 Analysis of the situation, in SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY Svishtov – Zimnicea Cross-border Cooperation Zone (Глава 2 Анализ на ситуацията, в Стратегия за устойчиво развитие Свищов - Зимнич трансгранична зона за сътрудничество)
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2005
ISBN: 978-954-23-0263-6
Страници: 42

Заглавие на публикацията: Chapter 3 Adapting the Millennium Development Goals to the Municipality of Svishtov in: SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY Svishtov – Zimnicea Cross-border Cooperation Zone (Глава 3 Адаптиране на целите за развитие на хилядолетието към Община Свищов, в: Стратегия за устойчиво развитие Свищов - Зимнич Трансгранична зона за сътрудничество )
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2005
ISBN: 978-954-23-0263-6
Страници: 10

Заглавие на публикацията: SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY Svishtov – Zimnicea Cross-border Cooperation Zone (Стратегия за устойчиво развитие Свищов - Зимнич Трансгранична зона за сътрудничество)
Съавтори: Пламен Пътев, Анелия Радулова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2005
ISBN: 978-954-23-0263-6
Страници: 90

Заглавие на публикацията: SWOT анализ на общините от Видинска област
Съавтори: Андрей Захариев, Борислав Борисов
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN: 954-23-0018-2
Страници: 154

Заглавие на публикацията: Инвестиционен анализ на публичните проекти
Издателство: Абагар, 2001
ISBN: 9544274472
Страници: 213

Заглавие на публикацията: Социално-икономическо развитие на Дунавския регион - състояние, потенциал, перспективи
Съавтори: Тихомир Личев, Борислав Борисов, Иван Марчевски, Светослав Илийчовски
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2001
ISBN: 978-954-23-0040-3
Страници: 211

Заглавие на публикацията: Социално-икономическо състояние и перспективи за развитие на общините от Дунавския регион
Съавтори: Иван Марчевски, Борислав Борисов, Тихомир Личев, Светослав Илийчовски
Издателство: Асоциация на Дунавските общини "Дунав", 2001
ISBN: 954-23-0040-9
Страници: 210

Заглавие на публикацията: Стратегия за устойчиво развитие на Община Свищов
Съавтори: Андрей Захариев, Петко Еврев, Пламен Пътев
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2001
ISBN:
Страници: 80

Заглавие на публикацията: Капиталово бюджетиране
Издателство: Абагар, 1999
ISBN: 9544273808
Страници: 232

Тип: Студия (9)
Заглавие на публикацията: DEBT MANAGEMENT EVALUATION THROUGH SUPPORT VECTOR MACHINES: ON THE EXAMPLE OF ITALY AND GREECE (Оценяване на управлието на дълга чрез SUPPORT VECTOR MACHINES: по примера на Италия и Гърция)
Съавтори: Андрей Захариев, MIkhail Zveryakov, Галина Захариева, Петко Ангелов, Силвия Заркова, Мариана Петрова
Издание: Entrepreneurship and Sustainability Issues, 2020, бр.3, с.2382-2393
Издателство: Entrepreneurship and Sustainability Center, 2020
ISSN: 2345-0282
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Theoretical, Qualitative, and Quantitative Aspects of Municipal Fiscal Autonomy in Bulgaria (Теоретични, количествени и качествени аспекти на фискалната автономия на общините в България)
Съавтори: Людмил Найденов
Издание: Икономически изследвания, 2020, бр.1, с.20-42
Издателство: Икономически институт на БАН, 2020
ISSN: 0205-3292
Страници: 23

Заглавие на публикацията: Моделиране дълговия капацитет на общините в условията на фискална децентрализация
Съавтори: Андрей Захариев, Александър Ганчев, Емил Цанов, Юрий Кузнецов, Александър Личев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2010, бр.12, с.144-198
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1312-3815
Страници: 55

Заглавие на публикацията: Предизвикателства през дълговото бюджетиране в българските общини
Съавтори: Андрей Захариев, Александър Ганчев, Юрий Кузнецов, Емил Цанов, Александър Личев
Издание: Диалог, 2010, бр.юни, с.190-212
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1311-9206
Страници: 23

Заглавие на публикацията: Изследване динамиката на структурните промени в икономиката, следствие от вътрешните и чуждестранните инвестиционни потоци
Съавтори: Анелия Радулова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2009, бр.10, с.52-77
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1312-3815
Страници: 26

