доц. д-р Стоян Проданов

Образование и квалификация:
Институция: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: доктор по икономика, от 20.06.2000
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Секретар МП "Държавни и общински финанси", от 01.10.2001
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Доцент, от 30.04.2002
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Главен асистент, от 25.01.1999 до 30.04.2002
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Старши асистент, от 06.12.1995 до 25.01.1999
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Асистент, от 28.10.1993 до 06.12.1995
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Руски език C2 C2 B2 B2 B2
Английски език C1 C1 B2 B2 C1
Проекти:
не е посочено