Заглавие на публикацията: Relevance, Effectiveness, Sustainability and Comparative Advantage (Релевантност, ефективност, устойчивост и сравнително предимство)
Издателство: Swiss Agency for development and Cooperation SDC, Bern, 2007
ISBN:
Страници: 28

Заглавие на публикацията: Сравнителен анализ на ефективността, конкурентоспособността и приспособимостта на публичните и частните предприятия към изискванията на Общия европейски пазар
Съавтори: Анелия Радулова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2006, бр.4, с.324-357
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 1312-3815
Страници: 34

Заглавие на публикацията: Ограничения и особености в икономическото поведение на публичните фирми
Съавтори: Анелия Радулова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2005, бр.3, с.85-113
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Стратегически план за развитие на Община Силистра
Съавтори: Борислав Борисов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2001
ISBN:
Страници: 70

Тип: Статия (18)
Заглавие на публикацията: Развитие на българския застрахователен пазар - кризисни предизвикателства на десетилетието
Съавтори: Стефан Станимиров
Издание: Народностопански архив, 2020, бр.2, с.15-32
Издателство: АИ Ценов, 2020
ISSN: 0323-9004
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Обезщетенията за неимуществени вреди от пътни инциденти - етични и финансови измерения
Издание: Narodnostopanski arhiv, 2017, бр.4, с.3-15
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2017
ISSN: 0323-9004
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Сравнителен анализ на водещи модели за оценка на финансови активи, основани на потреблението
Съавтори: Цветан Павлов
Издание: Народностопански архив, 2016, бр.1, с.22-51
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 0323-9004
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Реалните опции - новата парадигма във вземането ан инвестиционни решения
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.18, с.135-146
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Инвестициите на българските дружества в общото застраховане - тенденции в структурата и доходността
Издание: Народностопански архив, 2011, бр.1, с.114-120
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 0323-9004
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Encyclopedia of Modern Portfolio Management (Енциклопедия на съвременното портфейлно управление)
Съавтори: Александър Ганчев, Андрей Захариев
Издание: Narodnostopanski arhiv, 2009, бр.1, с.172-174
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2009
ISSN: 0323-9004
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Протекционизъм или свободна търговия - българският избор
Издание: Диалог, 2002, бр.2, с.17-26
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISSN: 1311-9206
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Протекционизъм или свободна търговия - българският избор
Издателство: Диалог, 2002
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Теоретични особености на измерването на разходите и ползите в публичните и частните инвестиционни проекти
Издание: Икономически изследвания, 2002, бр.3, с.47-59
Издателство: Икономически институт на БАН, 2002
ISSN: 0205-3292
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Еволюция на Модела за оценка на капиталовите активи
Издание: Икономически алтернативи, 2001, бр.7-8, с.55-62
Издателство: УНСС, 2001
ISSN: 1312-5281
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Евроинтеграционни аспекти на инвестиционната активност в публичния сектор
Издание: Народностопански архив, 2001, бр.4, с.5-12
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISSN: 0323-9004
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Инвестиционное планирование – стратегические аспекты и плановые процедуры
Издание: Вiсник Тернопiльськоi академii народного господарства, 2001, бр.2, с.25-33
Издателство: Економiчна думка, 2001
ISSN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Конвертируемите облигации - нови възможности за емитиращите фирми и инвеститорите
Съавтори: Стоян Парашкевов
Издание: Български законник, 2001, бр.12, с.33-39
Издателство: Коман, 2001
ISSN: 1310-0254
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Конвертируемите облигации - нови възможности за емитиращите фирми и инвеститорите
Съавтори: СТОЯН ПАРАШКЕВОВ
Издание: Български законник, 2001, бр.12, с.115-121
Издателство: Коман, 2001
ISSN: 1310-0254
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Теоретични особености на анализа "ползи-разходи" в оценяването на социални практики
Издание: Бизнес управление, 2001, бр.3, с.10-16
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISSN: 0861-6604
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Модел за капиталово бюджетиране в условията на инфлация
Издание: Икономическа мисъл, 1999, бр.4, с.20-27
Издателство: Инст. за иконом. изсл. при БАН, 1999
ISSN: 0013-2993
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Модел за оценяване на риска от обществени корекции
Издание: Икономически изследвания, 1999, бр.3, с.1-10
Издателство: Икономически институт на БАН, 1999
ISSN: 0205-3292
Страници: 10

Заглавие на публикацията: За еволюцията на идеите
Издание: Народностопански архив, 1998, бр.1, с.5-10
Издателство: АИ Ценов, 1998
ISSN: 0323-9004
Страници: 6

Тип: Доклад (23)
Заглавие на публикацията: Project NOVAE and INTERRREG Programme - a new approach for development of the Lower Danube tourist destination (Проекттът NOVAE и програма INTERREG - нов подход за развитие на долния Дунав като туристическа дестинация)
Съавтори: Андрей Захариев, Емил Цанов, Стефан Станимиров, Мариана Монева-Дауо
Издателство: АИ "Ценов", 2019
ISBN: 978-954-23-1764-7
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Catastrophic Risk Management in Agriculture – Weather Modification or Insurance
Издателство: Одеський нацiональний економiчний унiверситет, 2019
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Proposal for an Implementation of Classical Bonus Malus System on the Bulgarian MTPL Market
Съавтори: НИКОЛА ИЛИЕВ
Издателство: Одеський нацiональний економiчний унiверситет, 2019
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Застраховане на нематериални активи в дигиталната епоха
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1712-8
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Мост "Дунав Юг" (Свищов - Зимнич): Трансгранични решения за транспортна свързаност
Съавтори: Андрей Захариев, ИВАЙЛОВ МАРИНОВ
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2018
ISBN: 978-954-21-0957-0
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Management of the Project "Bridge Danube South Svishtov - Zimnicea": Challenges and Solutions. (Управление на проект "Мост Дунав Юг: Свищов - Зимнич": предизвикателства и решения)
Съавтори: Андрей Захариев
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1375-5
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Обезщетения за неимуществени вреди от пътни инциденти - европейски ракурси
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1382-3
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Финансови и технологични иновации, променящи парадигмата на застраховането
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1239-0
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Финансови аспекти на секюритизацията в застраховането
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1193-5
Страници: 9

Заглавие на публикацията: ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ – СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0796-9
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Подходи за организиране на катастрофичен пул и задължително имуществено застраховане – световни практики
Издателство: Профит БГ, 2012
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Финансови аспекти на секюритизацията в застраховането
Издателство: Авангард Прима, 2012
ISBN: 978-954-323-994-8
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Възможности за въвеждане на система „бонус-малус” в автомобилното застраховане в България
Издателство: Асоциацията за застрахователна сигурност, 2011
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Добрата практика на една дунавска община (Свищов)
Издателство: Будител, 2011
ISBN:
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Разсроченото плащане на гражданска отговорност на автомобилистите - кредитна сделка
Издателство: Профит БГ, 2011
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Инвестиционната дейност в общото застраховане - посткризисни ефекти и предизвикателства
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0499-9
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Използване на виртуални игри и бизнес симулации в дистанционното обучение
Съавтори: Стефан Станимиров
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0427-2
Страници: 10

Заглавие на публикацията: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИРТУАЛНИ ИГРИ И БИЗНЕС СИМУЛАЦИИ В ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ
Съавтори: Стефан Станимиров
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0487-6
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Многогодишното финансово планиране – основа за ресурсното прогнозиране в подготовката на общинските планове за развитие
Съавтори: Андрей Захариев
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Влияние на регионалното развитие върху рисковата премия и дисконтовия процент в икономиката (приложение в сферата на публичните финанси)
Съавтори: Александър Ганчев
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISBN: ISBN 954-23-0231-2
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Модели за управлението на бързоликвидните активи – фактор за оптимизиране на оперативния мениджмънт
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0158-8
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Tax reforms in transition economies - problems and challenges (Фискални реформи в икономиките в преход - проблеми и предизвикателства)
Издателство: Абагар, 2002
ISBN: 954-427-477-4
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Оценяване на инвестиционни проекти в аграрния сектор в условията на сигурност
Издателство: АИ Ценов, 1998
ISBN:
Страници: 9

Тип: Учебник (15)
Заглавие на публикацията: Управление на инвестиционни проекти
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN:
Страници: 200

Заглавие на публикацията: Бюджетно управление на фирмата
Съавтори: Васил Захариев
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1116-4
Страници: 132

Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа
Съавтори: Румяна Лилова, Андрей Захариев, Теодора Димитрова, Божидар Божинов, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Стефан Симеонов, Валентин Милинов, Ангел Ангелов, Анелия Радулова, Марин Маринов, Александър Ганчев, Людмил Кръстев, Петя Василева, Марияна Павлова-Бънова, Иван Маринов, Танер Исмаилов, Георги Ангелов, Сергей Радуканов, Петко Ангелов, Димитър Костов, Цветан Павлов
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1108-9
Страници: 334

Заглавие на публикацията: Финанси
Съавтори: Румяна Лилова, Андрей Захариев, Божидар Божинов, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Стефан Симеонов, Ангел Ангелов, Валентин Милинов, Марин Маринов, Александър Ганчев, Анелия Радулова, Людмил Кръстев
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1092-1
Страници: 540

Заглавие на публикацията: Инвестиции
Съавтори: Величко Адамов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 527

Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа
Съавтори: Величко Адамов, Румяна Лилова, Андрей Захариев, Теодора Димитрова, Жельо Вътев, Валери Ненков, Пламен Пътев, Стефан Симеонов, Ангел Ангелов, Божидар Божинов, Анелия Радулова, Валентин Милинов, Марин Маринов, Александър Ганчев, Людмил Кръстев
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0871-3
Страници: 264

Заглавие на публикацията: Corporate Budget Management (Бюджетно управление на фирмата)
Съавтори: Величко Адамов, Васил Захариев
Издателство: АБАГАР ПЪБЛИШИНГ, 2012
ISBN: 978-619-168-009-2
Страници: 190

Заглавие на публикацията: Master seminar (Магистърски семинар (ръководство за написване на дипломна работа))
Съавтори: Величко Адамов, Андрей Захариев, Румяна Лилова, Теодора Димитрова, Пламен Пътев, Стефан Симеонов, Валентин Милинов, Александър Ганчев, Валери Ненков, Ангел Ангелов, Марин Маринов, Петя Василева
Издателство: АБАГАР ПЪБЛИШИНГ, 2012
ISBN: 978-619-168-010-8
Страници: 128

Заглавие на публикацията: Capital Budgeting (Капиталово бюджетиране)
Издателство: АБАГАР ПЪБЛИШИНГ, 2012
ISBN: 978-619-168-008-5
Страници: 272

Заглавие на публикацията: Инвестиции
Съавтори: Величко Адамов
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 534

Заглавие на публикацията: Инвестиции
Съавтори: Величко Адамов, Пламен Пътев, Стефан Симеонов, Андрей Захариев
Издателство: Абагар, 2004
ISBN: 954-427-592-4
Страници: 430

Заглавие на публикацията: Методика за написване на магистърски проект
Съавтори: Румяна Лилова, Величко Адамов, Васил Захариев, Валери Ненков, Пламен Пътев, Андрей Захариев
Издателство: Абагар, 2001
ISBN: 954-427-443-X
Страници: 96

Заглавие на публикацията: Общински финанси
Съавтори: Румяна Лилова, Стефан Стефанов, Андрей Захариев, Пламен Пътев, Георги Иванов
Издателство: Б. и., 2000
ISBN: 954-457-013-6
Страници: 253

Заглавие на публикацията: Инвестиции
Съавтори: Пламен Пътев, Андрей Захариев, Величко Адамов, Стефан Симеонов
Издателство: АБАГАР ПЪБЛИШИНГ, 1999
ISBN: 954-427-337-9
Страници: 536

Заглавие на публикацията: Инвестиции
Съавтори: Пламен Пътев, Андрей Захариев, Величко Адамов, Стефан Симеонов, Георги Георгиев
Издателство: АИ Ценов, 1995
ISBN:
Страници: 425

Тип: Учебно помагало (6)
Заглавие на публикацията: Капиталово бюджетиране. Свитък с учебни материали за самоподготовка
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Капиталово бюджетиране. Свитък с изпитни материали.
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN:
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Финанси (Сборник от задачи и тестове)
Съавтори: Величко Адамов, Теодора Димитрова, Андрей Захариев, Пламен Пътев, Стефан Симеонов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0939-0
Страници: 356

Заглавие на публикацията: Методика за написване на магистърски проект
Съавтори: Величко Адамов, Андрей Захариев, Румяна Лилова, Емил Михайлов, Васил Захариев, Жельо Вътев, Валери Ненков, Пламен Пътев, Стефан Симеонов, Ангел Ангелов
Издателство: АБАГАР ПЪБЛИШИНГ, 2003
ISBN: 954-427-533-9
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Финансовият анализ в бизнесоценяването. Методи за прогнозиране на продажбите и оценка на финансовите инвестиции.
Съавтори: Борислав Борисов
Издателство: Асоциация на българските оценители, 2003
ISBN:
Страници: 60

Заглавие на публикацията: Финанси (Сборник с тестове и задачи)
Съавтори: Величко Адамов, Стефан Симеонов, Ангел Ангелов, Валентин Милинов, Андрей Захариев
Издателство: Абагар, 1998
ISBN: 954-427-319-0
Страници: 228